FB

Berikut adalah file kumpulan status dakwah dalam akun FB kami:

========================

Kemana perginya Yesus Putra Bapa (Bar Abbas) ini ?

Kemana menghilang setelah dibebaskan?

Mengapa yang disalib berteriak “Eli, Eli lama sabachtani”?

Bukankah Yesus yang asli selalu menyeru kepadaNya dengan panggilan “Bapaku..Bapaku”?
==============================

Bangsa Arab Bangsa Israel Bangsa Malaysia…

Sesama manusia yang tidak pantas seseorang membenci hanya karena perbedaan bangsa…

Al Hujurat 13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
==========================
Bagaimanakah Raja dan Nabi Dawd berdoa bersyukur memuji Sang Khalik Pencipta Alam Semesta..

Mazmur 95:6 Masuklah, marilah kita SUJUD menyembah, MEMBUNGKUK rukuk, dan DUDUK BERLUTUT di hadapan TUHAN yang menjadikan kita.
===========================

Bagaimanakah posisi umat para Nabi terdahulu ketika mereka berdoa kepada Allah?

Keluaran 12.27 Lalu bangsa itu membungkuk ruku (bow down their head) dan sujud menyembah.
============================

Sholat Tahajjud adalah kebiasaan kaum Muslimin para Nabi-Nabi Alkitab diteruskan oleh kaum Muslimin yang sholih di hari ini..

Sholat yang dilakukan di tengah malam dalam kesendirian..

Mazmur 119:62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil

===============================

Jika MESIAS BANI ISRAEL adalah YESUS (Mat 16:16)

Dan ELIA adalah YOHANES (Mat 11:14)

Maka siapakah NABI ITU?

Yohanes 1:25 “Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?”

================================

Bertauhid dengan TAUHID yang benar..

Jika anda masih berkubang dengan lumpur kesyirikan dengan menjadikan FOTO GAMBAR dan KUBURAN para WALI ORANG SHOLIH sebagai WASILAH DOA menuju ALLAH

Maka apa bedanya dengan Gereja KATOLIK yang memajang patung-patung IKON para SANTO dan BUNDA MARIA dan berdoa dihadapan mereka sebagai sarana WASILAH DOA SYAFAAT menuju BAPA

Kesesatan umat terdahulu jangan terulang
============================

“Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,dan HANYA KEPADA DIA SAJALAH ENGKAU BERBAKTI!”(Matius 4:10)

Demikianlah TAUHID ISLAM juga diajarkan Nabi ISA AL MASIH dan juga diajarkan MUSA dalam Taurat

“KEPADA DIA HARUSLAH ENGKAU BERIBADAH dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.”{Ulangan 6:13}
=================================

Ketika Simon Kefa dan Yahya murid Nabi Isa berangkat sholat ashar ke Baitul Maqdis Masjidil Aqsha..

Kisah Para Rasul 3:1. Pada suatu hari menjelang waktu sholat, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah

===============================

Mungkinkah murid Nabi Isa al Masih ini, yakni Simon Kefas Petrus, sedang sholat Dhuhur Sholat di tengah hari?

Kisah 10:9. Kira-kira pukul dua belas tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa/pray/sholat…
=================================
Sebagaimana kaum muslimin, beliau pun melaksanakan doa harian di waktu Subuh untuk memujiNya dan berdoa kepadaNya….

Markus 1:35 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, beliau bangun dan pergi ke luar. Beliau pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
==========================

Firman Allah ketika memerintahkan Musa menyelamatkan umat Banu Israel…

Thaa Haa 77.Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa: “Pergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israel) di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)
===========================

Sabda Jesus Christ Utusan Allah Nabi Terakhir Bani Israel di waktu bayi dalam gendongan sang Bunda Mariam sang Perawan …

AlQur’an Maryam 30. “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.
===============================

===============================

Adalah Rasulullah apabila bersin beliau letakkan pakaian beliau atau tangan beliau atas mulutnya, kemudian merendahkan suaranya

Jenguklah yang saki berilah makan orang yang lapar merdekakank budak
=========================
Apakah anda sudah mendoakan BELIAU?

Apakah anda sudah memberkati BELIAU?

SETIAP HARI?

Ataukah anda yang justru BAHKAN berdoa kepada beliau?

Atau anda BAHKAN berharap beliau memberkati anda?

Mazmur 72:15 Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati SEPANJANG HARI!
==============
Para Nabi dalam Perjanjian Lama juga tak ada yang memanjatkan puji-pujian pada Yesus. Mereka hanya memuji dan bersyukur pada Allah.

Nabi Daud mengajarkan untuk memuji Allah (I Samuel 25:32, Mazmur 41:14, mazmur 113:1, Mazmur 150:1).

Selain itu, memanjatkan puji syukur pada Yesus bertentangan dengan Alkitab.

===
Seluruh rakyat yang menyaksikannya pun turut memuji-muji Allah, bukan Yesus.

Ketika memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai, Yesus diiringi murid-muridnya dengan gembira seraya memuji Allah, bukan memuji Yesus (Lukas 19:35-37).

==============================
Yesus tak pernah memerintahkan para muridnya untuk memanjatkan puji syukur pada beliau tapi hanya kepada Allah

Injil Lukas mengisahkan, seorang pengemis tuna netra di Yerikho yang disembuhkan Yesus dengan izin Allah hingga bisa melihat, bergembira dengan bersyukur pada ALLAH, bukan pada Yesus (Injil Lukas 18:35-43).

======================
Darimana penterjemahan kata “TIDAK” ini berasal?

Alkitab Ibrani tidak menyebutkan kata “LO” yang berarti “TIDAK”…

Kejadian 17:19 Tetapi Allah berfirman: “TIDAK, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.
==============================

Firman Allah ketika membantah kaum Yahudi..

AlBaqarah 87. Telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada `Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?
==============================
Banyak yang disalah pahami bahwa Islam tidak mengajarkan ajaran kasih. Padahal justru kasih sayang dalam Islam adalah prinsip utama dalam menegakkan kalimat Tauhid.

Kalimat Tauhid akan membuahkan kasih sayang yang teramat dalam bahkan kepada hewan melata sekalipun..

Kalimat Tauhid dimulut yang tidak membuahkan kasih sayang dalam seorang muslim akan dikatakan pendusta agama..
==================================
Ketika Allah mengingatkan umat Nasrani akan sabda Yesus Kristus sang Nabi dari Nazaret dalam :

Ash Shaff 6. “Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: “Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku”
====================================

Gunung Sinai Musa telah ditemukan di Saudi Arabia!!

Galatia 4:25 Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab..
=================================

Nubuat Mazmur tentang datangnya seorang Nabi yang terelok dan senantiasa mendapatkan berkat dariNya..

Mazmur 45:3-4 Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu!
====================================

Sabda jabang bayi sang Nabi dalam Firman Allah menunjukkan bahwa dalam syariat terdahulu beliau pun sholat dan membayar zakat..

Maryam 19:31″ Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”

================================

Sabda Yesus Kristus Nabi dari Nazaret Nabi Isa Al Masih sholallahu alaihi wassalam kepada kaumnya tercatat dalam Al-Qur‘an tentang jalan yang lurus:

“Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus” (Qs Maryam 36)

===================================

Sebagaimana kaum muslimin, beliau pun melaksanakan doa harian di waktu Subuh untuk memujiNya dan berdoa kepadaNya….

Markus 1:35 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, beliau bangun dan pergi ke luar. Beliau pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.

==================================

Setelah bernafsu untuk membunuh Yesus Kristus Nabi dari Nazaret…Kebun anggur itu dicabut dari BANI ISRAEL dan diberikan kepada SATU BANGSA YANG LAIN…

BANI ISMAEL

21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SUATU BANGSA yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu…

==================================

Ketika Israel (Nama lain Nabi Yakub alaihissalam ) pun menyembelih binatang korban sebagaimana kakek beliau Ibrahim atau Ebrahm alaihissalam

Kejadian 46:1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Bersyeba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya.

==============================

Ketika Nabi Isa al Masih pun mengucap salam kepada kaum Hawariyyun 12 murid..

Lukas 24:36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka: “Assalaamu’alaikum/Shalom aleichem/Damai Sejahtera atas kamu!”

============================

Di dalam Kitab Ibrani Yeremia 28:8-9 kata “Shalom” atau “Salam” akar kata dari “Islam” dan dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai “Damai Sejahtera”

“Tetapi mengenai seorang NABI yang bernubuat tentang DAMAI SEJAHTERA, jika nubuat NABI ITU itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa NABI ITU benar-benar diutus oleh TUHAN.” (Yeremia 28:8-9)

==============================

================================
Kisah mukzizat Nabiullah Yusya’ bin Nun murid Nabiullah Musa bin Imran yang menghentikan matahari dengan izin Allah Pencipta..

Yosua 10:12 Lalu Yosua berbicara kepada TUHAN pada hari TUHAN menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel; ia berkata di hadapan orang Israel: “Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon!”
========================
Dalam Perang Salib, Raja Richard The Lion Heart pernah mengatakan :

“Saya lebih rela Yerusalem dipimpin oleh Seorang MUSLIM yang bijak dan berjiwa ksatria daripada kota suci itu jatuh ketangan para Baron Eropa yang hanya mengejar kekayaan pribadi”…
===========================
Bukti MUHAMMAD shollallahu alaihi wassalam seorang NABI adalah KETEPATAN NUBUAT:

“Suatu ketika kami sedang menulis di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau ditanya, “Mana yang terkalahkan lebih dahulu, Konstantinopel atau Romawi?” Beliau menjawab, “Kota Heraklius-lah yang akanterkalahkan lebih dulu.” Maksudnya adalah Konstantinopel.” [H.R. Ahmad,Ad-Darimi, Al-Hakim]
=============================
Di dalam Kitab Ibrani Yeremia 28:8-9 kata “Shalom” atau “Salam” akar kata dari “Islam” diterjemahkan sebagai “Damai Sejahtera”

“Tetapi mengenai seorang NABI yang bernubuat tentang DAMAI SEJAHTERA, jika nubuat NABI ITU itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa NABI ITU benar-benar diutus oleh TUHAN.” (Yeremia 28:8-9)
=============================
Ketika Abraham bapa para Nabi dan YismaEl anak sulungnya membangun kembali Bait El di Lembah Bakka..Makkah

AlBaqarah 127. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
==========================
Abu Hurairah murid Nabi itu menceritakan perilaku beliau dalam masalah makanan..

“Tidaklah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mencela suatu makanan sekalipun. Jika beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan bila beliau tidak menyukainya maka beliau meninggalkannya (tidak memakannya).” (HR. Al-Bukhari no. 5409 dan Muslim no. 2064)
===========================
Bagaimanakah Nabi itu memperlakukan pembantu beliau?

“Aku melayani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selama sepuluh tahun. Demi Allah, selama itu beliau tidak pernah berkata ‘husy’ kepadaku. Beliau tidak pernah berkomentar tentang sesuatu yang aku lakukan dengan ucapan, “Kenapa engkau melakukan itu?!” “Kenapa kamu tidak mengerjakan itu?!” (HR. Muslim no. 4269)
================================
Aisyah menuturkan keseharian Rasulullah Muhammad suami beliau shollallahu alaihi wassalam :

“Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya, dan jika datang waktu shalat maka beliau keluar untuk melaksanakan shalat.” (HR. Al-Bukhari no. 6939)
=====================================
Dari Anas pembantu Rasulullah menuturkan :

“Beliau sangat wangi kulitnya dan keringatnya bagaikan kilau mutiara. Apabila beliau berjalan maka langkahnya tegap. Sutera yang pernah saya sentuh tidak ada yang lebih halus daripada telapak tangan beliau. Minyak misk dan minyak ambar yang pernah saya cium, tidak ada yang melebihi semerbak wanginya tubuh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.” (HR. Al-Bukhari no. 3561)
================================
Sangat jelas bahwa keajaiban mukzizat Yesus Kristus Nabi Isa Al Masih alaihissalam atas izin perkenan Allah Rabb Semesta Alam…Rabbil Alamin

Matius 26.53 Atau kausangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapaku, supaya Dia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu aku?
=====================================
Sejak kapan wajah Nabi Isa berubah?

Sebelum penyaliban atau setelah penyaliban?

Yohanes 20:14 Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus.
===================================
Sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya Isa al Masih juga mengajarkan TAUHID MONOTHESIME dengan bersyahadat KALIMAT TAUHID sesuai syariat beliau dalam Yoh 17:3…

“Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa al Masih yang telah Engkau utus”
==============================
Kalau begitu, mengapa AlQuran tidak mengakui bahwa…

Yesus Kristus adalah TUHAN..?
==============>
Kata TUHAN perlu diperjelas lagi apa makna sesungguhnya

Berikut ulasan Remy Silado tentang asal mula kata TUHAN..

https://jalanibrahim.wordpress.com/2011/04/09/asal-mula-kata-tuan-menjadi-kata-tuhan-dalam-bahasa-indonesia/
===========================
Saat kembali ke dunia, Yesus Kristus malah menjumpai pasukan Muslim

Ketika imam mereka hendak maju ke depan untuk mengimami dalam shalat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam, maka mundurlah imam mereka ke belakang supaya Isa maju untuk mengimami shalat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya (pemimpin mereka) sambil berkata, ‘Majulah engkau dan pimpinlah shalat, (AlJaami’ Ash Shogir no. 13833 )
==============================
Alkitab memberikan bukti kebenaran Islam bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah Pencipta Langit dan Bumi..

Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anakpun tidak, hanya Bapa sendiri.”
=============================
Subuh di saat turunnya Yesus Kristus….

Ketika pemimpin mereka hendak maju ke depan untuk mengimami dalam shalat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam, maka mundurlah imam mereka ke belakang supaya Isa maju untuk mengimami shalat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya (pemimpin mereka) sambil berkata, ‘Majulah engkau dan pimpinlah shalat, (Shahih Al Jaami’ Ash Shogir no. 13833 )
=============================
Firman Allah dalam membantah suka cita YAHUDI yang merasa sukses membunuh KRISTUS yang mereka anggap KRISTUS PALSU…

Dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan `Isa bagi mereka …(AlQur’an AnNisa 156)
===========================
Sepenggal kisah di Armageddon…Kelak ketika Nabi Yesus Al Masih sholat berimam kepada salah seorang pemimpin kaum Muslimin..

“Kemudian Isa bin Maryam turun ke muka bumi. Lalu pemimpin mereka-mereka tadi mengatakan pada Isa, “Jadilah imam shalat bersama kami.” “Tidak. Sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini”, jawab Isa.”(Hadits)
=================================
“Saat Dia (Yesus) sudah bangkit dari kematian, tidak pernah muncul lagi istilah Yesus berdoa, karena Dia sudah kembali sebagai Pribadi Allah Yang Mahakuasa”

============>

Ezra Joza,jika Yesus sekarang menjadi Allah maka siapakah yang duduk disebelah kanan Allah?

Kis 7:55 Stefanus, yang penuh Roh Kudus,menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah
========================
Moses temanku…Masalahnya adalah…

Bagaimana kami akan berdoa kepada Yesus sementara Yesus sendiri berdoa kepada Allah Pencipta Langit dan Bumi?

“Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kpd Allah.” (Lukas 6:12)
=====================
Dengan tegas Yesaya 45 menunjukkan kepada kita Kalimat TAUHID “Laa Ilaaha Illallah”…

Bahwa ALLAH adalah satu-satunya ALLAH yang harus diibadahi dan tak ada yang lain….

Yesaya 45:21 “Bukankah Aku,Tuhan?TIDAK ADA YANG LAIN,TIDAK ADA ALLAH SELAIN DARI PADA-KU!Allah Yang Adil dan Juruselamat,TIDAK ADA YANG LAIN KECUALI AKU!”
=======================
AlBaqarah 87. Telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada `Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?

========================
Allah mengingatkan akan nikmatNya kepada bangsa Israel…

Firman Allah dalam AlQur’an Al Baqarah 50.Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan.

======================
Firman Allah mengingatkan kepada bangsa Israel ketika menyelamatkan mereka dari siksaan Fir’aun Mesir..

AlQur’an Al Baqarah 49.Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan.
======================
Perintah ALLAH kepada bangsa Israel memberikan petunjuk bahwa umat terdahulu pun sholat dan membungkuk ruku sebagaimana kaum muslimin dihari ini..

AlBaqarah 43.Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.
=============================
Yesaya 42 mengisahkan tentang datangnya seorang hamba utusan Tuhan dari Bani Kedar Bangsa Ismael yang diperuntukkan mengakhiri penyembahan berhala-berhala

Yesaya 42:8 Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung..

Yesaya 42:11 Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar!
===========================
Nubuat Yesaya 21 tentang Kekalahan kaum KAFIR QURAISY BANI QAIDAR dalam Perang Badar, SETAHUN setelah pengungsian kaum Muslimin Muhajirin ke Yathrib?

21:16 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: “Dalam SETAHUN lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan KEDAR akan habis.

21:17 Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani KEDAR, akan tinggal sejumlah kecil saja”
===========================
Sabda Jesus Christ Utusan Allah Nabi Terakhir Bani Israel di waktu dalam gendongan sang Bunda Perawan…

AlQur’an Maryam 30. “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.
====================
Demikian pula Nabi Isa…

Di Masjid dan di rumah mereka kaum itu pun berdoa kepada Allah semata dan diajarkan Nabinya untuk berdiri berdoa dan merunduk takluk dan menyungkur sujud menangis di tengah keheningan malam..

“Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kpd Allah.” (Lukas 6:12)
=======================
Sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya Isa al Masih juga mengajarkan TAUHID MONOTHESIME dengan bersyahadat sesuai syariat beliau dalam Yoh 17:3…

“Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa al Masih yang telah Engkau utus”
=============================

Jika masjid juga ikut dibom maka jelaslah sekarang bahwa teroris adalah tidak memperjuangkan Islam sama sekali…

Ideologi terorisme adalah gerakan politik yang berusaha menghancurkan Islam dengan jalan mencoreng citra Islam..
============================

Dengan tegas Yesaya 45 menunjukkan kepada kita Kalimat TAUHID “Laa Ilaaha Illallah”…

Bahwa ALLAH adalah satu-satunya ALLAH yang harus diibadahi dan tak ada yang lain….

Yesaya 45:21 “Bukankah Aku,Tuhan?TIDAK ADA YANG LAIN,TIDAK ADA ALLAH SELAIN DARI PADA-KU!Allah Yang Adil dan Juruselamat,TIDAK ADA YANG LAIN KECUALI AKU!”
=========================

Muslim adalah Hambanya Allah…Abdinya Allah

Alkitab menyebut Yesus adalah Hamba Allah..Karenanya Yesus seorang..

“Lihatlah, itu Hamba-Ku yang Kupilih” (Matius 12:18)

“Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah
memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus” (Kisah 3:13)
=============================

ISLAM adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti BERSERAH DIRI kepada KEHENDAK Allah Pencipta Alam…

Perhatikan sabda berikut..

Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tu(h)an, Tu(h)an! akan masuk ke dalam Sorga, melainkan dia yang melakukan KEHENDAK BAPAku yang di langit..

Bukan YESUS yang menyelamatkan anda tapi PENYERAHAN DIRI anda kepada KEHENDAK ALLAH..
=================================
Bertanya seorang Saksi Yehovah : “Jika Alkitab sudah mengajarkan monoteisme,apa yg ingin Quran sempurnakan dari Alkitab??”

Maka jawabannya sudah dijawab oleh ALLAH yang mengutus ISA AL MASIH dengan FirmanNya:

“Untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata: “Allah mengambil seorang anak” (AlQur’an surat Al Kahfi 4)
=====================================

“Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,dan HANYA KEPADA DIA SAJALAH ENGKAU BERBAKTI!”

Demikianlah ajaran Tauhid Monotheisme Nabi Isa Al Masih yang merupakan penegasan dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Taurat:”Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu,KEPADA DIA HARUSLAH ENGKAU BERIBADAH dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.”{Ulangan 6:13}
==========================
Saat itu Nabi Isa Al Masih mengajarkan bahwa syarat untuk memasuki kebun Sorga adalah dengan mengakui bahwa ALLAH adalah SATU-SATUNYA TUHAN YANG BENAR DAN BERHAK DISEMBAH dan percaya kepada Nabi2 yang diutusNya…

Yohanes 17:3. “Inilah HIDUP YANG KEKAL itu,yaitu bahwa mereka mengenal ENGKAU,SATU-SATUNYA ALLAH YANG BENAR dan mengenal Yesus Kristus YANG TELAH ENGKAU UTUS.”
==================================

Dalam Islam, tidak boleh seorang wali menikahkan paksa anak wanitanya tanpa persetujuannya..

Khansa` bintu Khidam Al-Anshariyyah radhiyallahu ‘anha mengabarkan, ayahnya menikahkannya dengan seorang lelaki ketika ia menjanda. Namun ia menolak pernikahan tersebut. Ia adukan perkaranya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, hingga akhirnya beliau membatalkan pernikahannya. (HR. Al-Bukhari no. 5138)
=============================

Sabda sang Nabi ketika mendengar pengaduan seorang gadis dinikahkan paksa tanpa persetujuan dirinya sendiri..

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah (dimintai pendapatnya), dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga diminta izinnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458)
===========================
“Kemarilah. Apakah kamu suka jika orang lain berzina dengan Ibumu?” Pemuda tersebut menjawab, “Tidak!”

Rasulullah sholallahualaihiwassalam bersabda, “Orang lain pun tidak mau ibunya dizinahi. Lalu apakah kamu suka jika orang lain berzina dengan anak perempuanmu?” Jawabnya, “Tidak!”

Beliau bersabda, “Orang lain pun tidak mau anak perempuannya dizinahi”
===================================

Seorang muslim mengetahui termasuk salah satu ibadah adalah memperlakukan istrinya dengan lembut dan romantis..

Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, “Orang Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya.”(Hadist riwayat At-Tirmidzi)

=======================================

Injil Thomas…Injil yang tidak memuat iman terhadap Penyaliban Nabi Isa dan Kebangkitan dari Kematian…

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gnosis.org%2Fnaghamm%2Fgosthom.html&h=de546
====================================

Ketika Nabi Isa al Masih pun mengucap salam kepada kaum muslimin Hawariyyun..

Lukas 24:36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka: “Assalaamu’alaikum/Shalom aleichem/Damai Sejahtera atas kamu!”

=====================================
Sejak dahulu tradisi ucapan salam seorang muslim ketika memasuki rumahnya bukanlah Selamat Pagi…Punten…Akan tetapi

“ASSALAAMU ‘ALAIKUM”

Lukas 10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: “Assalaamu’alaikum/ Shalom Aleichem/Damai sejahtera atas anda”.

===============================

Sejarah ucapan salam “As-Salaamu ‘Alaikum” atau “Shalom Aleichem”

Allah berfirman kepada Adam: “Pergilah dan ucapkanlah salam kepada para Malaikat yang sedang duduk itu, kemudian dengarkan jawaban mrk kepadamu, karena jawaban itu merupakan penghormatan bagimu dan penghormatan bagi anak cucumu”. Maka Adam mengucapkan Assalamu ‘Alaikum. Mereka menjawab: Assalamu Alaika Warahmatullah”. (H.R Bukhari 6227, Muslim 2841).

=====================================

“Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,dan HANYA KEPADA DIA SAJALAH ENGKAU BERBAKTI!”(Matius 4:10)

Demikianlah TAUHID ISLAM juga diajarkan Nabi ISA AL MASIH dan juga diajarkan MUSA dalam Taurat

“KEPADA DIA HARUSLAH ENGKAU BERIBADAH dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.”{Ulangan 6:13}

======================================

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Kita adalah umat terakhir namun paling awal di hari kiamat. Kita adalah umat yang pertama kali masuk aljannah, meskipun mereka diberi kitab sebelum kita,dan kita diberi kitab sesudah mereka.” (HR. Muslim no. 855)

Lukas 13:30 Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu

==========================================

Jiwa sosial sahabat Nabi kepada tetangga..

Mujahid berkata, “Saya pernah berada di sisi Abdullah ibnu ‘Amru sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Dia lalu berkata,

”Wahai pembantu! Jika anda telah selesai (menyembelihnya), maka bagilah dengan memulai dari tetangga Yahudi kita terlebih dahulu.”

==========================================

Sangat tegas menegaskan FONDASI MONOTHEISME TAUHID bahwa Dialah ALLAH semata Pencipta Alam Semesta tanpa ada PRIBADI KEDUA apalagi YANG KETIGA..

“AKULAH TUHAN Yang Menjadikan segala sesuatu,YANG SEORANG DIRI membentangkan langit,yang menghamparkan bumi-SIAPAKAH YANG MENDAMPINGI AKU?” (Yesaya 44:24)

=================================

Dalam Islam, seseorang tidak sekedar mengimani sekedar TAUHID RUBUBIYAH semata bahwa hanya DIA satu-satunya PENCIPTA..

Tapi juga TAUHID ULUHIYAH bahwa engkau juga harus berdoa HANYA KEPADANYA..

“Engkau percaya,bahwa HANYA ADA SATU ALLAH saja? Itu baik! Tetapi setan-setanpun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar.”{Yak 2:19}

====================================

“Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,dan HANYA KEPADA DIA SAJALAH ENGKAU BERBAKTI!”

Demikianlah ajaran Tauhid Monotheisme Nabi Isa Al Masih yang merupakan penegasan dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Taurat:”Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu,KEPADA DIA HARUSLAH ENGKAU BERIBADAH dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.”{Ulangan 6:13}

========================================

Siapakah ini yang tertawa dan gembira di atas pohon?..

Kalau begitu siapakah SESOSOK LAIN yang tangan dan kakinya mereka salibkan?…

https://jalanibrahim.wordpress.com/2010/06/30/apocalypse-of-peter-kesaksian-rasul-petrus-tentang-salib-yesus/

==================================

Mengapa tidak seperti Musa?

Kejadian 18:16 Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.

18:17 Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik;
18:18 seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.

================
Adapun Islam, memandang kemuliaan dari kemuliaan hati dan ketakwaannya dan bukan karena ras ISRAEL atau ras ARAB..

AlHujurat 13.”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”
=====================
Siapakah yang memberi anda rezeki anda dan menjadikan kadar makanan anda? Kepada siapakah anda berdoa memohon makanan yang anda santap?

Mazmur 104:27 Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya.
======================
Sangat tegas menegaskan FONDASI MONOTHEISME TAUHID bahwa Dialah ALLAH semata Pencipta Alam Semesta tanpa ada PRIBADI KEDUA apalagi YANG KETIGA..

“AKULAH TUHAN Yang Menjadikan segala sesuatu,YANG SEORANG DIRI membentangkan langit,yang menghamparkan bumi-SIAPAKAH YANG MENDAMPINGI AKU?” (Yesaya 44:24)
==========================
Dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu Esa Tunggal tanpa ada sekutu dan kesetaraan dalam keberadaan-Nya

Bukankah Aku,Tuhan?TIDAK ADA YANG LAIN,TIDAK ADA ALLAH SELAIN DARI PADA-KU!Allah Yang Adil dan Juruselamat,TIDAK ADA YANG LAIN KECUALI AKU!” (Yesaya 45:21)
===============================
Dalam Islam, seseorang tidak sekedar mengimani sekedar TAUHID RUBUBIYAH semata bahwa hanya DIA satu-satunya PENCIPTA..

Tapi juga TAUHID ULUHIYAH bahwa engkau juga harus berdoa HANYA KEPADANYA..

“Engkau percaya,bahwa HANYA ADA SATU ALLAH saja? Itu baik! Tetapi setan-setanpun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar.”{Yak 2:19}
================================
Nabi Isa Al Masih mengajarkan bahwa untuk memasuki kebun Sorga,syaratnya adalah dengan mengakui bahwa ALLAH adalah SATU-SATUNYA TUHAN YANG BENAR DAN BERHAK DISEMBAH dan percaya kepada Nabi2 yang diutusNya…

Yohanes 17:3. “Inilah HIDUP YANG KEKAL itu,yaitu bahwa mereka mengenal ENGKAU,SATU-SATUNYA ALLAH YANG BENAR dan mengenal YESUS KRISTUS YANG TELAH ENGKAU UTUS.”
==================================

“Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,dan HANYA KEPADA DIA SAJALAH ENGKAU BERBAKTI!”

Demikianlah ajaran Tauhid Monotheisme Nabi Isa Al Masih yang merupakan penegasan dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Taurat:”Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu,KEPADA DIA HARUSLAH ENGKAU BERIBADAH dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.”{Ulangan 6:13}
==================================

“Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,dan HANYA KEPADA DIA SAJALAH ENGKAU BERBAKTI!”(Matius 4:10)

Demikianlah TAUHID ISLAM juga diajarkan Nabi ISA AL MASIH dan juga diajarkan MUSA dalam Taurat

“KEPADA DIA HARUSLAH ENGKAU BERIBADAH dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.”{Ulangan 6:13}
==================================
Siapakah ini yang tertawa dan gembira di atas pohon?..

Kalau begitu siapakah SESOSOK LAIN yang tangan dan kakinya mereka salibkan?…

https://jalanibrahim.wordpress.com/2010/06/30/apocalypse-of-peter-kesaksian-rasul-petrus-tentang-salib-yesus/
======================================

Derek Avraham…Jalan Avraham..Jejak Abraham…Millah Abraham…Jalan Ibrahim..Millat Ibrahim…

An Nahl 123.Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
=======================================

Khotbah Perpisahan sang Nabi tentang persamaan derajat diantara kaum muslimin tanpa memandang ras dan kesukuan..

“Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhanmu satu, dan sesungguhnya kalian berasal dari satu bapak…Sesungguhnya orang yg paling mulia diantara kalian semua di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa”
=========================================

Di dalam agamaNya tidak ada iming-iming “asal percaya pasti selamat”

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu, dan barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.” (al-Mu’min: 40)
=========================================

Kebun surga dan kenikmatan didalamnya disediakan Allah Pencipta anda baik lelaki maupun wanita jika mereka beriman dan berbuat kebajikan..

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.” (an-Nisa’: 124)
=================================

Penduduk surga kelak akan melihat Allah Penciptanya di sorga..

Hal ini seperti telah difirmankanNya dalam AlQur’an :

“Wajah-wajah (orang-orang mu’min) pada hari itu berseri-seri.Kepada Rabbnyalah mereka melihat.” [al-Qiyamah 75:22-23]
==================================

Setelah direbut dari Romawi Bizantium pada 638 M, maka Bait Kudus Bait AlQuds di kompleks Masjidil Aqsha itu kan dipulihkan dlm keadaan yg wajar sebagai tempat ibadah kembali..

Daniel 8:14 Maka ia menjawab: “Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar.”
=============================
Mengapa umat Muslim saja yang mendoakan para Nabinya dengan ucapan “Alaihis Salam ( Semoga Allah melimpahkan salam atas diri beliau)?

Jawab :

Bukan cuma tradisi Islam, bahkan tradisi Yahudi kuno dan Nasrani generasi pertama pun, penyebutan nama para nabi dan orang sholeh yang telah meninggal disertai ucapan doa atas mereka dengan “Alav… ha Shalom”
===========================
Sejarah ucapan salam “As-Salaamu ‘Alaikum” atau “Shalom Aleichem”

Allah berfirman kepada Adam: “Pergilah dan ucapkanlah salam kepada para Malaikat yang sedang duduk itu, kemudian dengarkan jawaban mrk kepadamu, karena jawaban itu merupakan penghormatan bagimu dan penghormatan bagi anak cucumu”. Maka Adam mengucapkan Assalamu ‘Alaikum. …Mereka menjawab: Assalamu Alaika Warahmatullah”. (H.R Bukhari 6227, Muslim 2841).
==================================

Harapan seorang muslim ialah kelak dikumpulkan bersama dengan teman-teman yang baik di kehidupan yang akan datang..

An-Nisa ayat 69. Dan barangsiapa yang menta`ati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni`mat oleh Allah, yaitu : Nabi-nabi, para shiddiiqiin , orang-orang yang mati syahid…, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya (rofiiqo)
=================================

Penduduk surga kelak akan melihat Allah Penciptanya di sorga..

Hal ini seperti telah difirmankanNya dalam AlQur’an :

“Wajah-wajah (orang-orang mu’min) pada hari itu berseri-seri.Kepada Rabbnyalah mereka melihat.” [al-Qiyamah 75:22-23]
==============================
TEPAT SEKALI!!!!ALLAHU AKBAR!!

Daniel 8:14 Maka ia menjawab: “Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar.”

2300 hari dibagi 360 lunar = 6,38…..Tahun 638 M adalah tahun dimana Khalifah Umar Bin Khattab memasuki kompleks reruntuhan Bait Suci dan memulai kembali pemb…angunan Bait Kudus Baitul Maqdis…
============================

“Tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya.”

[Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (112), Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (3/175/1), Al-Hakim (4/167), Ibnu Abi Syaibah dalam Kitabul Iman (189/2)]
==================================

Kaum muslimin meyakini akan keberadaan telaga AlKautsar, telaga di mana Allah akan menganugerahkan kepada beliau sebagai kemuliaan untuk melepas dahaga bagi umatnya pada hari penghakiman..

“Al Kautsar adalah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Rabbku, padanya kebaikan yang sangat banyak. Dia adalah telaga yang akan didatangai umatku p…ada hari kiamat. Gayungnya sebanyak bintang di langit.”(HR Muslim bab Sholat)
===============================

Allah berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan adzabnya.

“Kalau seandainya kamu memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya dan sepertinya lagi, apakah kamu akan menebus dirimu?

Dia menjawab “Ya”

Allah berfirman: “Sungguh Aku telah menginginkan darimu lebih rendah dari ini dan ketika kamu berada di tulang rusuknya Adam tetapi kamu enggan kecuali terus menyekutukan-Ku.”(HR. Muslim dari Anas bin Malik)
=================================

Dengan Firman Allah dibawah ini seorang sahabat Nabi Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang bila ia berdandan untukku”

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228)
================================

Jika ajaran Isa shollallahu alaihi wassalam tidak sama dengan ajaran Muhammad shollallahu alaihi wassalam dalam beberapa segi..

Dan demikian juga dengan ajaran Musa terhadap ajaran Isa..

Maka itu karena tiap ummat mempunyai syariat dan manhaj yang berbeda-beda sesuai kehendakNya…

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan(syariat) dan jalan (manhaj) yang terang.”(QS. Al-Maidah : 48)
========================================

Ketika para sahabat mendengar tangisan pokok pohon kurma itu berhenti setelah sekian lama tidak dijadikan tempat mimbar sang Nabi biasa berdiri di hari Jum’at:

“Seandainya aku tidak merangkulnya, niscaya batang pohon tersebut akan menangis hingga hari kiamat” (Kumpulan Hadits shahih Imam Albani no 1200)
=========================================

Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berilah syafa’at akan dikabulkan’.

Lalu aku mengangkat kepalaku.Kemudian aku berkata,”Wahai Rabbku,umatku, umatku”

Maka dikatakan”Wahai Muhammad, suruhlah umatmu yang tidak dihisab untuk masuk ke surga melalui salah satu pintu surga di sisi kanan sedangkan pintu-pintu ya…ng lain adalah pintu surga bagi semua orang”(Hadits Muslim 501)
==========================================

Seluruh Bangsa Israel yang percaya saat itu tahu bahwa beliau Isa seorang Nabi utusan Allah…

“Apabila Isa masuk ke Yerusalem, seluruh kota menjadi gempar. Orang bertanya, “Siapakah dia?” “Dia Isa, nabi dari Nasaret di Galilea,” jawab orang ramai yang mengiringi Isa Al-Masih. (Matius 21:11)
===========================================

Sebagaimana umat Islam di hari ini, saat itu bangsa Israel yang percaya mengenal beliau sebagai NABI Utusan Allah dan bukan Allah itu sendiri..

Dan bukan ALLAH yang turun ke dunia menjadi daging..

Perkara-perkara yang berlaku kepada Isa, orang Nasaret itu,” jawab mereka. “Dia seorang nabi di sisi Allah dan pada pandangan semua orang.” (…Lukas 24:19)
============================================

Bahkan saat itu bangsa Israel yang percaya mengenal beliau sebagai NABI Utusan Allah sebagaimana kaum muslimin hari ini..

Dan bukan ALLAH yang turun ke dunia menjelma dalam daging..

Perkara-perkara yang berlaku kepada Isa, orang Nasaret itu,” jawab mereka. “Dia seorang nabi di sisi Allah dan pada pandangan semua orang.” (Lukas 24:19)
========================================

Jawaban Nabi Isa di hari Kiamat ketika manusia dilanda kepanikan pada hari berbangkit :

““Sesungguhnya pada hari ini Rabbku marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan marah semisal itu sesudahnya. ”

-Beliau tidak menyebutkan adanya dosa-.

“Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kalian kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam!”
==================================

Contoh Hadits PALSU yang terdengar bagus tapi rantai ceritanya diragukan:

” Sesungguhnya para sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang. Dari yang mana saja kalian mengambil pendapatnya, berarti telah mendapat petunjuk.”(HR Ibnu Abdil Barr n Ibnu Hazm)

Komentar ilmuwan hadits : Sanad(rantai kisah) hadits ini tidak sahih dan tidak ada sa…tu pun perawinya yang meriwayatkan dari Nafi’ yang dapat dijadikan hujjah..
=======================================

Ketika Roh Kudus mewahyukan kepada Nabi itu..

“Sesungguhnya Roh Kudus telah membisikkan kepada ruhku bahwa seseorang tidak akan menemui kematiannya hingga tiba saatnya dan telah sempurna rezekinya. Oleh karena itu takutilah Allah olehmu dan baiklah dalam mencari rezeki”(Fiqh Sirah no96)
==================================

Tidak layak seorang muslim mempersilahkan umat apalagi yang masih lemah imannya untuk bertawassul ke makam keramat PARA SHOLEH dan PARA WALI..

Karena itu adalah pintu kesyirikan menuju DOA kepada PARA SANTO..

Itu adalah jalannya orang musyrik penyembah kubur yang datang ke makam mbah Junggo Gunung Kawi..
==================================

Sebagaimana muslim, Nabi Isa tidak menghapus liturgi atau ibadah jasmani..

Matius 23:23 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan…. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
==================================

Johanes, jika ajaran Isa shollallahu alaihi wassalam tidak sama dengan ajaran Muhammad shollallahu alaihi wassalam dalam beberapa segi, dan demikian juga dengan ajaran Musa, maka itu karena tiap tiap ummat mempunyai syariat dan manhaj yang berbeda-beda sesuai kondisi umat tersebut…

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan …aturan(syariat) dan jalan (manhaj) yang terang.”(QS. Al-Maidah : 48)
==================================

Ketika kaum muslimin menyeberangi sungai Tigris untuk penaklukkan Kerajaan Persia..

“Dan mereka semua menyeberangi Sungai Dajlah(Tigris Iraq) tanpa sedikitpun telapak kaki mereka menyentuh permukaan air sambil saling bercakap-cakap di antara mereka (yaitu tanpa rasa takut sedikitpun).

Orang-orang Persia terkejut dan tidak mengira pasuk…an Muslim dapat berjalan di atas air (History of Umar)
=================================

Bersujud menyembah kepada Allah Pencipta kita..

Tertulis dalam Alkitab:

“اسجدوا للرب في زينة مقدسة. ارتعدي قدامه يا كل الارض.”

artinya;

“Sujudlah menyembah kepada Rabb dengan berhiaskan kesucian, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi!(Mazmur 96:9).
====================================
Ketika Nabi Isa al Masih pun mengucap salam kepada kaum muslimin Hawariyyun..

Lukas 24:36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka: “Assalaamu’alaikum/Shalom aleichem/Damai Sejahtera atas kamu!”
================================
Ucapan salam dari seorang Utusan Allah kepada para murid yang akan diutusnya..

Yoh 20:21 Maka kata Yesus sekali lagi: “As-Salaamu ‘Alaikum! Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.”
================================

Sejak dahulu tradisi ucapan salam seorang muslim ketika memasuki rumahnya bukanlah Selamat Pagi…Punten…Akan tetapi

“ASSALAAMU ‘ALAIKUM”

Lukas 10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: “Assalaamu’alaikum/ Shalom Aleichem/Damai sejahtera atas anda”.
=================================

Nabi Iysa Al Masih putra Mariam Yesus Kristus adalah seorang Utusan ALLAH untuk umat beliau..

Yohanes 14:24 dan perkataan yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang MENGUTUS aku..
================================

Ketika Isa Al Masih sang Nabi Utusan Allah PUN bersujud dengan menempelkan wajah beliau ke tanah..

Bible New Living Translation (©2007) Mat 26:39 He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, “My Father! If it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, no…t mine.”
=================================

Mengapakah seorang muslim seharusnya lebih sering terdiam tertunduk dan mengatakan dengan rendah hati “Saya tidak tahu”?

“Dan janganlah kamu mengatakan apa yang kamu tidak memiliki ilmu padanya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungan jawaban.” (QS. Al Isra: 36)
===============================

Dengan sebab apa manusia berada di dalam Jahannam? Firman Allah dalam Al A’raf 179.

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mereka mempunyai teli…nga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar”
==========================

Ketika Allah mengambil perjanjian atas jiwa-jiwa manusia yang akan tinggal di dunia..

“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Benar (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini”(Al A’raf 172)
===========================

Seorang muslim tidak pantas bermudah-mudah menceraikan istrinya hanya karena satu dan lain hal yang sepele…

Seorang lelaki muslim diperintah untuk bersabar terhadap istrinya..

Firman Allah dalam An Nisa 19 “Bergaullah kalian dengan para istri secara patut. Bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak …menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
==============================

Bagaimanakah Nabi itu menasehatkan seorang suami dalam memperlakukan istrinya?

“Engkau beri makan istrimu apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian bila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, jangan menjelekkannya, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud no. 2142 dan selainnya, dishahihkan ol…eh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu dalam Al-Jami’ush Shahih, 3/86)
==================================

Apabila para istri menaati Allah dan menaati suami-suami mereka, maka wajib bagi suami untuk membaguskan pergaulannya dengan istrinya, menahan dari menyakiti istrinya, dan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya..

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228)
================================

Kelahiran Yohanes Pembaptis dikabarkan Malaikat Gabriel kepada Zakharia…

AlQur’an surat Ali Imran 39. “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang sal…eh.”
===========================

Ketika Hanna nenek dari Nabi Isa Al Masih menazarkan janin dalam perutnya untuk menjadi pelayan Bait Kudus…Urusalem

AlQur’an surat Ali Imran 35. “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Bait Suci). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesu…ngguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
================================

Tentu!!..Diantara Ulama kami juga sebagaimana para Ahbar Rabbi dan Rahib Uskup anda..

Dikalangan kami ada ulama yang jelek yang membolehkan apa yang tidak diperbolehkan oleh ALLAH..

Diantara kami juga ada ulama yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh ALLAH..

Dengan AlQur’an dan Ilmu Hadist maka terjagalah agama kami dari ulama-ulama jelek tersebut Alhamdulillah..

Tanpa ilmu tersebut entahlah..
===========================
Ketika sang Nabi bertemu dengan Musa dan Isa Al Masih..shollallahu alaihim wassalam

Nabi saw. bersabda: Ketika aku di Isra’kan, aku bertemu dengan Nabi Musa , ia seorang lelaki yang tinggi kurus dengan rambut berombak, seperti seorang Bani Syanu’ah. Aku juga bertemu dengan Nabi Isa as. ia berperawakan sedang, berkulit merah, seakan-aka…n baru keluar dari pemandian. (Shahih Muslim No.245)
=======================================

1400 tahun lalu di padang pasir tandus itu belum ada ahli embriologi yang mengetahui bahwa penentuan jenis kelamin pria dan wanita ditentukan oleh KROMOSOM SEX yang terkandung didalam SPERMA PRIA…

Al Qur’an Surat An Najm 45-46 :“ Dan sesungguhnya Dia-lah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari AIR MANI apabila dipanc…arkan“.
=============================

Apapun bentuk sholatnya, tentulah mereka sujud dan rukuk seperti kebiasaaan para Nabi…

Kej. 17:3 Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya:

Kej. 47.31 Lalu sujudlah (Yakub) Israel di sebelah kepala tempat tidurnya.

Kel. 34:8 Segeralah Musa berlutut membungkuk ke tanah, lalu sujud menyembah
============================

Para murid utusan Nabi Isa Al Masih diutus kepada Bani Israel yang tersebar diluar Yerusalem berdakwah dan mengajari ilmu agama di sinagog tempat ibadah mereka..

Kisah 13:5 Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi.
===========================

Simon Petrus murid Nabi Isa Al Masih pun sebagaimana muslim hari ini menjaga dirinya dari makanan haram dan menjijikkan..

kisah 10:14 Tetapi Petrus menjawab: “Tidak,Tuan , tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.”
===========================

Mungkinkah murid Nabi Isa al Masih ini, yakni Simon Kefas Petrus, sedang sholat Dhuhur Sholat di tengah hari?

Kisah 10:9. Kira-kira pukul dua belas tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa/pray/sholat…
==================================

Nabi Isa al Masih Yesus Kristus menegaskan status kenabian beliau dan bukan status keilahian beliau..

Lukas 4:24 Dan kata beliau lagi: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.
===============================

Kepada siapakah semua manusia seharusnya harus berdoa bersujud?

Tentunya hanya kepada Dia yang tak terlihat yang telah menciptakan langit dan bumi..

Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.

==============================

Zaman berganti manusia silih berganti..

Sampai saat ini penduduk bani Kedar Bani Ismael di Bukit Batu Granit itu senantiasa bertakbir memuliakan namaNya..

Yesaya 42:11 Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar! Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-se…ru dari puncak gunung-gunung!
============================

Sedikit banyak agama ROMAWI agama HELLENISME yang menjajah YERUSALEM mempengaruhi agama Yahudi kuno dan Nasrani kuno pada awal abad2 pertama..

At Taubah 30. Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putra Allah” dan orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putra Allah”. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataa…n orang-orang kafir yang terdahulu..
============================

Dengan Islam maka seseorang akan menjaga akhlaknya..

Baik akhlaknya kepada suami..

Baik lakunya kepada istri..

Baik kepada Mama yang beranjak tua..

Ataupun kepada Papa yang sudah tiada..

Seorang muslim tahu bahwa kesemuanya adalah lahann mencari keridhaan Rabbnya..

Lahan untuk beribadah kepadaNya..
=================================

Berikut nubuat terangkatnya derajat bangsa keturunan Ismael yang direndahkan dan dihina dina sebagai bangsa keturunan budak dan keledai liar..

Yesaya 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai seja…htera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu
==================================

Yesaya 42 mengisahkan tentang datangnya seorang hamba utusan Tuhan yang diperuntukkan mengakhiri penyembahan berhala-berhala

Yesaya 42:8 Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.
==========================

Yesaya 42 mengisahkan tentang datangnya seorang hamba utusan Tuhan dari Bani Kedar Bangsa Ismael yang diperuntukkan mengakhiri penyembahan berhala-berhala

Yesaya 42:8 Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung..

Yesaya 42:11 Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar!
============================
Mengapa banyak mata dan banyak telinga tertutup dari Nabi dari bani Kedar bani Ismael Bangsa Arab?

Yesaya 42:20 Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar.
=========================

Nubuat berakhirnya kenabian dari Bani Israel dengan Yesus Kristus sebagai penutup Nabi Bani Israel…

Yesaya 42:15 Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya; Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga.

===============================

Yesaya 42:11 Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar!

Nabi manalkah yang datang dari bangsa Arab Bani Ismael?

Kejadian 25:13 Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael, selanjutnya KEDAR
====================
Tergenapi ketika desa-desa keturunan Kedar bin Ismael memeluk agama tauhid agama moyang mereka Abraham…

Yesaya 42:11 Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar!…
===============================
Nubuat ini digenapi ketika TUHAN SEMESTA LANGIT mengutus seorang NABI yang mengakhiri penyembahan patung berhala pahatan dan tuangan sesembahan bangsa-bangsa..

Yesaya 42:8 Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.
===============================

Nabi itu diutus untuk mengalahkan para penyembah patung berhala patung tuangan…

Muhammad Rasul Allah adalah Nabi yang dinubuatkan dalam Yesaya 42

Yesaya 42:17 Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan: “Kamulah allah kami!”
==================================

Inilah nubuat YESAYA yang menubuatkan datangnya HAMBA ALLAH…MUHAMMAD UTUSAN ALLAH..Nabi yang membawa HUKUM untuk segala bangsa

Yesaya 42:1. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.

==============================

Nama-nama sang Nabi dalam Taurat Injil

Hudzaifah mengisahkan: “Aku berpapas dengan Nabi shollallahu alaihi wassalam di salah satu jalan di kota Madinah. Beliau bersabda: ‘Aku Muhammad, aku Ahmad, Aku Nabiyur-Rahmah (Nabi pembawa kasih), Nabiyut-Taubah (Nabi pengajar taubat). Akulah al-Muqaffi (yang datang mengikuti jejak para Nabi). Ak…ulah al-Hasyir dan Nabiyyul-Malahim”

=============================

Nabi Isa alaihissalam Utusan Allah memerintahkan anda untuk menyembah Allah SEMATA dan melarang MENYEMBAH BELIAU

Lukas 4:7-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”
============================

Sabda Yesus Kristus Nabi dari Nazaret tercatat dalam Firman Tuhan dalam Ash Shaff 6

“Hai anak-anak Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat dan mewartakan kabar gembira seorang Utusan yang akan datang sesudahku bernama Ahmad (Muhammad)”

===========================

Hendaklah seorang istri selalu ridha menerima suaminya yang mencintai dirinya..

Kebahagiaan itu bukan terletak pada makanan dan minuman dan pakaian mahal dan kendaraan yang banyak. Namun…

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu. berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda t…etapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati.” (Bukhari – Muslim)

===================================

Berapa banyak wanita yang memiliki suami kaya hartanya namun miskin cintanya..

Sementara yang lain memiliki suami yang fakir hartanya namun kaya perasaannya dan cinta kepada istri dan keluarganya..

“Lihatlah orang yang dibawahmu dan jangan lihat orang yang diatasmu, hal itu lebih baik sehingga engkau tidak menyepelekan nikmat Allah.” (H…R Muslim)
====================================

eorang muslim diajarkan Muhammad Rasul Allah shollallahu alaihi wassalam untuk mensyukuri apa yang ada padanya tidak mengharapkan dunia yang ada pada orang lain…

“Lihatlah orang yang dibawahmu dan jangan lihat orang yang diatasmu, hal itu lebih baik sehingga engkau tidak menyepelekan nikmat Allah.” (HR Muslim)

=================================

Bagaimana Nabi itu mengajarkan kaum muslimin dalam menjalani hidup di dunia?

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, “Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing atau musafir (orang yang bepergian).”(HR. Al- Bukhariy no.6416)

==================================

Berdoalah HANYA kepada ALLAH yang telah mengutus para NABI..

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku. (Al Baqarah:186)
===============================
Kelembutan seorang Nabi kepada wanita renta..

“Tiba-tiba seorang wanita tua yang dhaif (lemah) sedang menggendong seorang bayi, menemuinya minta sedekah. Wanita tua itu berbicara dengan beliau mengatakan kesulitan hidupnya. Beliau berhenti mendengarkan bicara wanita itu sampaui selesai. Dan aku pun tegak menunggu. Aku berkata kepada di…riku, “Demi Allah! Ini bukan kebiasaan raja-raja!”

=================================

Bagaimanakah Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasalam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa mencintai orang miskin dan memuliakan mereka?

Hadits Shahih dari Imam Bukhari “Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah (pesta) di mana yang diundang hanyalah orang-orang kaya sedangkan orang-orang fakir tidak diundang”

=====================================

Islam mempercayai Taurat dan Injil dan kitab2 yang diberikan Allah kepada Nabi2 Nya…

Katakanlah: “Kami beriman kepada Alloh dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismael, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan…nya. kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka (QS. Al Baqoroh: 136)

=================================

Betapa banyak murid yang tidak diakui oleh gurunya dan pengakuannya hanya akan mengundang kemarahan gurunya ketika namanya dicatut oleh mereka..

Mat 7:23.Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”

===============================

Darimanakah keajaiban mukzizat Jesus Christ Nabi Isa Al Masih putra Maria(m)?

Kisah Para Rasul 2:22 Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh ALLAH dengan perantaraan beliau di tengah-tengah kamu

===================================

Bahkan seorang pengikut Mesias Nabiullah Isa Al Masih pun mengakui beliau salah seorang dari jajaran NABI BANI ISRAEL

Yohanes 4:19 Kata perempuan itu kepada-Nya: “Adonay, nyata sekarang padaku, bahwa anda seorang nabi.

===========================

Yesus atau Nabi Isa pun dikatakan oleh penulis Kisah Para Rasul sebagai hamba Allah dan beliau bukanlah Allah..

Kisah Para Rasul 3:13 Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus

============================

Ketika Simon Kefa dan Yahya murid Nabi Isa berangkat sholat ashar ke Baitul Maqdis Masjidil Aqsha..

Kisah Para Rasul 3:1. Pada suatu hari menjelang waktu sholat, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah

=============================

Hari itu manusia bangkit dari kubur…

“Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal, telanjang bulat dan tidak dikhitan. Aisyah bertanya, “Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat (aurat) yang lain?” Nabi Saw menjawab, “Pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) ha…l itu.” (Mutafaq’alaih)

=============================

Nubuat Nabi Danial alaihissalam tentang kerajaan Islam yang muncul meruntuhkan kerajaan Iran Persia, Romawi Timur di Turki dan Babilon Iraq..

Daniel 2:45 tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan ISLAM menyembah TUHAN yang kepadaNYA Yesus Kristus Nabi dari Nazaret berdoa dengan SUJUD MENYEMBAH dan RUKUK MEMBUNGKUK di taman GETSEMANI

Matius 26:39 Maka beliau maju (membungkuk) sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata beliau: “Ya Bapaku “meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu

=================================

Dua kalimat syahadat yang diajarkan Yesus kepada para pengikut beliau sebelum datangnya Muhamamad shollallahu alaihi wassalam..

Yohanes 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

=============================

Prinsip TAUHID peribadatan dan bakti hanyalah tertuju untuk Allah semata, Tuhan Semesta Alam…

Prinsipnya utama ISLAM adalah..Tauhidullah

Lukas 4:7-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”

=================================
Nubuat kedatangan Utusan Allah setelah Yesus mangkat ke langit..dalam Injil Yakobus Injil James dan Injil Philipus..Anda mendapati namanya tertulis sebagai….AHMAD

Yohanes, 14 : 26 “Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa…

Yohanes, 16 : 7 ” Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu…”

==========================================
Apakah kita amat membenci pembantu kita dan sering meremehkan mereka?

“Beliau tidak pernah memukul pelayan dan kaum wanita. Rasulullah SAW tidak pernah membalas suatu aniaya yang ditimpakan orang atas dirinya. Selama orang itu tidak melanggar kehormatan Allah, Namun bila sedikit saja kehormatan Allah dilanggar orang, maka beliau akan m…embalasnya semata-mata karena Allah.” (HR. Ahmad).

==============================================

Memaafkan dan tidak membalas adalah ajaran dari Allah yang maha Esa nan maha Tinggi..

Asy Syuraa 43. Tetapi orang yang bersabar dan mema’afkan, sesungguhnya (perbuatan ) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan

===================================

Kelembutan seorang Nabi kepada wanita renta..

“Tiba-tiba seorang wanita tua yang dhaif (lemah) sedang menggendong seorang bayi, menemuinya minta sedekah. Wanita tua itu berbicara dengan beliau mengatakan kesulitan hidupnya. Beliau berhenti mendengarkan bicara wanita itu sampaui selesai. Dan aku pun tegak menunggu. Aku berkata kepada diriku, “Demi Allah! Ini bukan kebiasaan raja-raja!”

==================================

Islam tidak mendukung acara rusak-rusakan ala FPI atau ala siapapun..

Dalam Islam penegakkan hukum diserahkan kepada Hakim/Qadhi yang ditunjuk oleh Ulil Amri/Amir/Sultan/Pemerintah dan tidak diperbolehkan seorang muslim menghakimi tanpa proses hukum…

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.(QS An-Nisa ayat 59)
=================================
Menyakiti dan mengganggu tetangga adalah dosa adapun sebaliknya adalah balasan kebajikan..

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka janganlah ia menggangu tetangganya.” (H.R. Al Bukhari no. 6136 dan Muslim no. 48, dari sahabat Abu Hurairah )
============================

Islam mewasiatkan untuk selalu menjaga dan memuliakan tetangga

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh, teman sejawat ” (An Nisaa’: 36)

================================

Seorang muslim tentulah berhati-hati…

Tidak memandang remeh perbuatan dosa…

Karena dia tidak tahu perbuatan jelek mana yang membuat perbuatan baik segunung hilang musnah dalam satu malam..

Dan seorang muslim pun tentulah tidak memandang remeh perbuatan baik..

Bisa jadi hanya itu saja amalan yang membuatnya Allah ridho kepadanya dan memasukannya ke dalam Sorga..

===============================

Inilah jalan yang lurus yang didakwahkan Yesus Kristus Nabi dari Nazaret kepada kaumnya

“Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus” (Qs Maryam 36)

===============================

Selisih waktu antara rombongan orang-orang fakir dengan orang-orang kaya masuk ke dalam al jannah. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ اْلأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا

“Orang-orang fakir kaum Muhajirin masuk Al Jannah mendahului orang-oran…g kaya dari mereka, dengan selisih waktu 40 tahun.” (HR. Muslim no. 2979)
====================================

Ibnu Ishaq seorang sejarawan muslim berkata ketika kota Makkah ditaklukkan oleh pasukan Kenabian dimana sang Nabi berada di antara pasukan,

“Jumlah keseluruhan kaum muslimin yang menghadiri penaklukan Makkah adalah sepuluh ribu orang; dari Bani Sulaim sebanyak tujuh ratus orang, dst….

Kidung Agung 5:10 — Putih bersih dan merah cerah …kekasihku, menyolok mata di antara sepuluh ribu orang.

=====================

Seorang Rasul Allah hanya untuk Bani Israel.. bukan untuk segala bangsa..

Yohanes 17:9 Kata Yesus “Aku berdoa untuk mereka (Bani Israel), bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka..

Kisah Para Rasul 16:6 karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia

===========================

ALLAH meletakkan ketenangan jiwa dan kelapangan hati berada di dalam kegiatan mengingat ALLAH..

Dengan kembali kepada Penciptanya maka tenanglah jiwa dan lapanglah hati..

Ar-Ra’d 28.Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat ALLAH.

============================

Imam Al Barbahari berkata

“Diantara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah percaya akan turunnya Isa Al Masih turun dan membunuh Kristus Yahudi /Mesias Yahudi, akan menikah dan akan sholat di belakang seorang dari keturunan Muhammad shollallahu alaihi wassalam dan meninggal dan akan dikuburkan oleh kaum muslimin”

http://www.ilmoe.com…/999/al-ustadz-abdullah-sya-roni-diutusnya-nabi-isa-pada-hari-akhir-mp3.html

=============================

Termasuk anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah si hamba dapat merasakan lezatnya ibadah dengan ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, kelapangan dada dan ketentraman yang ia peroleh ketika melaksanakan ibadah dan sesudah menunaikan ibadah. Kelezatan ini berbeda-beda tingkatannya pada setiap individu sesuai dengan kuat atau lemahnya iman.

==============================

Dalam sejarah belum pernah ada seorang manusia yang menaklukkan Bani Kedar dan Bani Nabayut anak-anak Ismael selain SEORANG NABI….

Yesaya 60:7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan kepada-…Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku.

============================

Dan tidak ada satupun yang menyamai Dia, Allah Pencipta Langit dan Bumi..AlQur’an Al-Ikhlas ayat 4

Kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan Aku, sehingga kami sama? Yeremia 46:5

=========================

Nubuat ALKITAB tentang KEMULIAAN yang diberikan kepada KOTA MEKKAH setelah DITINGGALKAN?

YESAYA 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan ISLAM( Sh-L-M ;damai sejahtera) dan keadilan yang akan melindung…i dan mengatur hidupmu

=================================

Babak baru ketika Kerajaan Kenabian bangkit dari bangsa Ismael..

Sebuah bangsa diluar bangsa Israel..

Matius 21:41 ….Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”

===================================

Sabda Jesus Christ Utusan Allah Nabi Terakhir Bani Israel di waktu dalam gendongan sang Bunda Perawan…

AlQur’an Maryam 30. “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.

====================================
Inilah ucapan sang Nabi dalam perut Bunda Maria ketika menghibur ibundanya di bawah pohon kurma…

AlQur’an Surat Maryam 24-25 “Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu”

========================================

Nubuat datangnya petunjuk kepada sebuah bangsa yang tidak pernah turun kepadanya Alkitab..

Cahaya datang dari Bani Ismael untuk menyebarkan Perjanjian Terakhir..

Yesaya 65:1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku telah berkata: “Ini… Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak memanggil nama-Ku.

====================================

Utusan Patriarks Alexandria pada tahun 616 M tentang tentara Islam:

“Kita melihat orang-orang yang lebih menyukai kematian daripada kehidupan, sangat bersahaja,tidak tertarik kehidupan dunia. Mereka duduk diatas tanah, makan bertelekan, orang rendahan tak berbeda dengan petinggi, ketika waktu sholat, tidak ada seorangpun yang mangkir, …semuanya membasuh ujung-ujung tubuhnya dan melaksanakan sholat dengan khidmat”

============================

Jesus Christ adalah HAMBA ALLAH yang diciptakan dengan Kalimat-Nya “KUN”..JADILAH maka JADI…Beliau diciptakan diluar sebab yang kelaziman manusia diciptakan beribu dan berbapak..

Ali Imran 59. Sesungguhnya misal (penciptaan) ISA (Yesus) di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) ADAM. Allah menciptakan ADAM dari tanah, kemudian Allah berFIRMAN kepadanya: “KUN/JADILAH” (seorang manusia), maka jadilah dia.

===============================

Seorang muslim haruslah berkata dengan perkataan yang benar ..

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” …[Al-Ahzab : 70-71]

===============================

Dari Qatadah, ia berkata : Aku bertanya kepada Anas bin Malik, “Bagaimanakah keadaan rambut Rasulullah SAW ?”. Anas bin Malik menjawab, “Rambut beliau berombak, tidak keriting dan tidak lurus, dan terurai sampai daun telinga dan bahunya”. [HR. Muslim juz 4, hal. 1819]

Kidung Agung 5:11 Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya me…ngombak, hitam seperti gagak.

================================

Kidung Agung 5:16 Teramat manis tutur katanya, BEKHKHULLO MUHAMMADDIM. Begitulah kekasih dan sahabatku, hai putri-putri Yerusalem!

Jabir meriwayatkan bahwa ia berkesempatan melihat Muhammad di bawah sinar rembulan, ia juga memperhatikan pula rembulan tersebut, baginya Muhammad lebih indah dari rembulan tersebut.

Bara’a bin Aazib pernah …berkata, bahwa rona Muhammad lebih mirip bulan purnama yang cerah..

============================

Ibnu Ishaq berkata tentang penaklukan kota Makkah oleh pasukan Kenabian Muhammad, “Jumlah keseluruhan kaum muslimin yang menghadiri penaklukan Makkah adalah sepuluh ribu orang; dari Bani Sulaim sebanyak tujuh ratus orang, dst….

Kidung Agung 5:10 — Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara sepuluh ribu orang.

—————
Kidung Agung 5:14 Tangannya elok, bercincin emas dengan permata, tubuhnya bagaikan gading bertatah batu nilam.

Dari Anas RA, ia berkata, “Saya belum pernah menyentuh sutera tipis maupun sutera tebal yang lebih halus daripada telapak tangan Nabi SAW, dan aku sama sekali tidak pernah mencium bau atau minyak wangi yang lebih harum daripad…a harumnya Nabi SAW”. [HR. Bukhari juz 4, hal. 167]

=======================================

Inti dari AlQur’an terletak pada Al Fatihah dan inti dari Alfatihah terletak di pertengahan surat yang berbunyi “Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nastain” yang berarti

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan”

(Kitab Madarijus Salikin karya Syaikh Ibnul Qoyyim Al Jauziyah ulama abad ke 17, telah d…iterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)

===================================

Kidung Agung 5:12 Matanya bagaikan merpati pada mata air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh

Adalah ‘Ali bin Abu Thalib ketika mensifati Nabi SAW, ia berkata, “Pada wajah beliau ada seperti lingkaran putih kemerah-merahan, sangat hitam kedua matanya, panjang bulu matanya, besar pangkal bahunya [HR. Tirmidzi juz 5, hal. 26…0, no. 3718, dan ia berkata : Hadits ini sanadnya tidak muttashil].

=====================================

Dari Qatadah, ia berkata : Aku bertanya kepada Anas bin Malik, “Bagaimanakah keadaan rambut Rasulullah SAW ?”. Anas bin Malik menjawab, “Rambut beliau berombak, tidak keriting dan tidak lurus, dan terurai sampai daun telinga dan bahunya”. [HR. Muslim juz 4, hal. 1819]

Kidung Agung 5:11 Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya m…engombak, hitam seperti gagak.

================================

Tentang Firman Allah yang diucapkan Nabi itu, Allah berfirman dalam AlQur’an surat An Najm: 3-4

“Dan tidaklah yang ia ucapkan itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya

=================================

SEORANG UTUSAN TUHAN akan datang sepeninggal Nabi Isa Al Masih alaihissalam…peace upon him

Yoh 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu SEORANG Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya

=================================

Wasiat Nabi Isa Al Masih tentang sifat-sifat Nabi yang akan datang setelahnya..

Yohanes 16:14 16:14 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew [it] unto you.

( Dia akan memuliakan aku, sebab dia akan menerima apa yang ada padaku, dan dia akan menunjukkannya kepadamu)

====================================

Ketika Nabi Danial membungkuk ruku dan bersujud sekian kali sehari menghadap kiblat Baitul Maqdish Bait Kudus Palestina..

…. dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia membungkuk berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya (Daniel 6:11b).

=======================================

Para Nabi dalam Alkitab juga sholat membungkuk dan bersujud sekian kali dalam sehari..

Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil (Mazmur 119:164).

…. dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia membungkuk berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, sepert…i yang biasa dilakukannya (Daniel 6:11b).

====================================

Hakekat sujud dalam sholat / doa harian / tefillah kaum Muslimin

Bersujud menyembah kepada Allah Pencipta kita..

Tertulis dalam Alkitab:

“اسجدوا للرب في زينة مقدسة. ارتعدي قدامه يا كل الارض.”

artinya;

“Sujudlah menyembah kepada Rabb dengan berhiaskan kesucian, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi!(Mazmur 96:9).

=====================================

Dengan Nubuat Yesaya dibawah ini, seorang pendeta Advent dari Manado Robert P. Walean mengakui bahwa Muhammad adalah Utusan Allah..

Nubuat Yesaya tentang takluknya bangsa Arab dari anak-anak Ishmael Bani Qaidar dan Bani Nabayuut kepada seorang Nabi..

Yesaya 60:7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan …Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu

===================================

Nubuatan perubahan dan modifikasi agama Isa Al Masih oleh seorang Kaisar Romawi di tahun 350 M (Pertengahan dari 700 tahun)..

Agama MONOTHEISME TAUHID YAHUDI dirubah menjadi TRINITARIANISME HELLENISME YUNANI dan menghentikan ibadah korban sembelihan..

Daniel 9.27. Pada PERTENGAHAN TUJUH MASA itu ia akan menghentikan korban sembelihan d…an korban santapan;

=================================

Lalu beliau memberinya hadiah berupa kambing sebanyak SATU LEMBAH…

Spontan lelaki itu berlari menemui kaumnya dan berkata kepada mereka:

‘Wahai kaumku, hendaknya kalian semua segera masuk Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberi pemberian yang sangat besar, sepertinya ia tidak pernah takut miskin.'” (Riwayat Muslim)
================================

“Kemarilah. Apakah kamu suka jika orang lain berzina dengan Ibumu?” Pemuda tersebut menjawab, “Tidak!”

Rasulullah sholallahu alaihi wassalam bersabda, “Orang lain pun tidak mau ibunya dizinahi. Lalu apakah kamu suka jika orang lain berzina dengan anak perempuanmu?” Jawabnya, “Tidak!”

Beliau bersabda, “Orang lain pun tidak mau anak perempuannya dizinahi.”

====================================

Tanda dekatnya hari Kiamat adalah kembalinya bani Israel ke Yerusalem dalam keadaan multiras multietnis dari pelbagai bangsa dan bahasa..

Allah Pencipta Langit dan Bumi berfirman dalam AlQur’an Al Isra 104.

“Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel: “Diamlah di negeri ini, maka apabila datang wa’dul akhiroh, niscaya Kami datangkan …kamu dalam keadaan bercampur baur”
=========================

Inilah yang Nubuatan yang dimaksud Uskup Agung Yerusalem Sophronius ketika menyambut kedatangan pasukan Islam yang menaklukkan Yerusalem tahun 638 M

Sang Uskup menyadari bahwa pemerintahan Umar bin Khattab telah dinubuatkan menggantikan Kekaisaran Romawi

Daniel 9.27 Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu.”

======================================

Kepada sebuah bangsa yang tidak pernah mengenal Firman dan Alkitab..

Allah berkenan memberikan cahaya Islam kepada bangsa ISHMAEL setelah cahaya itu padam di bangsa yang lain..

Yesaya 65:1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku te…lah berkata: “Ini Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak memanggil nama-Ku.

==================================

Mengucap salam antara kaum muslimin “Assalamu’alaikum” merupakan sebab timbulnya kasih sayang..

Mari saling mendoakan saudara kita dengan salam..

Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscay…a kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam diantara kamu. (HR. Muslim)

================================

Seorang muslim mengetahui termasuk salah satu ibadah adalah memperlakukan istrinya dengan lembut dan romantis..

Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, “Orang Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada perempuan.”(Hadist riw…ayat At-Tirmidzi)

====================================

Jangan bersedih, adik..

Takdir ketetapan Allah begitu baik

Dibalik semua kepahitan Allah punya hikmah yang terbaik

Bukankah Nabimu –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda,

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan n penyakit, kehawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya (Hadits Bukhari no. 5641)

======================================

Ketika menyungkur sujud, seorang muslim menghinakan dirinya dihadapNya..

Mengakui kehinaannya..

Takluk akan keagunganNya..

Ia akan memujiNya dengan puji-puji para Nabi dahulu kala..

Menangis meminta ampunanNya..

Mengadu kepadaNya..

Mengeluhkan hari-harinya..

Dan ia akan tahu bahwa itu sedekat-dekat ia denganNya….

Sebaik-baik tempat meminta..

=========================================

Ketika membungkuk rukuk, seorang muslim merundukkan tubuhnya..

Meminta ampunan atas segala dosa..

MemujiNya dengan puji-puji para Nabi..

Mengadu kepadaNya..

Mengeluhkan hari-harinya..

Dan ia akan tahu bahwa Ia sebaik baik pendengar..

Sebaik-baik tempat memuji..

(Doa bangun dari membungkuk tunduk rukuk adalah ” Sami’allahu liman Hamidah” artinya ” Allah mendengar siapapun yang memujiNya”)

=====================================

Ketika membungkuk rukuk, seorang muslim merundukkan tubuhnya..

Meminta ampunan atas segala dosa..

MemujiNya dengan puji-puji para Nabi..

Mengadu kepadaNya..

Mengeluhkan hari-harinya..

Dan ia akan tahu bahwa Ia sebaik baik pendengar..

Sebaik-baik tempat memuji..

(Doa bangun dari membungkuk tunduk rukuk adalah ” Sami’allahu liman Hamidah” artinya ” Allah mendengar siapapun yang memujiNya”)

=======================================

Apakah yang dibaca seorang muslim dalam doa sholat 5 waktu mereka?

► “Allahu Akbar.” (Allah Maha Besar)
► “Subhana Rabbiyal Azhim.” (Maha Suci Rabb kami nan Maha Agung)
► “Sami’Allahu liman hamidah.” (Allah mendengar mereka yang memujiNya)
…► “Rabbana lakal hamd.” (Rabb kami untukMu segala pujian).
► “Subhana Rabbiyal A’la.” (Maha Suci Rabb Pemelihara kami yang Maha Tinggi)

=======================

Obat kegundahan dan keguncangan jiwa karena ia menghubungkan hati manusia dengan Penciptanya sehingga hati menjadi hidup dan jiwa menemukan tambatannya..

“Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ” (Firman ALLAH dalam AlQur’an Surat Al Isra 82.)

==========================

ALLAH meletakkan ketenangan jiwa dan kelapangan hati berada di dalam kegiatan mengingat ALLAH..

Dengan mengingat dan mengagungkan Penciptanya maka tenanglah jiwa yang gelisah dan lapanglah kesumpekan dan gelapnya hati..

Ar-Ra’d 28.Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat ALLAH. Ingatlah, hanya dengan me…ngingat ALLAH-lah hati menjadi tenteram.

=======================

Di antara satu tanda yang jelas dari sekian tanda terhalangnya seseorang dari nikmatnya ibadah adalah ia merasa berat untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, sehingga kalaupun ia shalat maka ia bangkit dalam keadaan malas seakan-akan ia digiring kepada kematian sementara ia melihat kematian itu di depan matanya.

Kita lihat ketika sh…alat ia seperti ayam yang mematuk-matuk makanannya, begitu cepat selesainya.

===========================

“Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya maka Allah segerakan hukuman baginya di alam dunia.

Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba-Nya maka Allah menahan hukuman atas dosa itu hingga terbayarkan kelak pada hari kiamat.” (Hadist Riwayat Tirmidzi, dengan level validitas hasan).

=================================

Keberkatan sang Nabi dengan izin Allah menyembuhkan mata dengan tiupan beliau

“Kemana Ali?” lalu ada yang mengatakan kepada beliau bahwa Ali sedang sakit kedua matanya. Lantas Rasulullah saw meniup kedua mata Ali seraya berdoa untuk kesembuhannya. Sehingga sembuhlah kedua mata Ali seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu Rasu…lullah saw memberikan bendera itu kepadanya. (Sahih Bukhari).
==================================

Menjadikan seorang pelupa menjadi penghafal hadits terbanyak biidznillah

Abu Hurairah mengeluh kepada Rasulullah saw bahwa dia terlalu pelupa. Lalu Rasulullah membentangkan kainnya diatas tanah, lalu memegang2 kainnya dengan tangan beliau. Abu Hurairah disuruh Rasulullah memeluk kain itu. Sejak itu Abu hurairah tidak pernah lupa-lupa l…agi. Dan beliau terkenal paling banyak menghafal hadis. (Sahih Bukhari muslim).

==================================

Menjadikan seorang pelupa menjadi penghafal hadits terbanyak biidznillah

Abu Hurairah mengeluh kepada Rasulullah saw bahwa dia terlalu pelupa. Lalu Rasulullah membentangkan kainnya diatas tanah, lalu memegang2 kainnya dengan tangan beliau. Abu Hurairah disuruh Rasulullah memeluk kain itu. Sejak itu Abu hurairah tidak pernah lupa-lupa l…agi. Dan beliau terkenal paling banyak menghafal hadis. (Sahih Bukhari muslim).

==================================

Mukzizat Sang Nabi atas izin Allah awan menaburkan hujan di kemarau panjang..

“Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit sedang langit ketika itu tidak ada awan sedikitpun. Tiba-tiba berdatanganlah awan tebal sebesar-besar gunung. Sebelum Rasulullah turun dari mimbarnya, hujan turun dengan selebatnya, sehingga Rasulullah sendiri …kehujanan, air mengalir melalui jenggot beliau (Sahih Bukhari, juz 8 no 115)

================================

Mukzizat Sang Nabi dengan izin Allah hujan beralih ke tempat yang ditunjuk..

Berkata Anas: Diwaktu berdo’a itu Rasulullah saw menunjuk dengan telunjuk beliau kepada awan-awan yang dilangit itu, seakan-akan beliau mengisyaratkan daerah-daerah mana yang harus didatangi. Baru saja Rasulullah menunjuk begitu berhentilah hujan diatas kota …Madinah.(Shahih Bukhari, juz 8 no 115)

====================================

Ketika seorang Nabi diizinkan Allah mengeluarkan air dari sela jemari..

Nabi saw memasukkan kedua telapak tangannya kedalam mangkok itu dan air memancar dari jari-jemarinya. Semua orang berwudhu dengan air itu. Qatadah berkata kepada Anas, “Berapa orang yang hadir pada waktu itu?” Anas menjawab, “Tiga ratus orang atau mendekati tiga ra…tus orang.” (Sahih Bukhari, juz 4 no 772)

==============================

Seorang Nabi dengan mukzizat air yang keluar dari sela jemari..

Orang-orang membawa kantung yang berisi sedikit air. Nabi saw memasukkan telapak tangannya kedalam kantung itu dan berkata, “Mendekatlah pada air yang diberkati dan ini berkat dari ALLAH” Aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah Utusan Allah shollal…lahu alihi wassalam.” (Shahih Bukhari, juz 5 no 779).

================================

Islam memandang mulia kedudukan Nabi Allah Isa Al Masih dan menghapuskan tuduhan Talmud Yahudi atas diri Bunda Maria ibunda sang Nabi…

Firman Allah mengabarkan kerendahan hati Bunda Maria ibunda Sang Nabi dalam AlQur’an surat Ali Imran 47.

“Maryam berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah dis…entuh oleh seorang laki-laki pun?”

================================

Nubuat Nabi Utusan Allah Isa Al Masih Yesus Kristus tergenapi ketika para pengikut Isa Al Masih dengan keyakinan Kristen Tauhid Monotheisme di aniaya dan disiksa oleh para pendukung ajaran sekte Kristen Yunani Helenisme Pasca Konsili Nicea (325 M)

MATIUS 24:9 “Kalau begitu kau akan diserahkan untuk dianiaya dan dihukum mati, dan kamu a…kan dibenci semua bangsa oleh karena aku.”

-=====================

Dalil kenabian Yesus Kristus Isa AlMasih adalah

“Maka Yesus berkata kepada mereka: “Seorang NABI dihormati dimana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, diantara kaum keluarga dan di rumahnya.” (Markus 6:4).

Dimana kedatangan Yesus ditempat asalnya ditolak oleh bangsa Yahudi -> (Yohanes 1: 11) dan “Ia datang kepada bangsanya (orang-…orang Yahudi), tetapi mereka tidak menerimanya.” (Lukas 9:41)

================================

Firman Allah mengabarkan perkataan Isa Al Masih: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi”.(Al-Quran Surat Maryam 19 : 30)

“Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus”(Inji…l Yohanes 17 : 3)

================================

Nubuat pembunuhan dan pembantaian atas saksi-saksi Yesus Kristus Isa Al Masih Nabiullah oleh para pendukung Gereja Paulian Trinitarian, pasca Konsili Nicea:

“Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mere…ka miliki.” (Wahyu 6:9)

============================

Tergenapi ketika pihak Gereja Trinitarian menang atas Gereja Tauhid dan kemudian Kaisar Roma menetapkan bahwa orang yang menyangkal Trinitas harus dihukum mati

Yohannes 16:2 dan 3 “Kamu akan dikucilkan,bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yng membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.Mereka akan berbuat de…mikian,karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku”

=============================

Kebenaran dan fakta dalam Alkitab hanya dapat dilihat dari sudut pandang Islam…

Hanya dengan cara itulah maka permisalan membingungkan dan kata-kata sulit dalam Alkitab dapat dimengerti..

Dengan Islam sebagai jembatan maka Alkitab lebih mudah dipahami..

Dengan Bahasa Arab sebagai jembatan untuk memahami perkataan Semit para Nabi Ibrani dan Arami..

=================================

Pernah pada suatu malam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam menangis sepanjang malam. Dan beliau shalat hingga waktu Subuh sambil terus-menerus membaca ayat:

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bij……aksana. (QS. al-Mai’dah [5] : 118).

====================================

Batu mewakili sebuah bangsa yang tinggal di Jazirah Arabia yang gersang dan liar tak menarik satu kekuatan dunia untuk menguasainya..

Sejarah mencatat dari bukit cadas ini muncul Kerajaan Kenabian yg meruntuhkan Romawi dan Persia..

Daniel 2:45 tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit le…pas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu

=============================

Keyakinan Ketuhanan Tiga banyak ditemukan sejak zaman Babilonia, Mesir, Hellenisme Yunani-Romawi, baik sebelum maupun sesudah Yesus Kristus Nabiullah..

Setelah kematian 12 Rasul Isa Al Masih, kepercayaan Hellenisme Yunani ini mengalami akulturasi sinkritisme ke dalam keyakinan pengikut Kristus belakangan

Ini menjadikan ajaran Monotheism…e Absolut Jesus Christ Nabiullah melenceng menjadi Hellenisme Trinitarian

==================================

Benarkah penulisan dan penyusunan Alkitab didasarkan ilham Roh Kudus ataukah berdasar investigasi peristiwa secara analitis historis terhadap peristiwa yang telah berlalu ratusan tahun lampau?

Simak penuturan Lukas tentang metodologi penulisannya

Lukas 1:3 Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asa…l mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu

=======================================

Penulis Kitab Wahyu menyadari bahwa zaman itu para penyalin naskah sangat rawan dan seringkali membubuhkan komentar dan tafsiran pada naskah asli Alkitab

Wahyu 22:18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan2 nubuat dari kitab ini: “Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan2 ini, maka Allah akan menambahkan kepa…danya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.

========================================

Jika seseorang bertanya mengapa setiap hari seluruh umat Islam harus mendoakan “keselamatan” nabi Mohammad ?

Maka mungkin sekali jawabannya adalah karena inilah penggenapan Nubuat Mazmur 72..Nabi yang akan mendapatkan doa SHOLAWAT dan doa BERKAT..SEPANJANG HARI!!

Mazmur 72:15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kir…anya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari..

========================================

Hagar memang orang Mitzraim, akan tetapi Ismael pun mendapat berkat..

Kejadian 17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati

Dan disebutkan bahwa bangsa ARAB hari inilah yang dimaksud Tuhan sebagai BANGSA YANG BESAR..GADUL GOYIM

Kejadian 17:20 Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.

==============================

Jika bukan dari bangsa ISMAEL maka kepada bangsa mana lagi dan kepada penggarap yang mana lagi Kerajaan Sorga yang diserongkan bangsa Yahudi Bani ISRAEL akan diberikan?

Matius 21:41 Kata mereka kepada beliau: “Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan men…yerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”

==================================

Janji Allah akan membalas setiap perbuatan kebajikan kebaikan orang yang percaya kepada NabiNya UtusanNya..

Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan percaya beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka den…gan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan(Qs. An-Nahl: 97)

=====================================

Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda (yang artinya),

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah nafkah dengan cara yang baik, karena sesungguhnya seseorang sekali-kali tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya disempurnakan, sekalipun rezekinya terlambat (datang) kepadanya. (Hadits shahih, Shahih Ib…nu Majah no. 1743 dan Ibnu Majah II: 725 no. 214)

=======================================

Kunci kebahagiaan adalah kembali membaca meyakini Firman ALLAH kepada NabiNya dan berbuat atau tidak berbuat sesuai apa yang dikehendakiNya..Demikian yang ALLAH wasiatkan ketika mengusir Adam dari Eden Adn..

Al Baqarah 38.”Turunlah kamu semua dari surga itu! Jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-K…u,niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak kesedihan”.

================================

Allah Pencipta Alam Semesta berseru kepada pemilik Alkitab tentang kekeliruan dalam memahami status Jesus Christ…

An Nisa 171.Wahai Ahli alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih,Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-N…ya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya

====================================

Yahudi yg kaku dengan prosedur ibadat tapi kering akan hakekat..

Nasrani yg mengutamakan hakekat tapi mengabaikan liturgi tatacara ibadat..

Islam berada di antara keduanya..

Luk 11:42 kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan

===================================

Yesus hanyalah satu dari Utusan Allah yang hendak mereka bunuh juga dan pengutusannya menandai berakhirnya masa pengutusan kenabian untuk bani ISRAEL..

Sampai ALLAH bangkitkan Nabi terakhir untuk umat manusia dari Bangsa ISMAEL..

Matius 21:41 “Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada pengga…rap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”

===============================

Sepertinya generasi pertama umat Nasrani pengikut Nabi Isa Al Masih lebih mirip kaum Muslimin dalam hal tata ibadahnya cara berdoa daripada generasi modern umat Nasrani.Dahulu mereka berdoa dengan menadahkan tangannya ke langit dengan bersuci dengan air berwudhu sebelumnya..

1 Timotius 2:8 Oleh karena itu aku ingin, supaya di mana-mana… orang laki-laki berdoa dengan MENADAHKAN TANGAN yang SUCI

============================

Yesus hanyalah satu dari Utusan Allah yang hendak mereka bunuh juga dan pengutusannya menandai berakhirnya masa pengutusan kenabian untuk bani ISRAEL..

Sampai ALLAH bangkitkan Nabi terakhir untuk umat manusia dari Bangsa ISMAEL..

Matius 21:41 “Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada pengga…rap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”

=============================

Yesus hanyalah satu dari Utusan Allah yang hendak mereka bunuh juga dan pengutusannya menandai berakhirnya masa pengutusan kenabian untuk bani ISRAEL..

Sampai ALLAH bangkitkan Nabi terakhir untuk umat manusia dari Bangsa ISMAEL..

Matius 21:41 “Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada pengga…rap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”

=============================

Orang Yahudi bukan saja mengingkari kenabian dan kemesiasan Yesus Kristus, bahkan banyak Nabi dari kalangan mereka sendiri yang mereka bunuh dan mereka ingkari..

Isa Al Masih hanyalah satu dari Utusan Allah yang hendak mereka bunuh juga dan pengutusannya menandai berakhirnya masa pengutusan kenabian untuk bani ISRAEL..

Sampai ALLAH ban…gkitkan Nabi terakhir untuk umat manusia dari Bangsa ISMAEL….

=============================

Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang BERKUDA, pasukan KELEDAI, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian

Jika BERKUDA adalah simbol PASUKAN MUSA..

Dan NABI penunggang KELEDAI adalah Jesus Christ (Yoh 12:14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada… tertulis)

MAKA siapakah NABI yg akan menunggangi UNTA?

==================================

Firman Tuhan kepada bangsa anak-anak Israel untuk mengingatkan janji mereka kepadaNya bahwa akan selalu percaya kepada semua utusanNya :

“Hai anak-anak Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut” [A…l Baqarah 2:40]

=================================

Ketika anda melihat mereka berdoa dengan bersujud menempelkan wajah yang terhormat ke tanah..

Dan terhambur pujian dan tangisan memohon ampunan atas segala dosa..

Maka ingatlah hal yang sama juga dilakukan oleh para Nabi2 Alkitab ribuan tahun lalu..

Ezra 10:1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah

===============================

Siapa saja yang bertaubat maka Allah Penyayang pasti menerima taubatnya..Allah lebih mencintai orang yang berdosa kemudian bertaubat daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali dan tak pernah bertaubat..

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan ke…bajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS al Furqon:70).

=====================================

Simpel saja, jika benar Yesaya 42:1 adalah untuk Isa Al Masih maka kami pun tak mengingkari karena memang beliau HAMBA ALLAH….Beliau bukanlah ALLAH…

Sesuai bunyi Nubuat Yesaya 42:1. Lihat, itu hamba-Ku

========================================

Keselamatan bukanlah asal percaya dan anda pasti selamat

Mat 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga

An Nisaa 123 Itu bukanlah menurut anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Alkitab. Barangsiapa y…g mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu

========================================

Mungkinkah ini nubuat kedatangan Yesus Kristus Nabiullah Isa hamba Allah yg akan menolong pasukan Muslimin yg sedang bertahan dari gempuran pasukan Kristus Palsu/Mesias Palsu yang mengaku sebagai Allah/Anak Allah dan mematahkan palang salib mengabarkan kisah beliau yang sesungguhnya?

Yesaya 52:15 Sebab apa yang tidak diceritakan kepada… mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.

===================================

Jika BERKUDA adalah simbol pasukan NABI MUSA..

Dan NABI penunggang KELEDAI adalah NABI YESUS.. (Yoh 12:14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis)

MAKA siapakah NABI yg akan menunggangi UNTA?

Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang BERKUDA, pasukan KELEDAI, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian

=======================================

Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang BERKUDA, pasukan KELEDAI, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian

Jika BERKUDA adalah simbol PASUKAN MUSA..

Dan NABI penunggang KELEDAI adalah Jesus Christ (Yoh 12:14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada… tertulis)

MAKA siapakah NABI yg akan menunggangi UNTA?

====================================

Roh Kudus yang membawa Yeshua ke padang gurun untuk dicobai Iblis (Mat 4:1) adalah Roh Kudus yang sama yang menyampaikan Firman Tuhan kepada Muhammad

An Nahl 102. Katakanlah: “Ruhul Qudus menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira b…agi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”

=============================

Nubuat datangnya Muhammad sebagai HAMBA TUHAN MANUSIA PILIHAN TUHAN yang akan menyatakan Perjanjian Terakhir Perjanjian untuk Segala Bangsa..Ha’vrit Am

Yesaya 42:1. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa

=============================

Ketika Nabi Nehemiah mengucap kalimat TAKBIR membesarkan nama ALLAH

NEHEMIA 1:5. Kataku: “Ya, TUHAN, Allah semesta langit, Allah yang maha besar/Allahu Akbar”

===============================

Sujudnya kaum Budhis tidak sama dengan sujudnya Musa dan Abraham dan Yesus dan kaum Muslimin..

Kaum Budhis sujud kepada para Bhiksu dan Patung Budha..

Adapun Musa dan Abraham dan Yesus dan Kaum muslimin sujud hanya kepada ALLAH yang SAMA Pencipta Alam Semesta..

ALLAH yang SATU..ALLAH yang ESA..ALLAH yang ECHAD..

AHAD

================================

Allah yang kami sembah sujud adalah Allah yang disembah sujud Jesus Christ di Getsemani di malam itu..

Matius 6:39 Maka beliau maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, beliau berkata: “Ya Bapaku,

=============================

Mungkinkah Nabi Danial menyaksikan penglihatan (vision) seorang Nabi yang diperjalankan di suatu malam Isra’ Mi’raj?

Daniel 7:13 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya.

=============================

Tuhan Semesta Alam dalam FirmanNya Al Qur’an mengabarkan sabda Yesus Kristus di waktu bayi..

Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi.(Maryam 30)

===============================

Muhammad Utusan Allah shollallahu alaihi wassalam mengabarkan besarnya dosa menyiksa hewan…

Beliau bersabda:

“Ada seorang wanita yang disiksa dengan sebab seekor kucing. la kurung binatang itu sehingga mati lalu masuklah ia dalam neraka. Wanita itu tidak memberinya makan dan minum ketika ia mengurungnya, mengapa tidak dibiarkannya seh…ingga makan dari binatang kecil yang merayap di bumi?.”

================================

Rasul Petrus Simon Kefa menyadari bahwa banyak tulisan yang ditulis Rabbi Paulus yang membingungkan dan membuat banyak umat salah memahami hakekat ajaran Yesus Kristus…

2 Petrus 3:16 Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya m…enjadi kebinasaan mereka sendiri

=============================

Penghormatan Islam dalam memuliakan salah satu wanita terbaik yang Allah ciptakan diantara wanita bani Israel…Bunda Maria ibunda salah satu Nabi Ulul Azmi Isa Al Masih Utusan Allah…

Ali Imran 42.Dan ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di… dunia

==============================

Allah Pencipta Alam Semesta mengkisahkan kisah kesalehan seorang Maria ibunda Jesus Christ..Isa Al Masih Nabiullah

AlQur’an Surat Ali Imran 37. Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?”… Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”.

==========================

Nabiullah Isa al Masih Yesus Kristus Nabi Utusan Allah pun mengusir setan dengan seizin dari Allah

Lukas 11:20 Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah

==============================

Dialog Yesus Kristus dengan para murid ketika datang kabar konspirasi Yahudi untuk membunuh beliau..

Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para Hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya …kami adalah orang-orang yang berserah diri (Ali Imran 52)
=======================================

Nubuat kedatangan Kerajaan Arab Kerajaan Islam menaklukkan YERUSALEM 636 M tanpa darah tertetes dibawah kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab..

YESAYA 26:2-3 Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk BANGSA yang SHIDDIQ dan AMANAH! Yang hatinya teguh Kaujagai dengan ISLAM..ISLAM..sebab kepada-Mulah ia bertawakkal..
=======================================

Ketika Zachariya terheran dan bertanya darimana makanan yang ada di kamar ibadah Maria sang perawan suci

Ali Imran 37.Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

===================================

Ketika Zacharia berdoa kepada ALLAH untuk diberikan seorang keturunan yang baik, dan ALLAH mengabulkannya dengan memberinya Iohannes Iohyan Iahya yang memandikan dengan ritual Mikbah

Ali Imran 38.Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engk…au Maha Pendengar doa”.

=================================

Kedatangan Muhammad akan memperingatkan kesalahan Ahli Taurat yang tidak mau beriman percaya kepada kenabian Isa Al Masih Yesus Kristus bahkan berusaha menyalibnya ..

Yoh 16:8-9 Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan(memperingatkan) dunia/umat manusia akan dosa…akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku

================================

Kedatangan Muhammad akan memperingatkan kesalahan Ahli Taurat yang MENGIRA mereka berhasil membunuh Isa Al Masih Yesus Kristus, padahal itu tidak benar..

Yoh 16:8 -10 Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan(memperingatkan) dunia/umat manusia akan kebenaran…, karena aku pergi kepada Allah dan kamu tidak melihat aku lagi;

=========================

Kedatangan Muhammad akan memperingatkan kesalahan raja-raja penguasa dunia dan pengutusannya menandai keruntuhan dua kerajaan raksasa Romawi dan Persia oleh kerajaan kenabian dari lembah gersang padang pasir Mekkah..

Yoh 16:8 -10 Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan(memperingatkan) dunia/umat manusia akan penghakiman…karena p…enguasa dunia ini harus dihukum.

=================================

Nabiullah Isa Al Masih pun berdoa dahulu memohon kepada ALLAH di langit supaya dengan izinNya orang mati bisa bangkit kembali dengannya manusia beriman kepada beliau…

Yoh 11:41-42 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: Aku bersyukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan aku… supaya mereka …percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.”

===================================

Yesus pun berdoa dahulu memohon berharap kepada ALLAH di langit supaya orang mati bisa bangkit kembali dengan IzinNya supaya manusia beriman kepada beliau…

Yoh 11:41-42 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: Aku bersyukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan aku… supaya mereka percaya, ba…hwa Engkaulah yang telah mengutus aku.”

========================================

Tam Boen An berkata : ” Aku dan kaumku sudah selamat dulu dan sudah diselamatkan dan sudah pasti selamat baru berbuat baik dan menjaga keselamatan itu.”

Maka izinkan JA bertanya ” Untuk apa anda berbuat baik? Toh anda sudah pasti selamat masuk SORGA? Dan untuk apa anda tidak berbuat jahat? Toh anda tidak akan disiksa dalam neraka kar…enanya?”

==============================================

Ketika Isa Al Masih Nabi Utusan Allah melarang para pengikut beliau untuk menyembah selain Allah Tuhan Semesta Alam, dan melarang menyembah SELAIN ALLAH..

Ini adalah KALIMAT TAUHID yang diajarkan ISLAM..

LAA ILAAHA ILLALLAH..TIADA SESEMBAHAN YANG BENAR SELAIN ALLAH

Lukas 4:7-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”

==========================================

Seorang muslim menyadari bahwa anaknya adalah investasi untuk negeri akheratnya…

Ia mencintainya dan menjaganya karena Allah melarang menyia-nyiakannya..

Ia tahu menyia-nyiakannya akan ditanyakan kelak olehNya..

=====================================

Perintah Allah untuk tetap mempertahankan istri dan bersabar dalam mendidiknya dan
bergaul dengannya secara baik..

Dengan itu sedikit demi sedikit kebencian kpd istri akan sirna dan berganti cinta..

================================

Nubuat dibawah ini menuju penggenapan Insya ALLAH……“Tidak akan terjadi hari kiamat…dan sehingga tanah ARAB menjadi HIJAU dan mempunyai SUNGAI-SUNGAI” (Hadits Muslim no. 157 dari Abu Hurairah)

======================

Penggenapan Nubuat Nabi Musa tentang keberhasilan seorang Nabi ketika menaklukkan kota Makkah di Pegunungan Paran dengan 10.000 pasukan…

Ulangan, 33:2 Berkatalah ia: “TUHAN datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus, di sebelah k…anannya tampak kepada mereka HUKUM SYARIAT yang menyala.”

========================================

Petunjuk sederhana dari ISA AL MASIH sang NABI..

UTUSAN ALLAH itu…PENGHIBUR/PENOLONG/PARACLETOS..belum datang saat Yesus belum naik ke langit surga..

Yoh 16:7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, PARACLETOS/PENGHIBUR/PENOLONG/PERANTARA itu tidak akan …datang kepadamu

==========================================

Ketika Nabi Isa alaihissalam, semoga keselamatan tercurah atas beliau, menjanjikan kedatangan SEORANG Utusan ALLAH seperti BELIAU sepeninggal beliau..Seorang NABI YANG LAIN…Setelah BELIAU

Yoh 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu SEORANG Penolong YANG LAIN, supaya DIA menyertai kamu selama-lamanya,

===================================

Allah Pencipta Langit dan Bumi berfirman kepada manusia melalui UtusanNya Yesus Kristus Isa Al Masih Utusan Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel

Yohanes 17:8 Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka

=====================================

Seorang muslim pantang menyakiti hati tetangga

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda (Artinya): “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya.” [HR. Al-Bukhari (6475) dan Muslim (47) (74)]

==========================================

Wasiat Rasul Allah untuk berlaku terpuji kepada tetangga dan berbuat baik kepadanya.

Dari Aisyah berkata: Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda (artinya): “Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris.”(HR. Al-Bukhari no Hadits… 6014 dan Hadits Muslim no 2624)

=========================================

Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam (Artinya) :

Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, nicaya engkau akan menjadi seorang mukmin.

Dan betetanggalah dengan baik terhadap tetanggamu, niscaya akan menjadi seorang muslim.” [HR. Ibnu Majah (4217), Abu Ya’la (5865), dan Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah (10/365)]

================================================

Seorang muslim hendaknya menyukai larut dalam keheningan dan tidak perlu menyukai larut dalam perayaan hingar bingar tahun baru..

Apakah yang terjadi jika malaikat maut mencabut nyawanya dan menghentikan denyut jantungnya di tengah riuh suka cita dan aroma minuman keras peluk cium antar jenis di tengah malam gulita

“Dan orang-orang yan…g tidak menyaksikan kedustaan”. (QS. Al-Furqan : 72)

=================================

Alkitab LAI Kejadian 2:7 ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia (Hebrew=ADAM) itu dari debu tanah (Hebrew=ADAMA)

Karena itulah kami lebih menyukai TERJEMAHAN yang lebih tepat dari Kejadian 2:7 adalah:

2:7 Ketika itulah TUHAN Allah membentuk ADAM dari debu tanah..

=======================================

Kehidupan dunia sungguh sangat cepat berlalu…

Tidak perlu seorang muslim mencintainya sesuatu yang pasti akan berlalu dan cepat berlalu..

Al Hajj 47. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu…

============================================

Kesaksian Musa dan Yesus diperuntukkan untuk umat bani Israel dalam Perjanjian Lama dan Baru..Ha Brit Ha Dassah dan Tanakh..

Adapun kesaksian Muhammad diperuntukkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai Perjanjian untuk Umat Manusia..Ha Brit Am

============================================

Apakah ini merupakan Nubuat Nabi Hosea 9:6 dalam HEBREW BIBLE tentang kehancuran bangsa Zionis Yahudi ditangan seorang yang bernama Muhammad….

Hosea 9:6 kî-hinnēh hāləḵû miššōḏ miṣərayim təqabəṣēm mōf təqabərēm MUHAMMAD ləḵasəpām qimmwōś yîrāšēm ḥwōḥa bə’âŏlêhem:

=========================================

Apakah ini merupakan Nubuat Nabi Hosea dalam HEBREW BIBLE tentang kehancuran bangsa Zionis Yahudi ditangan seorang yang bernama….

Hosea 9:6 Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan Mesir, mereka mengumpulkan diri di Memphis, akan menguburkan mereka Muhammad, barang-barang perak mereka akan tertutup rumput ; onak akan tu…mbuh dalam kemah-kemah mereka

==============================================

Apakah ini merupakan Nubuat Nabi Hosea dalam Alkitab IBRANI tentang kehancuran bangsa Zionis Yahudi ditangan seorang yang bernama….

Hosea 9:6 Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan Mesir, mereka mengumpulkan diri di Memphis, akan menguburkan mereka M-h-m-d, barang-barang perak mereka akan tertutup rumput ; onak akan …tumbuh dalam kemah-kemah mereka
====================================================

Jika kelak Yahudi percaya kepada Kristus Palsu Dajjal bahkan memerangi kaum muslimin dibawah pimpinan Kristus asli Yesus Kristus, maka batu-batu pada akhirnya akan berbicara dan akan membinasakan mereka..

“Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita.. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan… menyangkal Allahmu.(Kitab Yosua 24:27)

==============================================

Apabila nanti Yahudi mengingkari janji kepada Rabb Penciptanya, maka batu-batu pada akhirnya akan berbicara dan akan membinasakan mereka..

“Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya ka…mu jangan menyangkal Allahmu.(Kitab Yosua 24:27)

============================================

Firman Tuhan dalam ALQur’an tentang hakekat anak dan harta yang dititipkan kepada kita..

Al Anfal 28.Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

=======================================

Salam Bapa Abraham untuk umat Muhammad, Nabi dari benih anaknya, Ismael, ketika berjumpa di langit :

“Yaa Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka bahwa sesungguhnya surga itu baik lahannya, tawar airnya, lembah-lembahnya datar dan tanamannya: ‘Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar’.”

======================================

Nubuat Mazmur tentang datangnya Nabi dari LUAR BANI ISRAEL yang dengannya Kerajaan Kenabian akan mengalahkan kerajaan musuhnya dari Kerajaan Persia dan Kekaisaran Romawi..

Mazmur 110:1. Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.”

==========================================

YESUS dan YOHANES hidup dizaman yang sama tapi MURID YOHANES tidak SEKETIKA menjadi MURID YESUS..

Dalil bahwa selain YESUS, para NABI yang SEZAMAN PUN mengajarkan JALAN KEBENARAN..

MAt 14:12 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus

======================================

Firman Allah kepada Muhammad UtusanNya menegaskan bahwa ALQUR’AN adalah cahaya dariNya:

As-Syuraa 52 Tetapi Kami menjadikan Al Qur’an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

===========================================

Dengan demikian genaplah Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Isa Al Masih, YESUS KRISTUS, dalam MATIUS 21:43 tentang pemindahan Kerajaan Kenabian kepada bangsa yang lain

Al Qur’an Ali Imran 26. Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang… yang Engkau kehendaki

===========================================
Ketika Nabi Yakub bar Ishak bar Abraham mendirikan batu sebagai tugu awal dari pembangunan Bait Suci Yerusalem…

40 tahun setelah kakek dan pamannya mendirikan Bait Allah di Bakkah…Makkah..nun jauh di selatan…

Di sebuah lembah diantara deretan Pegunungan Faran..

Kejadian 28:22 Dan BATU yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi Bait Allah…Rumah Allah

=======================================

Takut kepada ALLAH SEMATA dan bukan takut kepada SELAIN ALLAH adalah ajaran para NABI sedari dahulu…

Lukas 12:5 Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia!

===============================

===============================
MUHAMMAD adalah NABI seperti MUSA..shollallahu alaihima wasssalam

Al Muzzamil 72:15 Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu seorang Utusan, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus seorang Utusan kepada Firaun.
=============================================
Doa Hannah binti Faqqudz ketika melahirkan Maria

Ali Imran 36 Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk.”
=============================================
Allah mengangkat Isa ke langit dengan menidurkan beliau …

Ali Imran 55. Hai Isa, sesungguhnya Aku mewafatkan dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir
==========================================

Ketika Zacharia berdoa kepada ALLAH untuk diberikan seorang keturunan yang baik, dan ALLAH mengabulkannya dengan memberinya Iohannes Iohyan Iahya yang memandikan dengan ritual Mikbah

Ali Imran 38.Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.
=====================
Ketika Zachariya terheran dan bertanya darimana makanan yang ada di kamar ibadah Maria sang perawan suci

Ali Imran 37.Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

=================

Kaum Muslimin akan diuji dengan hujatan dan cacian kepada Islam dan Nabinya, maka ALLAH memerintahkan untuk tetap bersabar dan mendakwahkan agama ..

Ali Imran 186 Dan kamu sungguh akan mendengar dari para yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari para pelaku kesyirikan, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati.Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka..

==========================
Bagaimanakah Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa mencintai orang miskin dan memuliakan mereka?

Hadits Shahih dari Imam Bukhari “Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah (pesta) di mana yang diundang hanyalah orang-orang kaya sedangkan orang-orang fakir tidak diundang”=====> Lukas14:13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta.
=========================
Akhi…sampaikanlah Islam dan sekedar sampaikan…

Berdiskusi dan berdebat tidak akan bermanfaat bagi mereka yang sudah membatu hatinya..

Hit and run adalah taktik dakwah bagi orang awam di dunia facebook..

Sampaikan dan larilah..

Lempar bom dan sembunyikan tangan anda..

Karena terkadang melayani jab dan uppercut mereka akan membawa kekalahan bagi yang tidak sadar kekuatan lawan..

Buat mereka terpesona kepada Islam kemudian larilah..

Buat mereka menyadari bahwa Islam adalah agama para Nabi2 Alkitab dan larilah..

Terlalu banyak energi terbuang percuma jika anda melayani satu status dan komentar panas dari mereka..
==============================
Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan. (Ar-Rahman 29)

5:17. Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Bapaku bekerja sampai sekarang, maka akupun bekerja juga.”(Yoh 5:17)
===============
Kedatangan Muhammad sepeninggal Yesus akan memperingatkan manusia akan dosa-dosa penyembahan patung pahatan dan tuangan..

Yoh 16:8 Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan(memperingatkan) dunia/umat manusia akan dosa/kesalahan

=========================

Suatu kaum beramal tanpa ilmu dan dalil ketika mereka mengada-adakan acara Natal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabinya…

Maka hendaknya kaum muslimin lebih-lebih tidak boleh mengikuti jejak mereka dalam beramal beribadah..

Hendaknya kaum muslimin mencukupkan diri beramal di atas landasan Firman ALLAH yang diajarkan Utusan ALLAH Muhammad shollallahu alaihi wassalam..
===============
Karakteristik dari manusia yang

Mazmur 70:4 biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu selalu berkata: “Allahu Akbar!Allah Maha Besar””
===========
Mazmur 69 menegaskan bahwa Nabi Isa (Yesus Kristus) tidak mati tersalib..

Mazmur 69:21 Bahkan, mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur
=============

Ketika Nabi Isa menjanjikan kedatangan SEORANG Utusan ALLAH seperti BELIAU sepeninggal beliau

Yoh 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu SEORANG Penolong YANG LAIN, supaya DIA menyertai kamu selama-lamanya,
==============

Bahwa Nabi Isa Al Masih Jesus Christ diutus untuk menggembalakan anak-anak Israel semata bukan yang untuk lain..

Mat 2:6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel.”

=====================
Islam berarti patuh taat ketundukan semata atas perintahNya dan bertanya mengapa dan tidak merasa bangga karenanya..

Lukas 17:10 Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.

===========================
NAHI MUNKAR pencegahan terhadap kemaksiatan adalah ajaran para Nabi kebiasaan kaum Muslimin zaman Alkitab sejak zaman dahulu..

Lukas 17:3 Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia.

=================================
Nabiullah Isa membawa misi menyempurnakan hukum Taurat

Lukas 16:17 Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal.

=======================
Kecintaan orang Yahudi terhadap uang dan kehidupan dunia..

Al Baqarah 96 96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia)
====>
Lukas 6:14 Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu,

======================
Dakwah yang lembut untuk kaum yang berbuat maksiat agar bertobat

Lukas 15:10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.”

=================
Hari ini para pemuja Isa Nabi Utusan Allah adalah garam dunia yang telah menjadi tawar..

Lukas 14:34 Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
==============================
Ketika kelak pengaNabi Isa tidak mengenal umat yang mengaku sebagai pengikut Isa

Lukas 13:27 Tetapi ia akan berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan!

==========================
Ketika para pembuat kesyirikan dalam agama Isa meminta dibukakan pintu sorga

Lukaws 13:26 Maka kamu akan berkata: Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.
=========================
Ketika umat Muhammad masuk sorga lebih dahulu dan disusul kaum percaya dari umat para Nabi terdahulu

Lukas 13:30 Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir.”

===========================
Perumpamaan Kerajaan Islam yang datang sepeninggal Nabiullah Isa

Lukas 13:21 Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir seluruhnya.”

Lukas 13:19 Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya; biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya.”
===================
Perumpamaan umat Yahudi yang tidak berbuah dengan buah amalan

Lukas 13:9 mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!”
===================
Mushibah datang kepada manusia sebagai peringatan bagi yang lain

Lukas 13:4 Atau sangkamu kedelapan belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?
===========================
Bukan perdamaian tapi pertentangan khilafiah yang mendudukkan siapa ISA

Lukas 12:51 Kamu menyangka, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.
======================
Ketergelinciran Yahudi ketika diberi ilmu dan percaya tanpa ada perbuatan..Dilain pihak kaum Nasrani tergelincir dalam perbuatan bidat tanpa landasan ilmu dan dalil..

Lukas 12:46 Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.”

===========================
Perumpamaan orang yang lalai dari kehidupan akhirat ketika datang kematian padanya

Lukas 12:45-46 Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia.
==================
ILMU dan AMAL PERBUATAN..Ilmu yang tidak diamalkan akan mendatangkan HUKUMAN lebih besar

Lukas 12:47 Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan.

=====================

Utusan Patriarks Alexandria pada tahun 616 M tentang tentara Islam:

“Kita melihat orang-orang yang lebih menyukai kematian daripada kehidupan, sangat bersahaja,tidak tertarik kehidupan dunia. Mereka duduk diatas tanah, makan bertelekan, orang rendahan tak berbeda dengan petinggi, ketika waktu sholat, tidak ada seorangpun yang mangkir, …semuanya membasuh ujung-ujung tubuhnya dan melaksanakan sholat dengan khidmat”

==========================================

Sebagaimana kaum baheula zaman dahulu yang meyakini BUMI DIAM..

Akan tetapi anda dalam hati tahu sekarang bahwa GUNUNG pun bergerak mengikuti ROTASI BUMI dan REVOLUSI BUMI dan mengikuti PERGERAKAN LEMPENG BUMI..

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” [QS 27:88]..

==============================

Ketika Zacharia berdoa kepada ALLAH untuk diberikan seorang keturunan yang baik, dan ALLAH mengabulkannya dengan memberinya Iohannes Iohyan Iahya yang memandikan dengan ritual Mikbah

Ali Imran 38.Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engk…au Maha Pendengar doa”.

==================================

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” [QS 27:88]..

14 abad lampau seluruh manusia menyangka gunung itu diam tidak bergerak..

Namun hari ini anda tahu bahwa KERAK BUMI bergerak..

KERAK BUMI bergerak mengapung di atas CAIRAN MAGMA DIBAWAH..

=========================================

Engkaukah sendiri atau Dia yang menciptakan untukmu langit atmosfer yang dengannya ALLAH melindungimu dan rumahmu dari gempuran meteorit dan tabrakan asteroid luar angkasa? (Sebuah status untuk mengingatkan kaum atheis)

“Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekua…saan Allah) yang ada padanya.” (QS Al-Anbiya : 32)
Celaan orang yang mengumpulkan harta dunia dalam syariat Isa Al Masih Nabiullah

Lukas 12:21 Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri,
=======================
Keputusan hakim pemerintah serahkan kepada urusannya

Lukas 12:14 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?”
============
Takut kepada ALLAH SEMATA dan bukan takut kepada SELAIN ALLAH

Lukas 12:5 Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia!

================
Nabiullah Isa tidak menghapus Liturgi tata cara ibadat dan Essensi

Lukas 11:42 sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
=================
Nabiullah Isa al Masih mengusir setan dengan izin dari Allah

Lukas 11:20 Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah,
================
Allah Yang maha Tinggi mengharamkan bangkai dan darah baik dalam syariat umat terdahulu maupun syariat umat Muhammad shollallahu alaihi wassalam

Imamat 19:26 Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada.

AlMaidah 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai dan darah…
===============

Para umat terdahulu membungkus mayat dengan kain kafan sebagaimana kaum muslimin lakukan hari ini

Mat 27:59 Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan KAIN lenan yang PUTIH BERSIH,lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru
===================
Allah meringankan agama yang berat bagi umat terdahulu tentang najisnya lelaki yang mengeluarkan cairan sperma dan tempat tidurnya, menjadi lebih ringan pada umat Muhammad.

Imamat 15:2 Apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu
=================
Nubuat ALKITAB tentang KEMULIAAN yang diberikan kepada KOTA MEKKAH setelah DITINGGALKAN?

YESAYA 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan ISLAM( Sh-L-M ;damai sejahtera) dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu
==============================
Babak baru ketika Kerajaan Kenabian bangkit dari bangsa Ismael..

Sebuah bangsa diluar bangsa Israel..

Matius 21:41 ….Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”
===================================
Ketika Abraham Bapa kaum percaya menanyakan perihal patung pahatan dan tuangan kepada Azar Terah dan pengunjung kuil…

Al Qur’an AL Anbiyaa 52. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?”
=================================
Sabda Jesus Christ Utusan Allah Nabi Terakhir Bani Israel di waktu dalam gendongan sang Bunda Perawan…

AlQur’an Maryam 30. “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.
==================================
Inilah ucapan sang Nabi dalam perut Bunda Maria ketika menghibur ibundanya di bawah pohon kurma…

AlQur’an Surat Maryam 24-25 “Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu”
===============================

Nubuat datangnya petunjuk kepada sebuah bangsa yang tidak pernah turun kepadanya Alkitab..

Cahaya datang dari Bani Ismael untuk menyebarkan Perjanjian Terakhir..

Yesaya 65:1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku telah berkata: “Ini Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak memanggil nama-Ku.
=====================================

Jesus Christ adalah HAMBA ALLAH yang diciptakan dengan Kalimat-Nya “KUN”..JADILAH maka JADI…Beliau diciptakan diluar sebab yang kelaziman manusia diciptakan beribu dan berbapak..

Ali Imran 59. Sesungguhnya misal (penciptaan) ISA (Yesus) di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) ADAM. Allah menciptakan ADAM dari tanah, kemudian Allah berFIRMAN kepadanya: “KUN/JADILAH” (seorang manusia), maka jadilah dia.
=============================
Di Masjid-masjid..

Ketika semua kepala tertunduk sujud..

Maka saat itu manusia tersungkur sama rendahnya sama hinanya dihadapanNya…

Tidak ulama tidak pelacur tidak presiden tidak juga tukang becak..

Semuanya harus merasa hina tak ada bangga..

Semuanya berdosa meminta ampun kepadaNya..
==============================

Ketika semua kepala tertunduk sujud..

Maka saat itu manusia tersungkur sama rendahnya sama hinanya dihadapanNya…

Tidak ulama tidak pelacur tidak presiden tidak juga tukang becak..

Semuanya harus merasa hina tak ada bangga..

Semuanya berdosa meminta ampun kepadaNya..
==============================
Dari Qatadah, ia berkata : Aku bertanya kepada Anas bin Malik, “Bagaimanakah keadaan rambut Rasulullah SAW ?”. Anas bin Malik menjawab, “Rambut beliau berombak, tidak keriting dan tidak lurus, dan terurai sampai daun telinga dan bahunya”. [HR. Muslim juz 4, hal. 1819]

Kidung Agung 5:11 Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak.
==============================

Kidung Agung 5:16 Teramat manis tutur katanya, BEKHKHULLO MUHAMMADDIM. Begitulah kekasih dan sahabatku, hai putri-putri Yerusalem!

Jabir meriwayatkan bahwa ia berkesempatan melihat Muhammad di bawah sinar rembulan, ia juga memperhatikan pula rembulan tersebut, baginya Muhammad lebih indah dari rembulan tersebut.

Bara’a bin Aazib pernah berkata, bahwa rona Muhammad lebih mirip bulan purnama yang cerah..
===============================

Ibnu Ishaq berkata tentang penaklukan kota Makkah oleh pasukan Kenabian Muhammad, “Jumlah keseluruhan kaum muslimin yang menghadiri penaklukan Makkah adalah sepuluh ribu orang; dari Bani Sulaim sebanyak tujuh ratus orang, dst….

Kidung Agung 5:10 — Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara sepuluh ribu orang.
===============================

Kidung Agung 5:14 Tangannya elok, bercincin emas dengan permata, tubuhnya bagaikan gading bertatah batu nilam.

Dari Anas RA, ia berkata, “Saya belum pernah menyentuh sutera tipis maupun sutera tebal yang lebih halus daripada telapak tangan Nabi SAW, dan aku sama sekali tidak pernah mencium bau atau minyak wangi yang lebih harum daripada harumnya Nabi SAW”. [HR. Bukhari juz 4, hal. 167]
================================
Inti dari AlQur’an terletak pada Al Fatihah dan inti dari Alfatihah terletak di pertengahan surat yang berbunyi “Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nastain” yang berarti

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan”

(Kitab Madarijus Salikin karya Syaikh Ibnul Qoyyim Al Jauziyah ulama abad ke 17, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)
=================================

Kidung Agung 5:12 Matanya bagaikan merpati pada mata air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh

Adalah ‘Ali bin Abu Thalib ketika mensifati Nabi SAW, ia berkata, “Pada wajah beliau ada seperti lingkaran putih kemerah-merahan, sangat hitam kedua matanya, panjang bulu matanya, besar pangkal bahunya [HR. Tirmidzi juz 5, hal. 260, no. 3718, dan ia berkata : Hadits ini sanadnya tidak muttashil].
==============================

Kidung Agung 5:11 Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak.

Dari Al-Baraa’ ia berkata, “Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang
rambutnya tidak keriting dan tidak lurus (mengombak), yang berperawakan sedang, bahunya lebar, panjang rambutnya menjuntai sampai ke daun telinga. [HR. Muslim juz 4, hal. 1818]
=========================

Nabiullah Isa Al Masih memberikan informasi bahwa Nabi itu akan mengabarkan kembali kebenaran yang diajarkan oleh beliau yang terpendam selama ratusan tahun..

Yoh 14.26 Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
===========================

SEORANG UTUSAN TUHAN akan datang sepeninggal Nabi Isa Al Masih alaihissalam…peace upon him

Yoh 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu SEORANG Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya
============================

Wasiat Nabi Isa Al Masih tentang sifat-sifat Nabi yang akan datang setelahnya..

Yohanes 16:14 16:14 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew [it] unto you.

( Dia akan memuliakan aku, sebab dia akan menerima apa yang ada padaku, dan dia akan menunjukkannya kepadamu)
=============================

Ketika Nabi Danial membungkuk ruku dan bersujud sekian kali sehari menghadap kiblat Baitul Maqdish Bait Kudus Palestina..

…. dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia membungkuk berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya (Daniel 6:11b).
===========================

Hakekat sujud dalam sholat / doa harian / tefillah kaum Muslimin

Bersujud menyembah kepada Allah Pencipta kita..

Tertulis dalam Alkitab:

“اسجدوا للرب في زينة مقدسة. ارتعدي قدامه يا كل الارض.”

artinya;

“Sujudlah menyembah kepada Rabb dengan berhiaskan kesucian, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi!(Mazmur 96:9).
==========================

Para Nabi dalam Alkitab juga sholat membungkuk dan bersujud sekian kali dalam sehari..

Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil (Mazmur 119:164).

…. dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia membungkuk berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya (Daniel 6:11b).
==========================

Dengan Nubuat Yesaya dibawah ini, seorang pendeta Advent dari Manado Robert P. Walean mengakui bahwa Muhammad adalah Utusan Allah..

Nubuat Yesaya tentang takluknya bangsa Arab dari anak-anak Ishmael Bani Qaidar dan Bani Nabayuut kepada seorang Nabi..

Yesaya 60:7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu
======================
Dan tidak ada satupun yang menyamai Dia, Allah Pencipta Langit dan Bumi..(AlQur’an Al-Ikhlas ayat 4)

Yesaya 46:5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan Aku, sehingga kami sama?

=========================
Nubuatan perubahan dan modifikasi agama Isa Al Masih oleh seorang Kaisar Romawi di tahun 350 M (Pertengahan dari 700 tahun)..

Agama MONOTHEISME TAUHID YAHUDI dirubah menjadi TRINITARIANISME HELLENISME YUNANI dan menghentikan ibadah korban sembelihan..

Daniel 9.27. Pada PERTENGAHAN TUJUH MASA itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan;
=========================

Lalu beliau memberinya hadiah berupa kambing sebanyak SATU LEMBAH…

Spontan lelaki itu berlari menemui kaumnya dan berkata kepada mereka:

‘Wahai kaumku, hendaknya kalian semua segera masuk Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberi pemberian yang sangat besar, sepertinya ia tidak pernah takut miskin.'” (Riwayat Muslim)
===========================

Kemarilah. Apakah kamu suka jika orang lain berzina dengan Ibumu?” Pemuda tersebut menjawab, “Tidak!”

Rasulullah sholallahu alaihi wassalam bersabda, “Orang lain pun tidak mau ibunya dizinahi. Lalu apakah kamu suka jika orang lain berzina dengan anak perempuanmu?” Jawabnya, “Tidak!”

Beliau bersabda, “Orang lain pun tidak mau anak perempuannya dizinahi.
===============================
Tanda dekatnya hari Kiamat adalah kembalinya bani Israel ke Yerusalem dalam keadaan multiras multietnis dari pelbagai bangsa dan bahasa..

Allah Pencipta Langit dan Bumi berfirman dalam AlQur’an Al Isra 104.

“Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel: “Diamlah di negeri ini, maka apabila datang wa’dul akhiroh, niscaya Kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur”
==============================
Inilah yang Nubuatan yang dimaksud Uskup Agung Yerusalem Sophronius ketika menyambut kedatangan pasukan Islam yang menaklukkan Yerusalem tahun 638 M

Sang Uskup menyadari bahwa pemerintahan Umar bin Khattab telah dinubuatkan menggantikan Kekaisaran Romawi

Daniel 9.27 Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu.”
=============================

Nubuatan perubahan dan modifikasi agama Isa Al Masih oleh seorang Kaisar Romawi di tahun 350 M dari agama MONOTHEISME TIMUR TENGAH menjadi TRINITARIANISME HELLENISME YUNANI …

Daniel 9.27. Pada PERTENGAHAN TUJUH MASA itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan;
===============================
Kepada sebuah bangsa yang tidak pernah mengenal Firman dan Alkitab..

Allah berkenan memberikan cahaya Islam kepada bangsa ISHMAEL setelah cahaya itu padam di bangsa yang lain..

Yesaya 65:1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku telah berkata: “Ini Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak memanggil nama-Ku.
=============================

Seorang muslim haruslah berkata-kata dan berbuat sesuai dengan ilmunya..

Janganlah seorang muslim berkata-kata tanpa ilmu dan dalil dan hendaknya seorang muslim tidak berbuat kecuali diatas dalil ilmu

Al Isra 36.Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
==============================

Mengucap salam antara kaum muslimin “Assalamu’alaikum” merupakan sebab timbulnya kasih sayang..

Mari saling mendoakan saudara kita dengan salam..

Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam diantara kamu. (HR. Muslim)
============================

Seorang muslim mengetahui termasuk salah satu ibadah adalah memperlakukan istrinya dengan lembut dan romantis..

Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, “Orang Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada perempuan.”(Hadist riwayat At-Tirmidzi)
===============================
Ketika menyungkur sujud, seorang muslim menghinakan dirinya dihadapNya..

Mengakui kehinaannya..

Takluk akan keagunganNya..

Ia akan memujiNya dengan puji-puji para Nabi dahulu kala..

Menangis meminta ampunanNya..

Mengadu kepadaNya..

Mengeluhkan hari-harinya..

Dan ia akan tahu bahwa itu sedekat-dekat ia denganNya….

Sebaik-baik tempat meminta..
=============================

Ketika membungkuk rukuk, seorang muslim merundukkan tubuhnya..

Meminta ampunan atas segala dosa..

MemujiNya dengan puji-puji para Nabi..

Mengadu kepadaNya..

Mengeluhkan hari-harinya..

Dan ia akan tahu bahwa Ia sebaik baik pendengar..

Sebaik-baik tempat memuji..

(Doa bangun dari membungkuk tunduk rukuk adalah ” Sami’allahu liman Hamidah” artinya ” Allah mendengar siapapun yang memujiNya”)
===================================
Apakah yang dibaca seorang muslim dalam doa sholat 5 waktu mereka?

► “Allahu Akbar.” (Allah Maha Besar)
► “Subhana Rabbiyal Azhim.” (Maha Suci Rabb kami nan Maha Agung)
► “Sami’Allahu liman hamidah.” (Allah mendengar mereka yang memujiNya)
► “Rabbana lakal hamd.” (Rabb kami untukMu segala pujian).
► “Subhana Rabbiyal A’la.” (Maha Suci Rabb Pemelihara kami yang Maha Tinggi)
======================================

Obat kegundahan dan keguncangan jiwa karena ia menghubungkan hati manusia dengan Penciptanya sehingga hati menjadi hidup dan jiwa menemukan tambatannya..

“Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ” (Firman ALLAH dalam AlQur’an Surat Al Isra 82.)
======================================

Obat kegundahan dan keguncangan jiwa karena ia menghubungkan hati manusia dengan Penciptanya sehingga hati menjadi hidup dan jiwa menemukan tambatannya..

“Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ” (Firman ALLAH dalam AlQur’an Surat Al Isra 82.)
=======================================

ALLAH meletakkan ketenangan jiwa dan kelapangan hati berada di dalam kegiatan mengingat ALLAH..

Dengan mengingat dan mengagungkan Penciptanya maka tenanglah jiwa yang gelisah dan lapanglah kesumpekan dan gelapnya hati..

Ar-Ra’d 28.Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat ALLAH. Ingatlah, hanya dengan mengingat ALLAH-lah hati menjadi tenteram.
======================================

Di antara satu tanda yang jelas dari sekian tanda terhalangnya seseorang dari nikmatnya ibadah adalah ia merasa berat untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, sehingga kalaupun ia shalat maka ia bangkit dalam keadaan malas seakan-akan ia digiring kepada kematian sementara ia melihat kematian itu di depan matanya.

Kita lihat ketika shalat ia seperti ayam yang mematuk-matuk makanannya, begitu cepat selesainya.
====================================

Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya maka Allah segerakan hukuman baginya di alam dunia.

Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba-Nya maka Allah menahan hukuman atas dosa itu hingga terbayarkan kelak pada hari kiamat.” (Hadist Riwayat Tirmidzi, dengan level validitas hasan).
=====================================

Termasuk anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah si hamba dapat merasakan lezatnya ibadah dengan ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, kelapangan dada dan ketentraman yang ia peroleh ketika melaksanakan ibadah dan sesudah menunaikan ibadah. Kelezatan ini berbeda-beda tingkatannya pada setiap individu sesuai dengan kuat atau lemahnya iman.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fakhwat.web.id%2Fmuslimah-salafiyah%2Funtaian-nasehat%2Flezatnya-ibadah-kepada-ar-rahman%2F&h=6dcf4

======================================

Keberkatan sang Nabi dengan izin Allah menyembuhkan mata dengan tiupan beliau

“Kemana Ali?” lalu ada yang mengatakan kepada beliau bahwa Ali sedang sakit kedua matanya. Lantas Rasulullah saw meniup kedua mata Ali seraya berdoa untuk kesembuhannya. Sehingga sembuhlah kedua mata Ali seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu Rasulullah saw memberikan bendera itu kepadanya. (Sahih Bukhari).
===================================
Kaum mukminin sangat mencintai Allah lebih dari apapun…

Allah berfirman :

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah” (TQS. al-Baqarah [2]: 165).
=================================

Imam Al Barbahari berkata

“Diantara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah percaya akan turunnya Isa Al Masih turun dan membunuh Dajjal/ Kristus Palsu dan akan menikah dan akan sholat di belakang seorang dari keturunan Muhammad shollallahu alaihi wassalam dan meninggal dan akan dikuburkan oleh kaum muslimin..”

http://www.ilmoe.com/999/al-ustadz-abdullah-sya-roni-diutusnya-nabi-isa-pada-hari-akhir-mp3.html
======================================

Menjadikan seorang pelupa menjadi penghafal hadits terbanyak biidznillah

Abu Hurairah mengeluh kepada Rasulullah saw bahwa dia terlalu pelupa. Lalu Rasulullah membentangkan kainnya diatas tanah, lalu memegang2 kainnya dengan tangan beliau. Abu Hurairah disuruh Rasulullah memeluk kain itu. Sejak itu Abu hurairah tidak pernah lupa-lupa lagi. Dan beliau terkenal paling banyak menghafal hadis. (Sahih Bukhari muslim).
================================

Menjadikan seorang pelupa menjadi penghafal hadits terbanyak biidznillah

Abu Hurairah mengeluh kepada Rasulullah saw bahwa dia terlalu pelupa. Lalu Rasulullah membentangkan kainnya diatas tanah, lalu memegang2 kainnya dengan tangan beliau. Abu Hurairah disuruh Rasulullah memeluk kain itu. Sejak itu Abu hurairah tidak pernah lupa-lupa lagi. Dan beliau terkenal paling banyak menghafal hadis. (Sahih Bukhari muslim)

=================================

Mukzizat Sang Nabi atas izin Allah awan menaburkan hujan di kemarau panjang..

“Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit sedang langit ketika itu tidak ada awan sedikitpun. Tiba-tiba berdatanganlah awan tebal sebesar-besar gunung. Sebelum Rasulullah turun dari mimbarnya, hujan turun dengan selebatnya, sehingga Rasulullah sendiri kehujanan, air mengalir melalui jenggot beliau (Sahih Bukhari, juz 8 no 115)
=======================================

Mukzizat Sang Nabi dengan izin Allah hujan beralih ke tempat yang ditunjuk..

Berkata Anas: Diwaktu berdo’a itu Rasulullah saw menunjuk dengan telunjuk beliau kepada awan-awan yang dilangit itu, seakan-akan beliau mengisyaratkan daerah-daerah mana yang harus didatangi. Baru saja Rasulullah menunjuk begitu berhentilah hujan diatas kota Madinah.(Shahih Bukhari, juz 8 no 115)
=====================================

Ketika seorang Nabi diizinkan Allah mengeluarkan air dari sela jemari..

Nabi saw memasukkan kedua telapak tangannya kedalam mangkok itu dan air memancar dari jari-jemarinya. Semua orang berwudhu dengan air itu. Qatadah berkata kepada Anas, “Berapa orang yang hadir pada waktu itu?” Anas menjawab, “Tiga ratus orang atau mendekati tiga ratus orang.” (Sahih Bukhari, juz 4 no 772)

=================================

Seorang Nabi dengan mukzizat air yang keluar dari sela jemari..

Orang-orang membawa kantung yang berisi sedikit air. Nabi saw memasukkan telapak tangannya kedalam kantung itu dan berkata, “Mendekatlah pada air yang diberkati dan ini berkat dari ALLAH” Aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah Utusan Allah shollallahu alihi wassalam.” (Shahih Bukhari, juz 5 no 779).
===================================

Islam memandang mulia kedudukan Nabi Allah Isa Al Masih dan menghapuskan tuduhan Talmud Yahudi atas diri Bunda Maria ibunda sang Nabi…

Firman Allah mengabarkan kerendahan hati Bunda Maria ibunda Sang Nabi dalam AlQur’an surat Ali Imran 47.

“Maryam berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun?”

=======================================

Nubuat Nabi Utusan Allah Isa Al Masih Yesus Kristus tergenapi ketika para pengikut Isa Al Masih dengan keyakinan Kristen Tauhid Monotheisme di aniaya dan disiksa oleh para pendukung ajaran sekte Kristen Yunani Helenisme Pasca Konsili Nicea (325 M)

MATIUS 24:9 “Kalau begitu kau akan diserahkan untuk dianiaya dan dihukum mati, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena aku.”

=====================================

Dalil kenabian Yesus Kristus Isa AlMasih adalah

“Maka Yesus berkata kepada mereka: “Seorang NABI dihormati dimana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, diantara kaum keluarga dan di rumahnya.” (Markus 6:4).

Dimana kedatangan Yesus ditempat asalnya ditolak oleh bangsa Yahudi -> (Yohanes 1: 11) dan “Ia datang kepada bangsanya (orang-orang Yahudi), tetapi mereka tidak menerimanya.” (Lukas 9:41)

======================================

Firman Allah mengabarkan perkataan Isa Al Masih: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi”.(Al-Quran Surat Maryam 19 : 30)

“Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus”(Injil Yohanes 17 : 3)

=======================================

Nubuat pembunuhan dan pembantaian atas saksi-saksi Yesus Kristus Isa Al Masih Nabiullah oleh para pendukung Gereja Paulian Trinitarian, pasca Konsili Nicea:

“Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.” (Wahyu 6:9)
======================================

Tergenapi ketika pihak Gereja Trinitarian menang atas Gereja Tauhid dan kemudian Kaisar Roma menetapkan bahwa orang yang menyangkal Trinitas harus dihukum mati

Yohannes 16:2 dan 3 “Kamu akan dikucilkan,bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yng membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.Mereka akan berbuat demikian,karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku”

==================================

Nubuat Nabiullah Isa Al Masih Yesus Kristus tergenapi ketika para pengikut Isa Al Masih dengan keyakinan Kristen Tauhid Monotheisme di aniaya dan disiksa oleh para pendukung ajaran sekte Kristen Yunani Helenisme Pasca Konsili Nicea (325 M)

MATIUS 24:9 “Kalau begitu kau akan diserahkan untuk dianiaya dan dihukum mati, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena aku.”

===================================

Kebenaran dan fakta dalam Alkitab hanya dapat dilihat dari sudut pandang Islam…

Hanya dengan cara itulah maka permisalan membingungkan dan kata-kata sulit dalam Alkitab dapat dimengerti..

Dengan Islam sebagai jembatan maka Alkitab lebih mudah dipahami..

Dengan Bahasa Arab sebagai jembatan untuk memahami perkataan Semit para Nabi Ibrani dan Arami.

===============================

Pernah pada suatu malam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam menangis sepanjang malam. Dan beliau shalat hingga waktu Subuh sambil terus-menerus membaca ayat:

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bij…aksana. (QS. al-Mai’dah [5] : 118).

=================================

Batu mewakili sebuah bangsa yang tinggal di Jazirah Arabia yang gersang dan liar tak menarik satu kekuatan dunia untuk menguasainya..

Sejarah mencatat dari bukit cadas ini muncul Kerajaan Kenabian yg meruntuhkan Romawi dan Persia..

Daniel 2:45 tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu

====================================

Nubuat Nabi Danial alaihissalam tentang kerajaan Islam yang muncul meruntuhkan kerajaan Iran Persia, Romawi Timur di Turki dan Babilon Iraq..

Daniel 2:45 tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu

===================================
Keyakinan Ketuhanan Tiga banyak ditemukan sejak zaman Babilonia, Mesir, Hellenisme Yunani-Romawi, baik sebelum maupun sesudah Yesus Kristus Nabiullah..

Setelah kematian 12 Rasul Isa Al Masih, kepercayaan Hellenisme Yunani ini mengalami akulturasi sinkritisme ke dalam keyakinan pengikut Kristus belakangan

Ini menjadikan ajaran Monotheisme Absolut Jesus Christ Nabiullah melenceng menjadi Hellenisme Trinitarian
================================
Benarkah penulisan dan penyusunan Alkitab didasarkan ilham Roh Kudus ataukah berdasar investigasi peristiwa secara analitis historis terhadap peristiwa yang telah berlalu ratusan tahun lampau?

Simak penuturan Lukas tentang metodologi penulisannya

Lukas 1:3 Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu
=============================
Penulis Kitab Wahyu menyadari bahwa zaman itu para penyalin naskah sangat rawan dan seringkali membubuhkan komentar dan tafsiran pada naskah asli Alkitab

Wahyu 22:18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan2 nubuat dari kitab ini: “Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan2 ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
================================
Nubuat Yesaya tentang Gemuruh TALBIYAH HAJI menggetarkan Bersyeba tanah keturunan Qoidar Kedar bar Ismael …Makkah

Yesaya 42 : 10-12 “Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami KEDAR.”
=========================================
Hagar memang orang Mitzraim, akan tetapi Ismael pun mendapat berkat..

Kejadian 17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati

Dan disebutkan bahwa bangsa ARAB hari inilah yang dimaksud Tuhan sebagai BANGSA YANG BESAR..GADUL GOYIM

Kejadian 17:20 Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.
================================
Setiap waktu doa harian kami selalu mendoakan SHOLAWAT dan doa BERKAT untuk ABRAHAM dan MUHAMMAD benihnya..

Sholawat IBRAHIMIYAH : Allahumma BARRIK ala muhammad WA ALA ALI MUHAMMAD kama BARROKTA ala IBRAHIIM WA ALA ALI IBRAHIM…

Penggenapan Kejadian 12:3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau,dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat”
=============================
Jika bukan dari bangsa ISMAEL maka kepada bangsa mana lagi dan kepada penggarap yang mana lagi Kerajaan Sorga yang diserongkan bangsa Yahudi Bani ISRAEL akan diberikan?

Matius 21:41 Kata mereka kepada beliau: “Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”
===============================
Jika bukan dari bangsa Ismael maka kepada bangsa mana lagi dan kepada penggarap yang mana lagi Kerajaan Sorga yang diserongkan bangsa Yahudi diberikan?

Matius 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SUATU BANGSA yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu
============================
Janji Allah akan membalas setiap perbuatan kebajikan kebaikan orang yang percaya kepada NabiNya UtusanNya..

Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan percaya beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan(Qs. An-Nahl: 97)
===================================
Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda (yang artinya),

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah nafkah dengan cara yang baik, karena sesungguhnya seseorang sekali-kali tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya disempurnakan, sekalipun rezekinya terlambat (datang) kepadanya. (Hadits shahih, Shahih Ibnu Majah no. 1743 dan Ibnu Majah II: 725 no. 214)
===============================
Kunci kebahagiaan adalah kembali membaca meyakini Firman ALLAH kepada NabiNya dan berbuat atau tidak berbuat sesuai apa yang dikehendakiNya..Demikian yang ALLAH wasiatkan ketika mengusir Adam dari Eden Adn..

Al Baqarah 38.”Turunlah kamu semua dari surga itu! Jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku,niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak kesedihan”.
=============================
Allah Pencipta Alam Semesta berseru kepada pemilik Alkitab tentang kekeliruan dalam memahami status Jesus Christ…

An Nisa 171.Wahai Ahli alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih,Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya
======================================
Yahudi yg kaku dengan prosedur ibadat tapi kering akan hakekat..

Nasrani yg mengutamakan hakekat tapi mengabaikan liturgi tatacara ibadat..

Islam berada di antara keduanya..

Luk 11:42 kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan

======================================
Yesus hanyalah satu dari Utusan Allah yang hendak mereka bunuh juga dan pengutusannya menandai berakhirnya masa pengutusan kenabian untuk bani ISRAEL..

Sampai ALLAH bangkitkan Nabi terakhir untuk umat manusia dari Bangsa ISMAEL..

Matius 21:41 “Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”
===============================
Sepertinya generasi pertama umat Nasrani pengikut Nabi Isa Al Masih lebih mirip kaum Muslimin dalam hal tata ibadahnya cara berdoa daripada generasi modern umat Nasrani.Dahulu mereka berdoa dengan menadahkan tangannya ke langit dengan bersuci dengan air berwudhu sebelumnya..

1 Timotius 2:8 Oleh karena itu aku ingin, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan MENADAHKAN TANGAN yang SUCI
=======================================
Yesus hanyalah satu dari Utusan Allah yang hendak mereka bunuh juga dan pengutusannya menandai berakhirnya masa pengutusan kenabian untuk bani ISRAEL..

Sampai ALLAH bangkitkan Nabi terakhir untuk umat manusia dari Bangsa ISMAEL..

Matius 21:41 “Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”
=======================================
Orang Yahudi bukan saja mengingkari kenabian dan kemesiasan Yesus Kristus, bahkan banyak Nabi dari kalangan mereka sendiri yang mereka bunuh dan mereka ingkari..

Isa Al Masih hanyalah satu dari Utusan Allah yang hendak mereka bunuh juga dan pengutusannya menandai berakhirnya masa pengutusan kenabian untuk bani ISRAEL..

Sampai ALLAH bangkitkan Nabi terakhir untuk umat manusia dari Bangsa ISMAEL….
=====================================
Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang BERKUDA, pasukan KELEDAI, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian

Jika BERKUDA adalah simbol PASUKAN MUSA..

Dan NABI penunggang KELEDAI adalah Jesus Christ (Yoh 12:14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis)

MAKA siapakah NABI yg akan menunggangi UNTA?
==============================
Perumpamaan Kerajaan Islam yang datang sepeninggal Yesus Kristus Nabiullah Isa

Lukas 13:21 Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir seluruhnya.”

Lukas 13:19 Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya; biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya.”
=============================
Firman Tuhan kepada bangsa anak-anak Israel untuk mengingatkan janji mereka kepadaNya bahwa akan selalu percaya kepada semua utusanNya :

“Hai anak-anak Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut” [Al Baqarah 2:40]
======================================
Ketika anda melihat mereka berdoa dengan bersujud menempelkan wajah yang terhormat ke tanah..

Dan terhambur pujian dan tangisan memohon ampunan atas segala dosa..

Maka ingatlah hal yang sama juga dilakukan oleh para Nabi2 Alkitab ribuan tahun lalu..

Ezra 10:1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah
========================================
Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang BERKUDA, pasukan KELEDAI, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian

Jika BERKUDA adalah simbol PASUKAN MUSA..

Dan NABI penunggang KELEDAI adalah Jesus Christ (Yoh 12:14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis)

MAKA siapakah NABI yg akan menunggangi UNTA?
==============================
Siapa saja yang bertaubat maka Allah Penyayang pasti menerima taubatnya..Allah lebih mencintai orang yang berdosa kemudian bertaubat daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali dan tak pernah bertaubat..

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS al Furqon:70).

==================================
Simpel saja, jika benar Yesaya 42:1 adalah untuk Isa Al Masih maka kami pun tak mengingkari karena memang beliau HAMBA ALLAH….Beliau bukanlah ALLAH…

Sesuai bunyi Nubuat Yesaya 42:1. Lihat, itu hamba-K
==================================
Keselamatan bukanlah asal percaya dan anda pasti selamat

Mat 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga

An Nisaa 123 Itu bukanlah menurut anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Alkitab. Barangsiapa yg mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu
====================================
Mungkinkah ini nubuat kedatangan Yesus Kristus Nabiullah Isa hamba Allah yg akan menolong pasukan Muslimin yg sedang bertahan dari gempuran pasukan Kristus Palsu/Mesias Palsu yang mengaku sebagai Allah/Anak Allah dan mematahkan palang salib mengabarkan kisah beliau yang sesungguhnya?

Yesaya 52:15 Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.
====================================
Jika BERKUDA adalah simbol pasukan NABI MUSA..

Dan NABI penunggang KELEDAI adalah NABI YESUS.. (Yoh 12:14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis)

MAKA siapakah NABI yg akan menunggangi UNTA?

Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang BERKUDA, pasukan KELEDAI, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian
=========================================
Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang BERKUDA, pasukan KELEDAI, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian

Jika BERKUDA adalah simbol PASUKAN MUSA..

Dan NABI penunggang KELEDAI adalah Jesus Christ (Yoh 12:14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis)

MAKA siapakah NABI yg akan menunggangi UNTA?
========================
Roh Kudus yang membawa Yeshua ke padang gurun untuk dicobai Iblis (Mat 4:1) adalah Roh Kudus yang sama yang menyampaikan Firman Tuhan kepada Muhammad

An Nahl 102. Katakanlah: “Ruhul Qudus menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”
=================================

Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasangan orang BERKUDA, pasukan keledai, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian

Jika BERKUDA adalah simbol PASUKAN MUSA..

Dan NABI penunggang KELEDAI adalah Jesus (Yoh 12:14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis)

MAKA siapakah NABI yg akan menunggangi UNTA?==
========================================
Nubuat datangnya Muhammad sebagai HAMBA TUHAN MANUSIA PILIHAN TUHAN yang akan menyatakan Perjanjian Terakhir Perjanjian untuk Segala Bangsa..Ha’vrit Am

Yesaya 42:1. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa
======================================
Para Nabi mengajarkan untuk mengundang orang miskin dalam perjamuan kita dan jangan mengadakan perjamuan terkhusus untuk orang berada..

Hadits Shahih Bukhari meriwayatkan dari sang Utusan Allah Shollallahu alaihi wassalam yang artinya “Seburuk-buruk makanan adalah makanan perjamuan makan (walimah) di mana yang diundang hanyalah orang-orang kaya sedangkan orang-orang fakir tidak diundang
======================================
Ketika Nabi Nehemiah mengucap kalimat TAKBIR membesarkan nama ALLAH

NEHEMIA 1:5. Kataku: “Ya, TUHAN, Allah semesta langit, Allah yang maha besar/Allahu Akbar”
=====================================
Sujudnya kaum Budhis tidak sama dengan sujudnya Musa dan Abraham dan Yesus dan kaum Muslimin..

Kaum Budhis sujud kepada para Bhiksu dan Patung Budha..

Adapun Musa dan Abraham dan Yesus dan Kaum muslimin sujud hanya kepada ALLAH yang SAMA Pencipta Alam Semesta..

ALLAH yang SATU..ALLAH yang ESA..ALLAH yang ECHAD..

AHAD
=====================================
Allah yang kami sembah sujud adalah Allah yang disembah sujud Jesus Christ di Getsemani di malam itu..

Matius 6:39 Maka beliau maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, beliau berkata: “Ya Bapaku
===================================
Mungkinkah Nabi Danial menyaksikan penglihatan (vision) seorang Nabi yang diperjalankan di suatu malam Isra’ Mi’raj?

Daniel 7:13 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya.

================================
Tuhan Semesta Alam dalam FirmanNya Al Qur’an mengabarkan sabda Yesus Kristus di waktu bayi..

Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi.(Maryam 30)
================================
Mungkinkah Nabi Danial menyaksikan penglihatan seorang Nabi yang diperjalankan di suatu malam Isra’ Mi’raj?

Daniel 7:13 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya.

======================================
Yohanes Pembaptis menubuatkan Tidak ada lagi BAPTISAN AIR dalam UMAT YANG AKAN DATANG…UMAT NABI TERAKHIR..

Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi IA YANG DATANG KEMUDIAN setelah aku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan MEMBAPTISKAN KAMU DENGAN ROH KUDUS dan dengan API (Matius 3:11)
==================================
Muhammad Utusan Allah shollallahu alaihi wassalam mengabarkan besarnya dosa menyiksa hewan…

Beliau bersabda:

“Ada seorang wanita yang disiksa dengan sebab seekor kucing. la kurung binatang itu sehingga mati lalu masuklah ia dalam neraka. Wanita itu tidak memberinya makan dan minum ketika ia mengurungnya, mengapa tidak dibiarkannya sehingga makan dari binatang kecil yang merayap di bumi?.”
===============================
Rasul Petrus Simon Kefa menyadari bahwa banyak tulisan yang ditulis Rabbi Paulus yang membingungkan dan membuat banyak umat salah memahami hakekat ajaran Yesus Kristus…

2 Petrus 3:16 Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri

=============================
Penghormatan Islam dalam memuliakan salah satu wanita terbaik yang Allah ciptakan diantara wanita bani Israel…Bunda Maria ibunda salah satu Nabi Ulul Azmi Isa Al Masih Utusan Allah…

Ali Imran 42.Dan ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia

=============================
Allah Pencipta Alam Semesta mengkisahkan kisah kesalehan seorang Maria ibunda Jesus Christ..Isa Al Masih Nabiullah

AlQur’an Surat Ali Imran 37. Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”
=============================
Doa Hannah binti Faqqudz ketika melahirkan Maria Bunda Jesus…

Ali Imran 36 Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk.”
============================
Ketika Nabi Isa al Masih Yesus Kristus menjanjikan kedatangan SEORANG Utusan ALLAH seperti BELIAU sepeninggal beliau

Yoh 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu SEORANG Penolong YANG LAIN, supaya DIA menyertai kamu selama-lamanya
============================
Nubuat kenabian untuk bangsa Arab seorang Nabi dari keturunan ISMAEL ..

Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya

Yesaya 65:1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku telah berkata: “Ini Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak memanggil namaKu

===============================
Nabiullah Isa al Masih Yesus Kristus Nabi Utusan Allah pun mengusir setan dengan seizin dari Allah

Lukas 11:20 Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah
===================================
Kaum percaya dari kalangan umat Muhammad masuk sorga lebih dahulu daripada kaum percaya umat2 terdahulu…

Lukas 13:30 Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir.”

==================================
Bagaiamanakah ciri fisik Yesus Kristus sang Nabi Allah berdasar penuturan Muhammad Utusan Allah Rasulullah shollallahu alaihi wassalam?

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Artinya : Aku melihat Isa/Yesus, Musa, dan Ibrahim/Abraham ( pada malam Isra’ ). Isa/Yesus berkulit merah dan berbulu, serta bidang dadanya. ” [Shahih Bukhari 6: 477].
====================================
Kalimat Syahadat di masa Yesus Kristus Nabi dari Nazaret sebelum datangnya Islam di bumi Arabia..

Kesaksian bahwa ALLAH sebagai satu-satunya obyek ILAH SESEMBAHAN….dan beliau adalah UtusanNya

Yoh 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
=====================================
Dialog Yesus Kristus dengan para murid ketika datang kabar konspirasi Yahudi untuk membunuh beliau..

Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para Hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri (Ali Imran 52)
====================================
Nubuat kedatangan Kerajaan Arab Kerajaan Islam menaklukkan YERUSALEM 636 M tanpa darah tertetes dibawah kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab..

YESAYA 26:2-3 Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk BANGSA yang SHIDDIQ dan AMANAH! Yang hatinya teguh Kaujagai dengan ISLAM..ISLAM..sebab kepada-Mulah ia bertawakkal..
===============================
Ketika Zachariya terheran dan bertanya darimana makanan yang ada di kamar ibadah Maria sang perawan suci

Ali Imran 37.Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.
==============================
Ketika Zacharia berdoa kepada ALLAH untuk diberikan seorang keturunan yang baik, dan ALLAH mengabulkannya dengan memberinya Iohannes Iohyan Iahya yang memandikan dengan ritual Mikbah

Ali Imran 38.Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.
================================
Kedatangan Muhammad akan memperingatkan kesalahan Ahli Taurat yang tidak mau beriman percaya kepada kenabian Isa Al Masih Yesus Kristus bahkan berusaha menyalibnya ..

Yoh 16:8-9 Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan(memperingatkan) dunia/umat manusia akan dosa…akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku
========================
Kedatangan Muhammad akan memperingatkan kesalahan Ahli Taurat yang MENGIRA mereka berhasil membunuh Isa Al Masih Yesus Kristus, padahal itu tidak benar..

Yoh 16:8 -10 Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan(memperingatkan) dunia/umat manusia akan kebenaran…, karena aku pergi kepada Allah dan kamu tidak melihat aku lagi;
========================
Kedatangan Muhammad akan memperingatkan kesalahan raja-raja penguasa dunia dan pengutusannya menandai keruntuhan dua kerajaan raksasa Romawi dan Persia oleh kerajaan kenabian dari lembah gersang padang pasir Mekkah..

Yoh 16:8 -10 Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan(memperingatkan) dunia/umat manusia akan penghakiman…karena penguasa dunia ini harus dihukum.
======================
Nabiullah Isa Al Masih pun berdoa dahulu memohon kepada ALLAH di langit supaya dengan izinNya orang mati bisa bangkit kembali dengannya manusia beriman kepada beliau…

Yoh 11:41-42 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: Aku bersyukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan aku… supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.”
==========================
Yesus pun berdoa dahulu memohon berharap kepada ALLAH di langit supaya orang mati bisa bangkit kembali dengan IzinNya supaya manusia beriman kepada beliau…

Yoh 11:41-42 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: Aku bersyukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan aku… supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.”
=================================
Tam Boen An berkata : ” Aku dan kaumku sudah selamat dulu dan sudah diselamatkan dan sudah pasti selamat baru berbuat baik dan menjaga keselamatan itu.”

Maka izinkan JA bertanya ” Untuk apa anda berbuat baik? Toh anda sudah pasti selamat masuk SORGA? Dan untuk apa anda tidak berbuat jahat? Toh anda tidak akan disiksa dalam neraka karenanya?”
==================================
Ketika Isa Al Masih Nabi Utusan Allah melarang para pengikut beliau untuk menyembah selain Allah Tuhan Semesta Alam, dan melarang menyembah SELAIN ALLAH..

Ini adalah KALIMAT TAUHID yang diajarkan ISLAM..

LAA ILAAHA ILLALLAH..TIADA SESEMBAHAN YANG BENAR SELAIN ALLAH

Lukas 4:7-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”
==================================
Seorang muslim menyadari bahwa anaknya adalah investasi untuk negeri akheratnya…

Ia mencintainya dan menjaganya karena Allah melarang menyia-nyiakannya..

Ia tahu menyia-nyiakannya akan ditanyakan kelak olehNya..
================================
Perintah Allah untuk tetap mempertahankan istri dan bersabar dalam mendidiknya dan
bergaul dengannya secara baik..

Dengan itu sedikit demi sedikit kebencian kpd istri akan sirna dan berganti cinta

==================================

Tidak akan terjadi hari kiamat…dan sehingga tanah ARAB menjadi HIJAU dan mempunyai SUNGAI-SUNGAI” (Hadits Muslim no. 157 dari Abu Hurairah)

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fteknologi.vivanews.com%2Fnews%2Fread%2F197130-proyek-rahasia-abu-dhabi-hujan-di-gurun-pasir&h=d0db4
==================================
Penggenapan Nubuat Nabi Musa tentang keberhasilan seorang Nabi ketika menaklukkan kota Makkah di Pegunungan Paran dengan 10.000 pasukan…

Ulangan, 33:2 Berkatalah ia: “TUHAN datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus, di sebelah kanannya tampak kepada mereka HUKUM SYARIAT yang menyala.”
===================================
Mazmur 72:15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba(Yaman) ! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!..

Terbukti beliau didoakan oleh Miliaran kaum Muslimin setiap saat sepanjang hari….

DOA SHOLAWAT dan DOA BERKAT dalam setiap penghujung SHOLAT kami bersama SHOLAWAT dan DOA BERKAT untuk ABRAHAM dalam SHOLAWAT IBRAHIMIYAH
===================================
Petunjuk sederhana dari ISA AL MASIH sang NABI..

UTUSAN ALLAH itu…PENGHIBUR/PENOLONG/PARACLETOS..belum datang saat Yesus belum naik ke langit surga..

Yoh 16:7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, PARACLETOS/PENGHIBUR/PENOLONG/PERANTARA itu tidak akan datang kepadamu
=================================
Ketika Nabi Isa alaihissalam, semoga keselamatan tercurah atas beliau, menjanjikan kedatangan SEORANG Utusan ALLAH seperti BELIAU sepeninggal beliau..Seorang NABI YANG LAIN…Setelah BELIAU

Yoh 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu SEORANG Penolong YANG LAIN, supaya DIA menyertai kamu selama-lamanya,
===================================
Allah Pencipta Langit dan Bumi berfirman kepada manusia melalui UtusanNya Yesus Kristus Isa Al Masih Utusan Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel

Yohanes 17:8 Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka
=======================================
Seorang muslim pantang menyakiti hati tetangga

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda (Artinya): “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya.” [HR. Al-Bukhari (6475) dan Muslim (47) (74)]
=========================================
Wasiat Rasul Allah untuk berlaku terpuji kepada tetangga dan berbuat baik kepadanya.

Dari Aisyah berkata: Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda (artinya): “Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris.”(HR. Al-Bukhari no Hadits 6014 dan Hadits Muslim no 2624)
=========================================
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam (Artinya) :

Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, nicaya engkau akan menjadi seorang mukmin.

Dan betetanggalah dengan baik terhadap tetanggamu, niscaya akan menjadi seorang muslim.” [HR. Ibnu Majah (4217), Abu Ya’la (5865), dan Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah (10/365)]
====================================
Seorang muslim hendaknya menyukai larut dalam keheningan dan tidak perlu menyukai larut dalam perayaan hingar bingar tahun baru..

Apakah yang terjadi jika malaikat maut mencabut nyawanya dan menghentikan denyut jantungnya di tengah riuh suka cita dan aroma minuman keras peluk cium antar jenis di tengah malam gulita

“Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan”. (QS. Al-Furqan : 72)
==========================
Kita dengarkan bagaimana Orang IBRANI mengeja מחמד

Mengeja nama UTUSAN ALLAH yang dinubuatkan “MUHAMMAD” dalam ALKITAB IBRANI

http://www.searchgodsword.org/lex/heb/view.cgi?number=04261
===========================
Mazmur 70:4 biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu selalu berkata: “Allahu Akbar!”
===========================
Alkitab LAI Kejadian 2:7 ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia (Hebrew=ADAM) itu dari debu tanah (Hebrew=ADAMA)

Karena itulah kami lebih menyukai TERJEMAHAN yang lebih tepat dari Kejadian 2:7 adalah:

2:7 Ketika itulah TUHAN Allah membentuk ADAM dari debu tanah..
========================
Kehidupan dunia sungguh sangat cepat berlalu…

Tidak perlu seorang muslim mencintainya sesuatu yang pasti akan berlalu dan cepat berlalu..

Al Hajj 47. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu…
=======================
Doa Hannah Anna bat Faqqud ketika melahirkan Maria Ibunda Jesus Isa Al Masih

Ali Imran 36 Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk.”
==================================
Kesaksian Musa dan Yesus diperuntukkan untuk umat bani Israel dalam Perjanjian Lama dan Baru..Ha Brit Ha Dassah dan Tanakh..

Adapun kesaksian Muhammad diperuntukkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai Perjanjian untuk Umat Manusia..Ha Brit Am

=====================================
Apakah ini merupakan Nubuat Nabi Hosea 9:6 dalam HEBREW BIBLE tentang kehancuran bangsa Zionis Yahudi ditangan seorang yang bernama Muhammad?

Hosea 9:6 kî-hinnēh hāləḵû miššōḏ miṣərayim təqabəṣēm mōf təqabərēm MUHAMMAD ləḵasəpām qimmwōś yîrāšēm ḥwōḥa bə’âŏlêhem:
===============================
Ketika Nabi Isa menjanjikan kedatangan SEORANG Utusan ALLAH seperti BELIAU sepeninggal beliau

Yoh 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu SEORANG Penolong YANG LAIN, supaya DIA menyertai kamu selama-lamanya,
===============================
Apakah ini merupakan Nubuat Nabi Hosea dalam Alkitab IBRANI tentang kehancuran bangsa Zionis Yahudi ditangan seorang yang bernama….

Hosea 9:6 Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan Mesir, mereka mengumpulkan diri di Memphis, akan menguburkan mereka M-h-m-d, barang-barang perak mereka akan tertutup rumput ; onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka
=========================================
Jika kelak Yahudi percaya kepada Kristus Palsu Dajjal bahkan memerangi kaum muslimin dibawah pimpinan Kristus asli Yesus Kristus, maka batu-batu pada akhirnya akan berbicara dan akan membinasakan mereka..

“Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita.. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu.(Kitab Yosua 24:27)
=======================================
Apabila nanti Yahudi mengingkari janji kepada Rabb Penciptanya, maka batu-batu pada akhirnya akan berbicara dan akan membinasakan mereka..

“Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu.(Kitab Yosua 24:27)
=========================
Firman Tuhan dalam ALQur’an tentang hakekat anak dan harta yang dititipkan kepada kita..

Al Anfal 28.Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
============================
Salam Bapa Abraham untuk umat Muhammad, Nabi dari benih anaknya, Ismael, ketika berjumpa di langit :

“Yaa Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka bahwa sesungguhnya surga itu baik lahannya, tawar airnya, lembah-lembahnya datar dan tanamannya: ‘Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar’.”
=========================
Sejak dahulu PENGIKUT para NABI membungkus mayat dengan kain kafan berwarna PUTIH…

Mat 27:59 Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan KAIN lenan yang PUTIH BERSIH,lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru
==============================
Nubuat Mazmur tentang datangnya Nabi dari LUAR BANI ISRAEL yang dengannya Kerajaan Kenabian akan mengalahkan kerajaan musuhnya dari Kerajaan Persia dan Kekaisaran Romawi..

Mazmur 110:1. Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.”
====================================
Nubuat Yesaya tergenapi ketika Firman Tuhan diturunkan kepada bangsa yang buta huruf buta Alkitab dengan cara sedikit demi sedikit selama 22 tahun masa kenabian..

Yesaya 28:10 For precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, there a little ( Sebab hukum demi hukum, hukum demi hukum; baris demi baris, baris demi baris; sedikit demi sedikit , sedikit demi sedikit)
===================================
Nubuatan Mazmur tentang datangnya seorang Nabi yang senantiasa didoakan dan diberkati oleh kaum yang berman dan percaya…

Mazmur 72:15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba(Yaman) ! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!..

Tergenapi ketika beliau didoakan oleh Miliaran kaum Muslimin setiap saat sepanjang hari….
===========================
Firman Allah kepada Muhammad UtusanNya menegaskan bahwa ALQUR’AN adalah cahaya dariNya:

As-Syuraa 52 Tetapi Kami menjadikan Al Qur’an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus
========================
YESUS dan YOHANES hidup dizaman yang sama tapi MURID YOHANES tidak SEKETIKA menjadi MURID YESUS..

Dalil bahwa selain YESUS, para NABI yang SEZAMAN PUN mengajarkan JALAN KEBENARAN..

MAt 14:12 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus
=====================
Dengan demikian genaplah Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Isa Al Masih, YESUS KRISTUS, dalam MATIUS 21:43 tentang pemindahan Kerajaan Kenabian kepada bangsa yang lain

Al Qur’an Ali Imran 26. Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki
=============================================
Ketika Nabi Yakub bar Ishak bar Abraham mendirikan batu sebagai tugu awal dari pembangunan Bait Suci Yerusalem…

40 tahun setelah kakek dan pamannya mendirikan Bait Allah di Bakkah…Makkah..nun jauh di selatan…

Di sebuah lembah diantara deretan Pegunungan Faran..

Kejadian 28:22 Dan BATU yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi Bait Allah…Rumah Allah
============================================
YESUS dan YOHANES hidup dizaman yang sama tapi MURID YOHANES tidak SEKETIKA menjadi MURID YESUS..

Dalil bahwa para NABI mengajak kpd jalan kebenaran yang sama walau dengan hukum dan pengikut yang berbeda2..

MAt 14:12 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus
=======================================
Dengan demikian genaplah Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Isa Al Masih, YESUS KRISTUS, dalam MATIUS 21:43

Ali Imran 26 Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.

=========================================

Takut kepada ALLAH SEMATA dan bukan takut kepada SELAIN ALLAH adalah ajaran para NABI sedari dahulu…

Lukas 12:5 Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia!
==================================
Doa Hannah bat Fakud ketika melahirkan Bunda Mariam…

Ali Imran 36 Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk.”

=====================================
Utusan Patriarks Alexandria pada tahun 616 M tentang tentara Islam:

“Kita melihat orang-orang yang lebih menyukai kematian daripada kehidupan, sangat bersahaja,tidak tertarik kehidupan dunia. Mereka duduk diatas tanah, makan bertelekan, orang rendahan tak berbeda dengan petinggi, ketika waktu sholat, tidak ada seorangpun yang mangkir, semuanya membasuh ujung-ujung tubuhnya dan melaksanakan sholat dengan khidmat”
================================
Bahwa Nabi Isa Al Masih Jesus Christ diutus untuk menggembalakan anak-anak Israel semata bukan yang untuk lain..

Mat 2:6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel.”
==================================
Sebagaimana kaum baheula zaman dahulu yang meyakini BUMI DIAM..

Akan tetapi anda dalam hati tahu sekarang bahwa GUNUNG pun bergerak mengikuti ROTASI BUMI dan REVOLUSI BUMI dan mengikuti PERGERAKAN LEMPENG BUMI..

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” [QS 27:88]..
============================
Ketika Zacharia berdoa kepada ALLAH untuk diberikan seorang keturunan yang baik, dan ALLAH mengabulkannya dengan memberinya Iohannes Iohyan Iahya yang memandikan dengan ritual Mikbah

Ali Imran 38.Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.
======================================
Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” [QS 27:88]..

14 abad lampau seluruh manusia menyangka gunung itu diam tidak bergerak..

Namun hari ini anda tahu bahwa KERAK BUMI bergerak..

KERAK BUMI bergerak mengapung di atas CAIRAN MAGMA DIBAWAH..
==================================
Mungkinkah seorang manusia dari tengah padang gurun 1500 tahun lalu mengetahui bahwa benua-benua hari ini merupakan hasil dari pergeseran lempeng benua?…Pergeseran Lempeng Benua Pangea 200 juta tahun yang lampau..

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu (Qur’an 27:88)
===============================
Kebenaran tidak terkaburkan..

Hanya saja manusia yang tidak mau datangnya kebenaran itu terkadang sangat menyakitkan dan menyesakkan hati mereka yang sedang sakit…

Dan penolakan mereka menjadikan kematian bagi hati yang telah sakit..
========================

Benar sekali bahwa hanya ALLAH yang tahu yang salah dan yang benar..

Itu semua tidak disembunyikanNya melainkan telah dikabarkannya dalam Kitab SuciNya..
=============================
Siapakah Dia yang menciptakan untukmu langit atmosfer yang dengannya ALLAH melindungimu dan rumahmu dari gempuran lemparan meteor dan asteroid luar angkasa? (Sebuah status untuk mengingatkan kaum atheis)

“Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang ada padanya.” (QS Al-Anbiya : 32)
============================
(Status untuk Group Atheis Spiritual Indonesia): Selama anda memperburuk dan mengolok-olok ISLAM..

Maka selama itu pula kami dan kaum muslimin akan berdakwah di group ini mengajak anda kepada ISLAM yang anda tertawakan …

Thanks atas undangan grup yang kami tunggu-tunggu..

Dan anda akan mendapati group anda akan penuh warna-warni baru hari ini mulai saat ini Insya ALLAH..
=====================================
Bahwa para Nabi sejak zaman dahulu pun dikatakan GILA..tidak membuat para NABI berputus asa…..

Al Qalam 51. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: “Sesungguhnya ia benar-benar orang yang gila
===================================

NamaNya banyak lebih dari 99 nama tapi Dia sendiri Hanya SATU dan karenanya dia disebut dalam bahasa Arab sebagai AHAD..

Dalam bahasa IBRANI sebagai ECHAD…

ESA..

SATU
============================
Semua AGAMA memang mengajarkan KEPERCAYAAN kepada SATU TUHAN YANG MAHA ESA ..

Tapi hanya SATU AGAMA yang mengajarkan PERIBADATAN HANYA kepada SATU TUHAN YANG MAHA ESA..(status untuk Group Atheis Spiritual Indonesia)
=================================
YESUS KRISTUS adalah HAMBA ALLAH..

Islam memuliakan YESUS KRISTUS Nabi dan Hamba ALLAH..

Islam HANYA menyembah ALLAH yang disembah YESUS..

Kisah Para Rasul 3:13 Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu YESUS…

=======================================
Inilah perbedaan antara jalan kaum muslimin dengan jalan anda & pendahulu anda..

Tak ada pemilahan mana berita palsu dan mana berita valid dalam tradisi pendahulu anda sehingga tak dapat dibedakan mana ucapan Al Masih mana komentar penulis Alkitab..

Hal yg sama tak terulang dan tak boleh terulang dlm agama kami di hari ini Alhamdulillah..

Puji bagi Dia yang menjaga agama ini dengan keberadaan Ulama Hadits..
==============================
KAUM MUSLIMIN mempunyai Metode ILMIAH yang sistematis dimana tidak semua KABAR BERITA atau RUMOR yang disandarkan NABI adalah SHAHIH, VALID berasal dari NABI..

Itulah ILMU HADITS…ILMU SANAD..

ILMU yang SAMA tidak anda jumpai pada 69 UMAT TERDAHULU..
=================================
Benarkah YESUS KRISTUS bukan HAMBA ALLAH?

Kisah Para Rasul 3:13 Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan …

Islam memuliakan Yesus Kristus Hamba ALLAH dan Utusan ALLAH..

Islam HANYA menyembah ALLAH..

=================================
Ketika Jesus Christ sang Nabi Utusan Allah PUN bersujud dengan menempelkan wajah beliau ke tanah..

Bible New Living Translation (©2007)
He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, “My Father! If it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine.”
===========================
“JA, apa maksud anda apaan stiap nulis status mengambil ayat2 Alkitab dan menyangkut pautkan dgn agama anda?”
===============>
Karena kamui bersemangat untuk mencari titik temu dan persamaan dan bukan untuk mencari titik beda dan pertentangan..
===============================
Bahkan Dawd bar Isai Sang Nabi pun mengajak umat terdahulu sujud dan membungkuk rukuk kepada Tuhan Pencipta Manusia…

Mazmur 95:6 Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut membungkuk (bowing down) di hadapan TUHAN yang menjadikan kita.
==============================
DELAPAN TAHUN atau DELAPAN BELAS TAHUN?..Tangan-tangan siapakah yang mengubah-ubah Alkitab dan/atau Terjemahannya?

2 Tawarikh 36:9 Yoyakhin berumur DELAPAN BELAS TAHUN pada waktu ia menjadi raja

2 Chronicles 36:9 Jehoiachin [was] EIGHT YEARS old when he began to reign
=============================
TIGA tahun atau TUJUH tahun?..Tangan-tangan siapakah yang mengubah-ubah Alkitab dan/atau Terjemahannya?

2 Samuel 24:13 Shall SEVEN YEARS of famine come unto thee in thy land?

2 Samuel 24:13 Akan datangkah menimpa engkau TIGA TAHUN kelaparan di negerimu?
=====================
ISRAEL atau ISMAEL?Tangan-tangan siapakah yang mengubah-ubah Alkitab dan/atau Terjemahannya?

2 Samuel 17:25 Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang ISMAEL

2 Samuel 17:25 Amasa [was] a man’s son, whose name [was] Ithra an ISRAELITE
=======================
Bahwa Nabiullah Isa Al Masih putra Mariam Yesus Kristus adalah seorang Nabi yang diutus ALLAH untuk umat beliau..

Yohanes 14:24 dan perkataan yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang MENGUTUS aku..
===========================
Utusan Tuhan itu akan memuliakan dan membenarkan kenabian Isa Al Masih Yesus Kristus Nabi dari Nazaret

Utusan terakhir itu akan menghidupkan kembali ajaran para Nabi yang telah mati sekian lama..

Yohanes 16:14 Ia akan memuliakan aku, sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku.
===========================
Haramnya berkabung dengan jalan melukai diri sendiri dalam Peraturan umat terdahulu dan dalam syariat ISLAM hari ini

Imamat 19:28 Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati

Dari kitab shahih Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, menyobek saku baju, dan berdoa dengan doanya orang-orang Jahiliyyah.
=============================
Allah telah mengharamkan tato di tubuh dalam syariat umat terdahulu maupun syariatNya yang terakhir..

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Allah Subhanahu wa Ta’ala melaknati..wanita yang mentato dan meminta ditatokan.” (Shahih, HR. Al-Bukhari no. 5933 dan Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma no. 5937)

Imamat 19:28 Janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu
======================================
Kemungkinan DUMATUL JANDAL di Saudi Arabia provinsi Al Jaws yang dimaksud dalam Nubuat Yesaya 21..Dalam Alkitab kota ini disebut sebagai DUMAH

Yesaya 21:11.Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: “Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?”. Pengawal itu berkata: “Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!”

==================================
Islam adalah sebuah tatanan hidup berdasar kepatuhan kepada KEHENDAK TUHAN SEMESTA ALAM..

Keislaman para Nabi seperti Adam..Noah…Abraham…Yakub…Musa..Jesus/Isa..untuk senantiasa tunduk patuh taat kepada KEHENDAK Tuhan Semesta Alam

Sampai akhirnya menjadi bentuk final dan sempurna sebagaimana yang diajarkan Muhammad nabi terakhir..shollallahu alaihim wassalm

Tidak ada perubahan lagi setelah itu
=========================
Musa seorang Muslim? Ya..dalam Islam mereka adalah Muslim…

Adapun pengertian Islam yang lebih khusus lagi adalah ajaran Islam yang diajarkan Muhammad Nabi kami sholllallahu alaihi wassalam..

Jauh sebelum itu para Nabi mengajarkan keislaman kepada para pengikutnya..

Untuk tunduk patuh kepada KEHENDAK Tuhan Semesta Alam..
=========================
Keterbatasan bahasa Indonesia membuat kami tidak bisa memberikan padanan kata yang lebih tepat dari Bahasa Arab DIINUL ISLAM selain AGAMA ISLAM..

Walupun ISLAM jauh lebih dari sekedar AGAMA..
=======================
Dikatakan MUSA seorang MUSLIM karena beliau tunduk patuh (ISLAM) kepada kehendak Nya untuk memelihara peraturanNya..

Abraham dikatakan MUSLIM karena beliau tunduk patuh (ISLAM) taat patuh untuk berangkat menyembelih salah satu anaknya..

ISLAM adalah kepatuhan dan ketaatan kepadaNya
============================
Ketika Daud PUN bersujud menghadap Kiblat Baitullah…

Mazmur 138:2 Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu
==================================
Bahasa ARAB adalah jembatan mempelajari BAHASA SEMIT KUNO dari bahasa IBRANI KUNO atau ARAMAIC SURYANI…

Mengapa?

Karena bahasa ARAB hari ini adalah Bahasa KUNO yang masih dipergunakan dalam percakapan disaat bahasa YUNANI dan bahasa LATIN telah mati menjadi BAHASA MATI..
=====================
Tergenapi ketika seorang NABI dari keturunan ISHMAEL menaklukkan kota MEKKAH PARAN dengan membawa 10.000 Pasukan dari kalangan Sahabat Nabi…

Ulangan 33:2 Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus; di sebelah kanannya tampak kepada mereka Hukum/ Peraturan / Syariat/ דת /Dat yang Menyala2 /אש/ES
==============================
Jum’at hari yang penuh berkat..

Hari raya kaum muslimin setiap ahad..

Surat AlKahfi sebelum sholat Jum’at..

Wangikan busana terbaik kita dan berjalan ke masjid jangan cepat-cepat..

Tidak bermain-main karpet dan dompet dengarkan Khotib dengan khidmat..

Dzikir sore sampai tenggelam matahari jumat..

Semoga Allah memberkahi saudaraku kaum muslimin dan muslimat..

di Jumat penuh berkat
==========================
thanks buat Pizzicato Malam jumat…

seorang saudara sahabat yang bisa memberi nasehat..

tidak mudah mencari nasehat dari seorang sahabat..

semoga ALLAH memberi anda berkat dan rahmat..
================================
Selamat menunaikan ibadah di jum’at hari yang penuh berkat..

Hari raya kaum muslimin setiap ahad..

Surat AlKahfi sebelum sholat Jum’at..

Wangikan busana terbaik kita dan berjalan ke masjid jangan cepat-cepat..

Tidak bermain-main karpet dan dompet dengarkan Khotib dengan khidmat..

Dzikir sore sampai tenggelam matahari jumat..

Semoga Allah memberkahi saudaraku kaum muslimin dan muslimat..

di Jumat penuh berkat
===================================
Dan ALLAH menciptakan JESUS dari TIUPAN ROH yang dimuliakan ALLAH sebagaimana ADAM pun diberikan Ruh yang dinisbahkan kemuliaannya kepada ALLAH

Al Hijr 28. “Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari Sholshol dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ROH-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud
=============================
Jesus Christ adalah HAMBA ALLAH yang diciptakan dengan Kalimat-Nya “KUN”..JADILAH maka JADI…Beliau diciptakan diluar sebab yang kelaziman manusia diciptakan beribu dan berbapak..

Ali Imran 59. Sesungguhnya misal (penciptaan) ISA (Yesus) di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) ADAM. Allah menciptakan ADAM dari tanah, kemudian Allah berFIRMAN kepadanya: “KUN/JADILAH” (seorang manusia), maka jadilah dia.
========================
Dan bahwa JESUS CHRIST beliau HANYALAH UTUSAN ALLAH yang diciptakan sebagaimana ADAM dari TIADA menjadi ADA tanpa sebab..

An Nisa 171 Wahai Para Pemilik Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih (Mesias), Isa putra Maryam itu, adalah UTUSAN ALLAH dan Kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan ROH dari-Nya.
========================
YESUS itu HAMBA TUHAN atau TUHAN?

Siapakah HAMBA TUHAN dalam YESAYA 42:1?

Yesaya 42 : 1 Lihat, itu HAMBA-Ku yg ku pegang, orang pilihan-Ku, yg kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh roh-Ku keatasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.?
================================
Itulah dia Muhammad seorang HAMBA pilihan TUHAN!!…

Seorang Utusan yang akan menyatakan HUKUM kepada seluruh BANGSA..? Shollallahu alaihi wassalam…

Yesaya 42 : 1 Lihat, itu hamba-Ku yg ku pegang, orang pilihan-Ku, yg kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh roh-Ku keatasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
========================
Muhammad adalah HAMBA pilihan TUHAN itu…Seorang Utusan yang akan menyatakan HUKUM kepada seluruh BANGSA..? shollallahu alaihi wassalam…

Yesaya 42 : 1 Lihat, itu hamba-Ku yg ku pegang, orang pilihan-Ku, yg kepadanya Aku berkeñ. Aku tlah menaruh roh-Ku keatasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
==============================
Siapakah HAMBA pilihan TUHAN yang akan menyatakan HUKUM kepada seluruh BANGSA..?

Yesaya 42 : 1 Lihat, itu hamba-Ku yg ku pegang, orang pilihan-Ku, yg kepadanya Aku berkeñ. Aku tlah menaruh roh-Ku keatasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
=============================
Nubuat Tergenapi ketika Malaikat Gabri-El memerintahkan Muhammad sholallahu alaihi wassalam membaca lembaran Firman “Iqra’!” berarti “Bacalah !“ . Dan beliau pun menjawab “Maa ana bi Qori”…”Aku tak bisa membaca”

Yesaya 29:12 dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: “QERA’ NA ZE”..“Baca ini!” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat membaca.”
=========================
Ketahuilah…Islam adalah bentuk ketundukanmu kepadaNya, Pencipta Adam Noah dan Abraham, ketundukkan terhadap tata peraturan dariNya yang harus anda taati tanpa ada keberatan dalam hati anda..

Itulah yang dimaksud dalam Alkitab anda ketika Kristus di hari Kimat menyatakan syarat keselamatan adalah “Tunduk patuh melakukan kehendak Allah Pencipta Semesta Raya”
========================
Jika anda pengguna CDMA telkomfleksi coba tekan *55*210756 dan nikmati radio online dengan biaya hanya Rp.300/jam….!!!
=================================
Demikian pula nama beliau bukanlah YESUS karena itu bukan NAMA IBRANI atau ARAMI tapi YUNANI…

NAMA beliau dalam bahasa IBRANI adalah YESHUA..

DALAM BAHASA ARAMAIC adalah IESHUAA..

Dibaca oleh Kristen Timur Tengah sebagai….ISA
=============================
Demikian pula nama beliau bukanlah YESUS karena itu bukan NAMA IBRANI atau ARAMI tapi YUNANI…

NAMA beliau dalam bahasa IBRANI adalah YESHUA..

DALAM BAHASA ARAMAIC adalah IESHUAA..

Dibaca oleh Kristen Timur Tengah sebagai….ISA
===========================
Sabda Yesus Kristus yang dikabarkan Firman Tuhan

“Hai Anak-anak Israel, sesungguhnya aku adalah Utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad ”
===========================
Kabar berita dari Taurat bahwa Firman yang dsampaikan Nabi itu selalu diawali dengan kalimat “Bismillah”…”Dengan menyebut Nama Allah”

Ulangan, 18 : 19 “Firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi Nama-Ku”
=========================
Nubuat kedatangan Nabiullah setelah Yesus mangkat ke langit..dalam Injil Yakobus Injil James..Anda mendapati namanya tertulis sebagai….AHMAD

Yohanes, 14 : 26 “Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa…

Yohanes, 16 : 7 ” Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu…”
=====================
Kaum Muslimin menempatkan kedudukan YESUS KRISTUS NABIULLAH ISA ALMASIH sebagaimana yang beliau ajarkan kepada para murid beliau dalam ALKITAB

Matius 10:41 Barangsiapa menyambut seorang NABI sebagai NABI, ia akan menerima upah NABI, dan barangsiapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
===========================
Jihad pun diperintahkan oleh NABI ISA dalam ALKITAB bahasa ARAB

اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرو

Lukas 13:24 Ijtahaduu an tadkhuluu minal baabudh dhayyiq, fa innii aquulu lakum inna katsiirin sayathlubuuna an tadkhuluu walaa yaqdiruuna.
===========================
The Noah Testament dihapus dan disempurnakan digenapi oleh The Old Testament…

The Old Testament dihapus dan disempurnakan digenapi oleh The New Testament..

The New Testament dihapus dan disempurnakan digenapi oleh The Last Testament..

The Last Revelation…The Final Covenant…
============================
Islam adalah rantai ajaran para Nabi dalam Alkitab dan ditutup disempurnakan dengan pengutusan risalah kenabian Muhammad shollallahu alaihi wassalam membawa Perjanjian untuk umat manusia….

The Last Covenant…..

The Final Testament..

Ha Brit Amah…
===========================
ISLAM menyembah TUHAN yang kepadaNYA Yesus Kristus Nabi dari Nazaret berdoa dengan SUJUD MENYEMBAH dan RUKUK MEMBUNGKUK di taman GETSEMANI

Matius 26:39 Maka beliau maju (membungkuk) sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata beliau: “Ya Bapaku ”
==========================
Ketika Jesus Christ Nabiullah Isa Al Masih mengucapkan prinsip peribadatan dan bakti hanyalah tertuju untuk Allah semata, Tuhan Semesta Alam…Prinsipnya utama dakwah kaum muslimin..Prinsip Tauhid

Lukas 4:7-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”
==========================

Tuhan memerintahkan Bunda Mariam sebelum melahirkan Ieshua bar Mariam Ha Masiha melalui Malaikat Gabriel perihal perintah sujud dan membungkuk tunduk sholat berjamaah di Bait Kudus Yerusalem :

“Hai Mariam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (Ali Imran 43)
=======================
Hal dibawah ini mungkin bisa menjelaskan mengapa Pasukan Romawi salah menangkap YESUS KRISTUS di Getsemani…

Ya..Wajah Yesus berubah sehingga mereka salah tangkap dan salah salib!!

Lukas 24:16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal beliau.
====================
Hal dibawah ini mungkin bisa menjelaskan mengapa Pasukan Romawi salah menangkap YESUS KRISTUS di Getsemani…

Ya..Wajah Yesus berubah sehingga merek salah tangkap!!

Lukas 24:16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal beliau.
=======================
Beliau pernah tidur dalam keadaan lapar, tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau. Ibnu Abbas menuturkan:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam. Sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum.” (HR. At-Tirmidzi)
====================
Rasul Petrus Simon Kefa sebagaimana keyakinan kaum Muslimin, meyitir MAZMUR DAUD bahwa bahwa ALLAH berkenan menyelamatkan ISA SANG NABI MESIAS dari konspirasi pembunuhan YAHUDI..

Kisah 2:27 sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan.
=====================
Kaum Muslimin seluruh dunia mengakui beliau seorang NABI, sebagaimana beliau PUN mengakui diri beliau seorang NABI…

Matius 13:57 Lalu mereka kecewa dan menolak beliau. Maka Yesus berkata kepada mereka: “Seorang NABI dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya
======================
Allah Tuhan Semesta Alam di atas langit..baik dalam AlQur’an Hadits dan Alkitab terdahulu…

Maka utusan ALLAH, Rosulullah menjawab sambil mengangkat jari telunjuknya ke arah langit lalu mengarahkannya kepada manusia, dan beliau bersabda “Allahumasyhad” (ya Allah saksikanlah !) tiga kali”
=========================
Ketika Jesus Christ Nabiullah Isa Al Masih mengucapkan prinsip peribadatan dan bakti hanyalah tertuju untuk Allah semata, Tuhan Semesta Alam

Lukas 4:7-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”
===================

Laut Teberau tempat Musa membelah laut menyeberanginya berada di Teluk Aqabah Saudi Arabia…
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvaN2acVMGC8&h=d0db4
=====================
Ajaran para Nabi:

“Dan sungguh orang sebelum kalian menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid (tempat bersujud), maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang dari perbuatan seperti itu”. (HR. Muslim)

Mat 23:29 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh
=======================
Perkataan para Nabi:

“Dan sungguh orang sebelum kalian menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid-masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid- masjid, sesungguhnya aku melarang dari perbuatan seperti itu”. (HR. Muslim)

Mat 23:29 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh
====================
Kesempurnaan yang diajarkan YESUS KRISTUS UTUSAN ALLAH telah disalahpahami oleh para pengikut beliau. Islam mengajarkan kembali …

Mengingatkan apa yang terlupakan dari ESENSI ajaran YESUS KRISTUS

Yoh 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.
=====================
Siapakah yang dibebaskan dan siapakah yang sebenarnya yang disalib ? Yesus Putra Bapa (Bar Abbas) atau Yesus Kristus?……

Mat 27:17 Pilatus berkata kepada mereka: “Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Putra Bapa (Bar Abbas) atau Yesus yang disebut Kristus?”
=====================
Siapakah sebenarnya yang dibebaskan Pilatus dan siapakah yang sebenarnya yang disalib ? Yesus Putra Bapa (Bar Abbas) atau Yesus Kristus?……

Mat 27:17 Pilatus berkata kepada mereka: “Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Putra Bapa atau Yesus yang disebut Kristus?”
====================
Jika perkataan ini ditujukan kepada bangsa YAHUDI…

Maka..

BANGSA manakah sepeninggal YESUS yang mempunyai kerajaan seperti SEPERTI YANG PERNAH DIPUNYAI YAHUDI DAHULU KALA menaklukkan bangsa-bangsa?

Mat 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SATU BANGSA yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu…
======================
Pekerja-pekerja Philipina, Nepal dan Sri Lanka yang tadinya beragama Nasrani, Hindu dan Budha juga banyak sekali (sampai puluhan ribu orang) yang masuk Islam dengan sebab da’i-da’i dan buku-buku yang dicetak dengan bahasa mereka oleh Kantor-kantor Dakwah untuk Orang-orang Asing di bawah naungan Kementrian Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Saudi Arabia.
=============================
Ketika anda melihat mereka bersujud menempelkan wajah anda yang mulia di tanah..

Dan terhambur doa puji dan tangisan memohon ampunan atas segala dosa..

Maka ingatlah hal yang sama juga dilakukan oleh para Nabi2 Alkitab ribuan tahun lalu..

Ezra 10:1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah

================
Ibadah puasa dalam syariat Nabi Isa shollallahu alaihi wassalam dimulai setelah sang Nabi diangkat ke langit

Adapun syariat PUASA Nabi Yahya Yohanes shollahu alaihissalam telah terbiasa sebelum itu..

Matius 9:14-15 “Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?”Yesus menjawab…”waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa”
===================================
Setelah menuduh YESUS ALMASIH sebagai NABI PALSU…Kebun anggur diberikan kepada SATU BANGSA YANG LAIN selain bangsa YAHUDI..BANGSA manakah sepeninggal YESUS yang mengibarkan bendera TAUHID dan membenarkan kenabian YESUS AL MASIH?

Mat 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SATU BANGSA yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu…

============================
Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk berwudhu membasuh air sebelum memasuki tempat ibadah

Keluaran 40:31-32 Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka
datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan
seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa
====================
“Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah matanya, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh ‘alaihissalam memperingatkan kaumnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim no. 2936)

=======================
Yesus adalah HAMBA ALLAH yang diciptakan dengan KalimatNya KUN..JADILAH

Ali Imran 59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa (Yesus) di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berFIRMAN kepadanya: “KUN/JADILAH” (seorang manusia), maka jadilah dia.
================================================
Dan bahwa beliau HANYALAH UTUSAN ALLAH yang diciptakan sebagaimana ADAM dari TIADA menjadi ADA tanpa sebab..

An Nisa 171 Wahai ahli Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih (Mesias), Isa putra Maryam(Ieshua bar Mariam) itu, adalah UTUSAN ALLAH dan Kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan ROH dari-Nya.
===============================================

Dan ALLAH menciptakan Yesus dari TIUPAN ROH yang dimuliakan ALLAH sebagaimana ADAM pun ditiupkan ROH dari ALLAH

Al Hijr 28. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya (Adam), dan telah meniupkan kedalamnya ROH-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud
=======================

26 November 2010:

Allah mengabarkan bahwa Dia telah menciptakan BUMI sebanyak TUJUH LAPIS.

AlQur’an AtThalaq 12.Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.
http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geophysics/earth5.htm
============================
Nubuat kenabian untuk bangsa Arab Bani ISMAEL , bangsa yang tidak pernah mendapatkan Kitab sebagaimana saudaranya Bani ISRAEL..

Yesaya 65:1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku telah berkata: “Ini Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak memanggil namaKu
================================

Kalimat Syahadat di masa Yesus Kristus Nabi dari Nazaret sebelum datangnya Islam di bumi Arabia..

Kesaksian bahwa Allah sebagai satu-satunya obyek ILAH SESEMBAHAN….dan beliau adalah UtusanNya

Yoh 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
================================

Wahai JA, manakah yang anda pilih? Memakai KEPALA dikerudungi ataukah HATI yang harus dikerudungi?

Jawab : “Keduanya sangat penting. Demikianlah Islam mengajarkan prinsip keseimbangan.

Islam bukanlah Yahudi yang mementingkan liturgi tapi kering dari essensi

Islam juga bukan Nasrani yang mementingkan essensi tapi allergi dengan liturgi”
============================

Generasi pertama umat Kristen pengikut Isa Al Masih Nabi dari Nazaret PUN mengenakan jilbab untuk kehormatan dirinya…

I Korintus 11:5 Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya
========================
Dialog Jesus Christ dengan para pengikut beliau ketika datang kabar konspirasi Yahudi untuk membunuh beliau..

Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para Hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri (Ali Imran 52)
=======================

Tuhan memerintahkan Bunda Mariam sebelum melahirkan Ieshua bar Mariam Ha Masiha melalui Malaikat Gabriel perihal perintah sujud dan membungkuk tunduk sholat berjamaah di Bait Kudus Yerusalem :

“Hai Mariam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (Ali Imran 43)
=====================

Firman Tuhan mengingatkan bani Israel untuk menegakkan hukum balas sebagaimana dalam Keluaran 21

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. ” (ALQUR’AN surat ke 5 ayat 45)
========================
Firman Tuhan kepada bangsa keturunan Israel untuk mengingatkan janji mereka kepadaNya bahwa akan selalu percaya kepada semua utusanNya :

“Hai anak-anak Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut” [2:40]
=======================
Benarkah Perjanjian Baru menghapus hukuman mati?

Simak kritik Yesus kepada Yahudi yang menolak menghukum mati anak durhaka( Bukti Sang Nabi tidak menghapus hukuman mati)

Matius 15:3-6 Tetapi jawab Yesus kepada mereka:

“Mengapa kamupun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.
==========================

Ketika 11 ayat PERTAMA dalam Yohanes 8 tidak kami dapati dalam NASKAH ALKITAB TERTUA CODEX SINAITIKUS..
http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?=Kirim&book=36&chapter=8&lid=en&side=r&zoomSlider=0
===========================

Dengan kata lain anda menyarankan SUMIATI sang TKW untuk memberikan BIBIR BAWAHNYA untuk supaya minta digunting lagi oleh MAJIKANNYA, begitu?

Mat 5:39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
==========================

Kitab Keluaran 21:25 lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak.Ulangan 27:26 Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!”

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.republika.co.id%2F%2Fberita%2Fbreaking-news%2Finternasional%2F10%2F11%2F22%2F148076-siksa-dibalas-siksa-fpi-tuntut-majikan-sumiati-dihukum-kisash&h=37a2a
=================================
Jangankan dipaku digantung dipermalukan di atas kayu…

Bahkan KESANDUNG BATU pun MALAIKAT diperintahkan untuk menatang beliau Ieshua Ha Masiha Sang Nabi Pamungkas Bani Israel…(Matius 4:6)..

Menggenapi Nubuat Mazmur 91:12
==================
Prinsip Islam dalam memandang persamaan derajat manusia dihadapan ALLAH

AlHujurat 13 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
==============================
Islam penuh misteri bukan?…

Semakin dibenci dicacimaki oleh orang seluruh dunia semakin menghunjam ke dalam kalbu..

Duta Besar Peru untuk Indonesia Juan Alvarez Vita telah masuk Islam..

Semoga ALLAH memberkahi beliau dan menambah hidayah atas hidayah kepada beliau..

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/mualaf/10/11/22/148038-gema-syahadat-para-mualaf-di-masjid-sunda-kelapa
========
Tiga mualaf, mereka adalah Juan Alvarez Vita ( Duta Besar Peru untuk Indonesia), Julien Meltzer (seorang musisi asal Prancis), dan Peter John Cass (seorang pensiunan asal Kanada).

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/mualaf/10/11/22/148038-gema-syahadat-para-mualaf-di-masjid-sunda-kelapa
=============================

saya tanya ke anda, bagaimana dulu Mohammad tahu kalau yang menemuinya di Gua Hira adalah Malaikat Jibril, apakah mereka pernah bertemu/berkenalan sebelumnya?
========>

saya tanya ke anda, bagaimana dulu Bunda Maria tahu kalau yang menemuinya di dalam kamarnya adalah Malaikat Gabriel, apakah mereka pernah bertemu/berkenalan sebelumnya?
========================

‘Makamnya sama dengan makam semua umat Islam. Tidak ada perbedaan antara dia dan muslim lain,” ujar Mufti Agung Syekh Abdulaziz bin Abdullah as-Syekh. Pemerintah dan warga tidak boleh mengibarkan bendera setengah tiang. Sebab, bendera Arab Saudi bertuliskan kalimat syahadat, sehingga menaikkannya setengah tiang dianggap menghina agama.Saudi juga melarang adanya masa berkabung dan ratapan kesedihan. Toko, restoran dan kantor-kantor pemerintah tetap dibuka.

http://foto.detik.com/readfoto/2005/08/03/135617/415188/157/1/
=————————–

JA,bijaklah sdkt dan empatilah buat korban2 (TKI)

===========>
Jawaban : Bukankah empati kami tunjukkan dengan dukungan untuk SUMIATI dan keluarganya untuk MEMBALAS perlakuan KEDZHALIMAN sesuai hukum TUHAN yang diberlakukan di bumi SAUDI ARABIA?

Apakah anda hendak menunjukkan empati dengan perkataan “BERIKAN PIPI KANANMU”?

==============================

Benarkah Perjanjian Baru menghapus hukuman mati?

Simak kritik Yesus kepada Yahudi yang menolak menghukum mati anak yang durhaka

Matius 15:3-6 Tetapi jawab Yesus kepada mereka:

“Mengapa kamupun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.
===================
Adakah negara atau kerajaan lain yang menerapkan hukum TUHAN hukum QISHASH selain negara ISLAM?

Keluaran 21:12. “Siapa yang memukul seseorang, sehingga mati, haruslah ia dihukum mati.
==========================
angan PEMERKOSAAN oleh para majikan terhadap pembantunya, bahkan Putri Kerajaan Saudi pun akan di hukum mati hukuman RAJAM jika kedapatan berzina SUKA SAMA SUKA….Jangan khawatir!!Kerajaan Islam tidak akan main-main dengan level MAJIKAN..!!

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/princess-facing-saudi-death-penalty-given-secret-uk-asylum-1753007.html
==============================

Jangankan majikan Sumiati….Bahkan Pangeran Saudi pun ketakutan akan hukuman mati yang menantinya jika pulang ke Saudi…Jangan khawatir, Kerajaan Islam Saudi Arabia tidak akan main main dengan HUKUM TUHAN untuk membunuh para pembunuh dan menyiksa mereka yang menyiksa..

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/20/141316-bunuh-pembantunya-pangeran-saudi-terancam-hukuman-mati
======================================

Utusan Patriarks Alexandria pada tahun 616 M tentang tentara Islam:

“Kita melihat orang-orang yang lebih menyukai kematian daripada kehidupan, sangat bersahaja,tidak tertarik kehidupan dunia. Mereka duduk diatas tanah, makan bertelekan, orang rendahan tak berbeda dengan petinggi, ketika waktu sholat, tidak ada seorangpun yang mangkir, semuanya membasuh ujung-ujung tubuhnya dan melaksanakan sholat dengan khidmat”
=========================================

Untuk itulah akun ini kami buat…
Menjembatani kesalahpahaman..
Bahwa tidak banyak kaum Nasrani yang menyadari bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya percaya kepada Kenabian Yesus atau Isa Al Masih..
Islam memuliakan Yesus Isa Al Masih sebagai Utusan Allah sebelum Muhammad..
Inilah salah satu fondasi dasar keyakinan Islam..

==============================

Ebionit..sebuah sekte kuno yang sempat hidup sebagai pengikut Yahudi yang beriman kepada Yesus, kemudian terhenti sejarahnya pada masa datangnya ISLAM..Kemudian hidup kembali hari ini dengan modifikasi baru….Menolak Ketuhanan Yesus Kristus dan menolak ajaran-ajaran yang bersumber dari Rasul Paulus..
============================

Nubuat HIJRAH EKSODUS generasi awal muslimin MUHAJIRIN MACORABA ke kota IATHRIPPA MADINAH setelah diusir oleh BANI KEDAR dijamu penduduk TAYMA IATHRIPPA dengan MAKANAN MINUMAN …

Yesaya 21:13-14. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan!Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!

===============================

Adakah yang bisa menjelaskan kepada kami kemana hilangnya MAZMUR 151?..(Codex Sinaitikus sebagai NASKAH ALKITAB tertua memuat MAZMUR 151 yang tidak ditemukan di ALKITAB hari ini)

http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?=kirim&book=26&chapter=151&lid=en&side=r&zoomSlider=0
=========================================
Maukah saya tunjukkan kepada anda Manuskrip Kuno Alkitab yang bertuliskan Bismillahirrahmaanirrahiim…Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

http://arabicbible.com/bible/codex151_p1.htm
===========================================

Betapa banyak kaum nasrani yang membaca alkitab yang sama tapi mempunyai pemahaman yang berbeda…

pemahaman katolik berbeda dengan pemahaman protestan atau saksi yehovah…

demikian juga kami ketika membaca alkitab anda tentu tidak sama dengan pemahaman anda..

hormatilah pemahaman kami sebagaimana anda menghormati sesama anda..
=========================

Tidak benar ajaran YESUS mengutamakan Hukum KASIH….Yang Benar HUKUM KASIH kepada MANUSIA NO 2 setelah Hukum UTAMA TAUHID peribadatan kepada SATU ALLAH YANG MAHA AHAD…Markus 12

12:29 Jawab Yesus: “Hukum yang TERUTAMA ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.

12:31 Dan hukum yang KEDUA ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
==============================

Bisa jadi surat2 Paulus yang anda baca adalah hasil dari pemutarbalikan orang yang menulis ulang surat Paulus dan kemungkinan Paulus sendiri tidak tahu..

2 Petrus 3:16 Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yg lain
=================================

Murid Yesus Rasul Simon Kefa menyadari bahwa banyak surat2 Paulus yang membingungkan dan menjadikan sarana untuk memutarbalikkan ajaran Nabi Isa…

2 Petrus 3:16 Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain
===================================

Gereja Orthodox Syria merupakan gereja yang lebih dekat dengan kebenaran ketika mereka memelihara sholat dibanding Gereja Katolik ataupun Protestan..

Walaupun demikian mereka malah tersesat sujud menyembah Yesus dalam sholatnya sementara Yesus dan para Nabi2 Alkitab sendiri sujud menyembah ALLAH ta’ala dalam sholat mereka..

Inilah juga yang membedakan sholatnya kaum Muslimin dan sholatnya Gereja Orthodox..
==================================

jika percaya ama Yesus(isa),tentu akan menaati perintah nya,bukan dimulut doank,bukan mengikuti nabi, yg konon, katanya nabi penutup
===========>

Jika anda benar mentaati perintah Yesus (Isa) , tentu anda akan mengikuti Muhammad Utusan Tuhan itu yang memang Nabi Penutup
==================================

Siapakah manusia yang berani menghina dan mengolok-olok manusia yang diberkati TUHAN SEMESTA ALAM?

Kejadian 17:20: Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan KUBERKATIi, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.
===================================

Sangat jelas disebutkan Hagar dijadikan ISTRI ABRAHAM..Maka mengapa mereka melecehkan ISTRI ABRAHAM?

Kej 16:3 Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil HAGAR, hambanya, orang Mesir itu, –yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan–,lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isteri
================================

Rasul Petrus Simon Kefa menyadari bahwa banyak tulisan Paulus yang membingungkan dan membuat banyak umat salah memahami hakekat ajaran Nabi ISA…

2 Petrus 3:16 Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain
===================================

Koran Washington Times oleh Julia Duin,tentang penemuan “Gunung Sinai terletak di Saudi Arabia”

Penemuan itu juga semakin mendukung hipothesis Kemal Salibi Sejarawan Mesir beragama Nasrani Koptik bahwa Kisah2 Alkitab bersetting di suatu daerah di Semenanjung Arabia Barat…
http://www.baseinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Amount-sinai-is-on-saudi-missile-base&catid=65%3Abob-cornuke-biography&Itemid=84
=================================
Binatang saja haram disiksa dalam Islam, apalagi manusia ?

Dari Ibnu ‘Umar bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Ada seorang wanita yang disiksa dengan sebab seekor kucing. la kurung binatang itu sehingga mati lalu masuklah ia dalam neraka. Wanita itu tidak memberinya makan dan minum ketika ia mengurungnya, mengapa tidak dibiarkannya sehingga makan dari binatang kecil yang merayap di bum?.” (Muttafaq ‘alaih)
===================
Bgmn hukum utk murtadin?bukankah itu bentuk penghakiman?Dan msh sgt banyak lg!!Sprt hukum rajam?Bisa diberi pencerhan…???
==========>
ya..apa yang sudah dihakimi oleh HAKIM NEGARA maka tidak bisa disebut menghakimi..

jika anda bukan hakim maka jangan menghakimi orang lain..

jika anda seorang hakim maka tugas anda untuk menghakimi orang lain dan menjatuhkan vonis hukuman
==============================

aum muslimin mendoakan mereka semoga ALLAH berikan keselamatan kepada pemimpin bangsa dari ketergelinciran..
Kaum muslimin tidak menghakimi orang lain..mereka mungkin sudah tahu atau mereka mungkin belum tahu..

kaum muslimin menyibukkan dengan diri mereka sendiri dan tidak sibuk dengan dosa orang lain

Mat 7:3 Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
===============================

Tanya : JA membenarkan bahwa tradisi muslim mengikuti agama sebelumnya ?

Jawab : Benar, tradisi muslim adalah tradisi para nabi..Disempurnakan oleh Utusan Terakhir

Tanya : Bagaimana kalau ada bukti sejarah yang membuktikan bahwa tradisi muslim adalah sejarah yang sudah ada sebelum islam ada????

Jawab : Memang..Islam bukanlah agama yang serta merta muncul tanpa ada rantai risalah kenabian sebelumnya..
============================
Thanks atas tagnya, Randi. Notes yang bagus bahwa ALKITAB tak mungkin DIROBAH2…

Ada satu masalah yang saya belum dapatkan JAWABANNYA

Pada MANUSKRIP ALKITAB KUNO, Codex Sinaiticus tidak didapati 12 kalimat terakhir Markus 16…

Dengan mata kepala sendiri bisa dibaca bahwa MARKUS 16 berhenti HANYA SAMPAI ayat 8…

Terus, darimana 12 ayat sisanya?..Thanks buat pencerahannya bagi JA yang masih awam ilmu ALKITAB ini..
http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?=Kirim&book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0

=======================================
Benarkah seorang NABI tidak perlu didoakan sholawat dan berkat?

Ternyata kaum NASRANI awal pun mendoakan sholawat berkat untuk NABI ISA AL MASIH..shollallahu alaihi wassalam

Dan orang banyak yang berjalan di depan Isa Al Masih dan yang mengikuti Isa dari belakang berseru, katanya: “Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang mahatinggi!” (Injil Matius 21:9)
===========================================

dengki karena devisa Kerajaan Islam Saudi Arabia meningkat karena HAJI?

Itulah penggenapan NUBUAT YESAYA 60 tentang keutamaan kota MEKKAH

YESAYA 60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan.
=========================================

Pertanyaan akun ketagihan FB:”Jalan Avraham,, mengapa tidak Anda jawab saja pertanyaan saya? atau, Anda kemarin sedang membuat pernyataan tanpa dasar?”

Jawaban Jalan Ibrahim pada keesokan paginya : “yah..kalau saya selalu menjawab pertanyaan anda..berapa jam saya harus tidur dalam sehari?

apakah hidup anda tidak bahagia sehingga anda merelakan waktu berharga anda hanya untuk membalas komentar akun di FB?”
==================================

Transmisi dan penyebaran Al-Qur’an dilakukan melalui lisan..Ulama Qiroah mengeluarkan bunyi/lafadz lalu diikuti oleh murid secara turun-temurun dengan sanad sampai kepada Rasulullah..

Bunyi yang dikeluarkan oleh Rasulullah ditiru oleh para sahabat, lalu disampaikan seterusnya dengan cara yang sama

Teks boleh berubah, huruf Arab kuno dengan sekarang bisa saja berbeda, namun lafadznya tetap terpelihara.
===================================

Nama YESUS KRISTUS adalah nama transliterasi YUNANI dari nama ARAMAIC ESHUA MASIKHAA..

dalam LIDAH KRISTEN TIMUR TENGAH dibaca sebagai ISA AL-MASIH!!

Berikut pengucapan ESHUA MASIKHAA dalam lidah ARAM
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.v-a.com%2Fbible%2Faramaic-jesus.html&h=37a2a

============================

Ketika TUHAN pun pada zaman terdahulu PERNAH memerintahkan NABI MUSA dan para pengikutnya untuk berjihad fi sabilillah memerangi bangsa MADYAN..SAUDI UTARA di hari ini..

Bilangan 31:7. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka.
================================

Panglima tentara Inggris, Jenderal Sir David Richards, memperingatkan:” Barat tidak dapat mengalahkan Islam dan kaum muslimin”

=====>Komentar Jalan Ibrahim : bahkan dengan izin Allah kekuatan tentara tak kan mampu menahan laju gelombang penggenapan Nubuat dalam Kitab Nabi Danial bahwa sebesar apapun kekuatan anda menggempur kaum Muslimin yang compang-camping itu, anda takkan mampu menghabisi batu besar yang meruntuhkan kaki dari besi… (hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita,bukan Matius 21:42)

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finternasional.kompas.com%2Fread%2F2010%2F11%2F15%2F09070510%2FAl.Qaeda.Tak.Bisa.Dikalahkan&h=37a2a
====================================

Nubuat Yesaya 21 tentang firman Tuhan tentang negeri DUMATUL JANDAL di Saudi Arabia provinsi Al Jaws..dalam Alkitab kota ini disebut sebagai DUMAH

Yesaya 21:11.Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: “Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?”. Pengawal itu berkata: “Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!”
======================================

Benarkah Tuhan gak mungkin nyuruh perang.?

=========>

Bilangan 31:7. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka.
=============================================

Kami memanggil beliau sebagai ISA karena memang nama beliau MEMANG bukan YESUS…YESUS atau dalam TEKS YUNANI IESOUS adalah terjemahan YUNANI dari nama ASLI BELIAU

Nama IBRANI beliau adalah Y’SHUA..

Dalam logat KRISTEN TIMUR TENGAH susunan IESHUA dibaca sebagai..ISA!!

==============================

Penyembelihan binatang korban adalah ibadah para nabi terdahulu dalam rangka pendekatan diri kepada Tuhan Semesta Alam

Kejadian 46:1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Bersyeba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya.
==================================

Ketika Israel (Nama lain Nabi Yakub alaihissalam ) pun menyembelih binatang korban sebagaimana kakek beliau Ibrahim atau Ebrahm alaihissalam

Kejadian 46:1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Bersyeba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya.
==================================

Ibadah Korban adalah ibadah yang diwariskan dari sejak Ibrahim shollallahu wabarrik alaihi pada setiap umat..

Ulangan 12:21 Apabila tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk menegakkan nama-Nya di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu
======================================
THE CHOSEN ONE adalah terjemahan INGGRIS dari ORANG PILIHAN-KU dalam KITAB YESAYA 42:1

42:1. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan.

dan dalam ALKITAB BAHASA ARAB disebut sebagai orang PilihanKu diterjemahkan sebagai AL MUKHTAR

42:1 هوذا عبدي الذي اعضده مختاري

dan AL-MUKHTAR..AL MUSTAPHA adalah SALAH SATU JULUKAN MUHAMMAD shollalhu alaihi wassalam
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjewishchristianlit.com%2F%2FResources%2FStudTxts%2F4Q534ff.html&h=37a2a
=========================
Setelah bernafsu untuk membunuh Yesus Kristus Nabi dari Nazaret…Kebun anggur itu dicabut dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada SATU BANGSA YANG LAIN…Bukan BANYAK BANGSA…Bangsa manakah itu?

21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SUATU BANGSA yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu…
=============================

Dengan mata kepala anda sendiri anda bisa membaca sendiri TEKS KUNO ALKITAB CODEX SINAITIKUS..

Bahwa MARKUS 16 berhenti HANYA SAMPAI ayat 8…

http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?=Kirim&book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0
================================

=======================
10 November 2010
Ketika Sang Nabi Utusan Allah, Yesus Kristus berdoa Sholat bersujud kepada ALLAH di atas bukit ditengah keheningan malam…Sholat Tahajjud sebagaimana kebiasaan kaum muslimin

“Dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus naik ke atas bukit
untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian
…disitu.” (Matius 14:23).
=================
Jika ini adalah Nubuat doa Yesus Kristus Sang Nabi di Getsemani

“Bila ia berseru kepada-Ku”(Mazmur 91:15)

maka Allah akan mengabulkan doa beliau dengan menyelamatkan beliau dari bahaya di malam itu :

“Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku.”
=============================
Bukankah Yesus Kristus sendiri yang mengatakan bahwa beliau diutus untuk memimpin Bani Israel Bangsa Yudea dan bukan bangsa yang lain..demikianlah yang didengar sendiri oleh Pilatus dan dibenarkan oleh sang Nabi..

Lukas 23:3 Pilatus bertanya kepada-Nya: “Engkaukah Raja orang Yahudi?” Jawab Yesus: “Engkau sendiri mengat…akannya.”

Perhatikan beliau tidak menjawab ” Bukan, tapi aku adalah Raja Umat Manusia”..
=============================
Bukankah Kleopas murid Yesus Kristus Nabi Isa al Masih pun mengenali Yesus Kristus sebagai Nabi dan bukan Allah?

Lukas 24:19 Kata beliau kepada mereka: “Apakah itu?” Jawab mereka: “Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang NABI, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di de…pan seluruh bangsa kami.
=============================

Jika Simon Kirene dikisahkan menggantikan Yesus membawa salibnya, maka mengapa tidak dikisahkan Simon menyerahkannya kembali kepada Yesus atau tentara Romawi? Apakah Yesus menghilang di tengah keramaian saat itu?

Lukas 23:26. ..mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu …diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus.
==========================

Nabi terakhir The Last Prophet The Chosen One Al Musthofa Al Mukhtar Al Mahi Al Hasyir Al Aqib Al Mutawakkil sebagai pembawa Perjanjian Final bagi Umat Manusia

Yesaya 42:6 “Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi p…erjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa…
=======================

========
Murid Yesus Kristus Nabiullah Isa Al Masih mengetahui bahwa misi utama sang Nabi adalah untuk bani Israel

Lukas 24:21 Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa beliaulah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
==============
Para murid nabi Isa senantiasa beribadah HANYA kepada Allah, memakmurkan Baitul Maqdis Palestina/ Bait Suci Yerusalem dan mengajar di dalamnya mendidik kaum beriman Bani Israel dan bukan bangsa yang lain

Lukas 24:53 Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah
=============

Karena TUHAN membenci bangsa yang ingkar kepada Nabi yang diutusNYA, maka seorang muslim pun SELALU MENYELISIHI dan TIDAK SAMA dengan GAYA HIDUP orang yang ingkar

Mazmur 106:34. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada mereka, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar cara-cara mereka bekerja.
====================
Bahwa memerangi bangsa yang kafir kepada TUHAN Semesta Alam pun diperintahkan dalam ALKITAB

Mazmur 106:34. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada mereka,
==============================
Sabda Yesus Kristus Nabi dari Nazaret tercatat dalam Firman Tuhan dalam Ash Shaff 6

“Hai anak-anak Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat dan mewartakan kabar gembira seorang Utusan yang akan datang sesudahku bernama Ahmad (Muhammad)”
==========
Sholat Tahajjud adalah kebiasaan para Nabi dan Utusan Allah yang sedikit tidur dan banyak berjaga untuk berdoa kepada ALLAH yang Maha Tinggi

Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman beliau berdoa kepada Allah.
==============

Sang Nabi dari Nazaret Utusan Allah untuk Bani Israel mengetahui bahwa sebutan ANAK ALLAH adalah ucapan yang keluar dari setan-setan..

Lukas 4:41 Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak: “Engkau adalah Anak Allah.” Lalu Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara
=========================
Perhatikan bahwa sang Nabi Utusan Allah tidak memerintahkan anda untuk menyembah beliau, bahkan melarang anda untuk MENYEMBAH BELIAU

Lukas 4:7-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”
=====
Ketika diajak untuk menyembah iblis, maka Sang Nabi Utusan Allah menolak karena manusia haruslah beribadah HANYA kepada ALLAH dan jangan kepada selain ALLAH

Lukas 4:7-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”
==============
Jika benar Yesus adalah Allah, maka bagaimanakah anda memahami berita Lukas di bawah ini?

Lukas 2:52 Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
==========
Nabi Isa diutus untuk mengangkat derajat BANI ISRAEL yang beriman kepada beliau dan menjatuhkan derajat yang kafir kepada beliau..

Lukas 2:34 Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: “Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel

===============

YESUS memang MESIAS BANI ISRAEL..

Tapi beliau bersabda bahwa NABI BESAR SETELAHNYA bukanlah dari BENIH DAUD…

Maka…Siapakah gerangan MESIAS BESAR itu? (MESIAS adalah SIMBOL YANG DITUNGGU-TUNGGU BANGSA YAHUDI NASRANI kuno)

Markus 12:35-7 Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata: “Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan, bahwa Mesias adalah anak Daud?..Daud sendiri menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?”
========================
Jika Baptisan Air MASIH BERLAKU & DIWAJIBKAN OLEH YESUS KRISTUS!!! —>

Maka….Kalau begitu…Siapakah DIA yang DATANG SETELAH YOHANES yang MEMBAPTIS TANPA AIR?

Mat 3:11 Aku membaptis kamu DENGAN AIR sebagai tanda pertobatan, TETAPI IA TIDAK..Ia akan MEMBAPTISKAN KAMU DENGAN ROH KUDUS dan dengan API
==========================

YESUS memang MESIAS BANI ISRAEL..

Tapi beliau bersabda bahwa NABI BESAR SETELAHNYA bukanlah dari BENIH DAUD…

Maka…Siapakah gerangan MESIAS BESAR itu? (MESIAS adalah SIMBOL YANG DITUNGGU-TUNGGU BANGSA YAHUDI NASRANI kuno)

Mat 22:43-45 Kata-Nya kepada mereka: “Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut DIA tuannya…Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin IA anaknya pula?”
=============================
Siapakah PARAKLETOS YANG LAIN setelah YESUS KRISTUS?

1 Yohanes 2:1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang PARAKLETOS pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil…

Yohanes 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang PARAKLETOS YANG LAIN, supaya beliau menyertai kamu selama-lamanya,
=============================
ISLAM datang dalam BAHASA ARAB sebagai BAHASA LISAN….

BAHASA ARAB adalah bahasa TRADISI LISAN yang kuat..

Maka kita mengetahui sampai hari ini bahwa YAHUDI MIZRAHIM, NASRANI TIMUR TENGAH dan MUSLIM menyebut namaNYA sebagai ALLAH..

TANAKH ARAB dan BIBLE ARAB SYRIA menulis namaNya sebagai ALLAH
=============================

Ribuan tahun lalu kaum NASRANI TIMUR TENGAH dan YAHUDI TIMUR TENGAH telah membaca tetragrammaton Y-H-W-H sebagai ELOH..ELOHI..ALAHA..ALLAH

dan dibantah RIBUAN TAHUN kemudian oleh AHLI BAHASA IBRANI MODERN yang membaca YHWH sebagai YA- H-WE-H…

Mana yang lebih dekat dengan SEJARAH PARA NABI?
======================

Nubuat kedatangan seorang Nabi yang tampan, Muhammad sholallahu alaihi wassalam, yang menaklukkan bangsa-bangsa di dunia dan mendirikan Kerajaan Kenabian di muka bumi..

Mazmur 45:2-5 Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu!

====================

Nubuat HIJRAH EKSODUS generasi awal muslimin MUHAJIRIN MAKKAH ke kota YATHRIB MADINAH setelah diusir oleh BANI KEDAR dijamu penduduk TAYMA MADINAH dengan MAKANAN dan MINUMAN …

Yesaya 21:13-14. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan!Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!
====================

Nubuat Yesaya tentang kereta pasukan kuda Kenabian Musa…Tentang kereta keledai pada Kenabian Yesus Kristus(Yoh 12:14)…Tentang kereta pasukan unta Nabi Muhammad sholallahu alaihi wassalam

Yesaya 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang BERKUDA, pasukan KELEDAI, pasukan UNTA, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian.”
=====================
Nubuat Yesaya tentang ibadah qurban di Bait Allah Makkah Saudi Arabia…Ternak Suku Qaidaar Bani Ismael dan Suku Nabayuut dipersembahkan di Hari Raya Haji…Idul Adha..

Yesaya 60:7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba2 jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan Bait keagungan-Ku.
====================

Islam memuliakan Maria bunda Yesus….

Ketika Yahudi menghina Maria bunda Yesus sebagai wanita pezina..Sungguh kotor ucapan manusia yang menghina Mariam bar Imran..

“Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!”” (QS. MARYAM:20)
========================

Benarkah orang yang BERDOA BERKAT dan SHOLAWAT kepada seseorang berarti ORANG TERSEBUT belum TENTU SELAMAT?

Kalau begitu siapakah yang dimaksud dengan DIA dalam kalimat di bawah ini?

Mat 23:39 Dan Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata: Diberkatilah DIA yang datang dalam nama Tuhan!”

=========
Perkataan Rasulllah Shallallahu ‘alaihi wassalam:

وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ قَبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا القَبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

“Dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid-masjid, maka ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid- masjid, sesungguhnya aku melarang dari perbuatan seperti itu”. (HR. Muslim)

Mat 23:29 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh

==========
Ajaran NABI ISA adalah ISLAM, Yakni TUNDUK PATUH dalam melakukan PERINTAH TUHAN dalam TAURAT MUSA..

23:2-3 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa.Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
================
Jika MAZMUR 22:1 merupakan DOA YESUS

Maka sangat JELAS bahwa YESUS menyembah ALLAH, PENCIPTANYA..

Mazmur 22:10 Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku.

=========================
Jika MAZMUR 22:1 merupakan NUBUATAN tentang YESUS di TIANG SALIB maka..

Jelaslah bahwa beliau TIDAK MATI DISALIB..

Karena DOA beliau dikabulkan oleh TUHAN dan beliau DISELAMATKAN dari PERCOBAAN PEMBUNUHAN oelh YAHUDI..

Mazmur 22:19-22 Tetapi Engkau, TUHAN, janganlah jauh; ya kekuatanku, segeralah menolong aku!Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku!

====================
Tafsir Matius 21:32. adalah “Para NABI dan RASUL berada diatas jalan KEBENARAN, dan YESUS bukan SATU-SATUNYA JALAN KEBENARAN. Terbukti YAHYA / YOHANES pun mengajak kepada JALAN ke SORGA ”

Mat 21:32 Sebab YOHANES datang untuk menunjukkan JALAN KEBENARAN kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya.
====================

Ketika Bunda Maria dipertuhankan, maka anda akan mendapati manusia BERDOA TAWASSUL minta SYAFAAT Bunda YESUS…Ketuhanan seorang BUNDA..Theotokos

Al Maidah 116 Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan IBUKU dua orang tuhan selain Allah?”

http://id.wikipedia.org/wiki/Novena_Tiga_Salam_Maria
==============================

Yohanes Pembaptis menubuatkan Tidak ada lagi BAPTISAN AIR dalam UMAT YANG AKAN DATANG…UMAT NABI TERAKHIR..

Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi IA YANG DATANG KEMUDIAN setelah aku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan MEMBAPTISKAN KAMU DENGAN ROH KUDUS dan dengan API (Matius 3:11)
=================================
INILAH Pernikahan yang DISAHKAN TIDAK DI ATAS ILMU dan DALIL..
http://www.surya.co.id/2010/10/18/kecewa-pacaran-cewek-nikahi-anjing.html
====================================

Wahai kaum Muslimin…janganlah anda mengikuti jejak kafir YAHUDI ketika mereka menuduh SALOMON SULAIMAN mengajarkan SIHIR
(Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir) AlBaqarah 102
http://www.kabbalah-corner.com/king-solomons-amulets.asp
====================================

Tidak…tidak…tidak…

Seorang MUSLIM HARUS MENJAUHKAN diri dari hal-hal yang membatalkan TAUHID mereka..

MUSLIM tidak boleh terlibat dalam SIHIR TENAGA DALAM..

MUSLIM tidak boleh terlibat dalam pemakaian JIMAT dan GELANG PENOLAK BALA..
==========================

Nama IBRANI YESUS adalah Y-SH-U-A..

dan ini dibaca oleh orang IBRANI sebagai YOSHUA atau YESHUA..

sama
Zakaria 3:8. Dengarkanlah, hai IMAM BESAR YESUS! Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu–sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab, sesungguhnya Aku akan mendatangkan hamba-Ku, yakni Sang Tunas.
==============================

Jika YESHUA atau YOSHUA adalah NAMA IBRANI dari NAMA YUNANI YESUS KRISTUS…

MAKA..Siapakah SANG TUNAS yang datang SETELAH YESUS?

Zakaria 3:8. Dengarkanlah, hai IMAM BESAR YESUS! Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu–sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab, sesungguhnya Aku akan mendatangkan hamba-Ku, yakni Sang Tunas.

===============================

Nubuat dalam KITAB ZAKARIA bahwa YESUS (YSHUA) KRISTUS NABI dari NAZARET dan 12 RASUL HAWARIYYIN adalah PEMBUKA JALAN bagi kedatangan SANG NABI BESAR…MUHAMMAD sholallahu alaihi wassalam..

Zakaria 3:8. Dengarkanlah, hai IMAM BESAR YESUS ! Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu–sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab, sesungguhnya Aku akan mendatangkan hamba-Ku, yakni Sang Tunas
================================

Misteri Boneka dan Konsole Nintendo bisa Bicara “Islam Is The Light”

Kejadian heboh di Amerika. Pabrik boneka dan programmer boneka heran bhw salah satu Boneka yg dia rakit bs bcr “Islam Is The Light” berulang2!! Bahkan di consolenya! Pdhl boneka yg lain yg sama programnya tdk bicara spt itu..

Mari kita liat liputan TV: http://65.49.33.46/c3/e7/c3e7d14f2b990cfec0c3549db7ef9847/ba124807/c3e7_w_1.3gp?c

=================================

Download dan dengarkan KHOTBAH JUM’AT bagaimana perjalanan Ruh anda ketika dicabut dari tubuh anda dan mengarungi samudra dunia orang mati…Oleh Ustadzuna Abdul Mu’thi Al MAidani Yogyakarta

http://statics.ilmoe.com/kajian/users/ashthy/UAM/Khutbah_Jumat/D_01-Rangkaian-Kejadian-Ketika-Nyawa-Mu_’min-dan-Kafir-Diangkat-Oleh-Allah.zip
=======================

Berita yang bikin seseorang haru..

Berita gress dari Times Online pertanggal 29 Mei 2010…

Ribuan wanitab bule Inggris masuk Islam..

Thousands of young British women living in the UK decide to convert to Islam – here are some of their stories

Anda menyusul?
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7135026.ece
========================

Yahudi anti Zionis Neturey Karta : Gerakan Zionis kembali ke Yerusalem adalah gerakan kaum ATHEIS yang membajak YAHUDI atas NAMA TORAH…

Apa yang mereka namakan NEGARA ISRAEL adalah negara yang tidak SAH karena BANI ISRAEL TIDAK MENGAKUI NEGARA ISRAEL…..
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nkusa.org%2FAboutUs%2FZionism%2Fopposition.cfm&h=28cb8
=================

Generasi pertama umat Kristen pengikut Yesus Kristus mengenakan jilbab untuk kehormatan dirinya…

I Korintus 11:5 Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya

====================

Jika Sinai tempat Musa menerima Taurat..Seir adalah tempat Yesus mengabarkan Injilnya..maka Paran adalah tempat Nabi terakhir menerima ALQUR’AN dan menaklukkan MEKKAH dengan 10.000 pasukan Kenabian

Ulangan 33:2 Berkatalah ia: “Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah sepuluh ribu orang yang kudus;

==================

Dalam Gulungan Laut Mati dikatakan NABI ITU BERAMBUT MERAH dan mempunyai TAHI LALAT di BAGIAN TUBUHNYA..

“His hair will be red “….”He will have moles on”..

Rabi’ah berkata, “Lalu aku melihat sebagian rambut beliau, ternyata berwarna merah” [HR.Bukhari]

Abdullah bin Sarjis berkata; ‘Lalu saya berputar ke belakang Rasulullah dan saya melihat tanda kenabian di antara dua pundak beliau, yaitu dekat punuk pundak kirinya. Pada TANDA KENABIAN itu ada TAHI LALAT [Shahih Muslim no 4329]
http://jewishchristianlit.com//Resources/StudTxts/4Q534ff.html

==================
Nubuat dalam Gulunga Laut Mati bahwa manusia pilihan Tuhan akan wafat dalam keadaan misi terselesaikan

“He will not die in the days of evil”

http://jewishchristianlit.com//Resources/StudTxts/4Q534ff.html

======================
Tiba-tiba gunung berguncang hingga bebatuannya berjatuhan. Maka Rasulullah sholallahu alaihi wassalam menghentakkan kakinya dan berkata: Tenanglah Tsabir! Yang ada di atasmu tidak lain kecuali Nabi, Shiddiq dan dua orang Syahid.” (Hadits riwayat Tirmidzi, Ibnu Kuzaimah, ad-Daruquthni, dan lainnya)

===================

Pasal ke 97 dari Injil Barnabas terjemahan Lonsdale dan Laura Ragg terbitan London tahun 1907

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sacred-texts.com%2Fisl%2Fgbar%2Fgbar097.htm&h=28cb8

========================

dengan AlQUR’AN..maka damailah hati yang gundah..

padamlah bara di dada..

dan berganti tangis akan dosa-dosa..
====================

Ketika anda sholat bersujud menempelkan wajah anda yang mulia di tanah..

Dan mengucapkan doa-doa pujian dan menangis memohon ampunan atas segala dosa..

Maka ingatlah hal yang sama juga dilakukan oleh para Nabi2 Alkitab ribuan tahun lalu..

Ezra 10:1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah
===========================

Dakwah Tauhid Yesus Kristus Nabi dari Nazaret Nabi Isa Al Masih sholallahu alaihi wassalam kepada kaumnya tercatat dalam Al-Qur‘an:

“Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus” (Qs Maryam 36)

=============================

CNN melaporkan untuk anda agama yang mengalami pertumbuhan sangat pesat dan paing pesat di dunia barat…
http://edition.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam/

===============================

Agama apakah yang paling cepat pertumbuhannya di Amerika Serikat?

Simak situs resmi dari Dephankam AS
http://www.defendamerica.mil/articles/a100501b.html

==================================
Keluaran 31:1-3. Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Lihat, telah Kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, dan telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah

====>

Apakah Bezaliel juga kita sebut sebagai Roh Tuhan yang harus disembah dan diibadahi?

Tentu tidak…

================================

Orang Yahudi tidak pernah menyadari bahwa DOSA PENYALIBAN yang pernah diucapkannya berakibat KUTUKAN untuk seluruh anak cucu YAHUDI yang berpaling dari PERINGATAN PARA NABI..

Hari ini kaum muslimin menyebut mereka dalam SHOLAT sbg GOL YANG DIMURKAI,AL MAGHDHUB, buah KEBENCIAN mereka kpd para NABI

Matius 27:25 Dan seluruh rakyat itu menjawab: “Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami!”
=======================

Dakwah Tauhid Yesus Kristus Nabi dari Nazaret Nabi Isa Al Masih sholallahu alaihi wassalam kepada kaumnya tercatat dalam Al-Qur‘an:

“Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus” (Qs Maryam 36)
=====================

seorang muslim hendaknya berhati-hati…

Tidak memandang remeh perbuatan dosa…

Karena dia tidak tahu perbuatan jelek mana yang membuat perbuatan baik segunung hilang musnah dalam satu malam..

Dan hendaknya seorang muslim tidak memandang remeh perbuatan baik..
Memberi minum kucing..
Bisa jadi hanya itu saja amalan yang membuatnya Allah ridho kepadanya dan memasukannya ke dalam Sorga..
====================

Tidak ada agama yang di kabarkan para Nabi-Nabi Alkitab selain agama TAUHID….Agama yang menjadikan Pencipta Langit dan Bumi sebagai satu-satunya SESEMBAHAN TUNGGAL..

Markus 12:29 Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa..

=====================

enarkah YHWH bisa diberikan tanda baca VOKAL dan boleh DI BACA YAHWEH?
Bahkan sampai hari ini nama itu pun disebut oleh Yahudi sebagai

SHEM HA MEFORASH…

Inutterable Name..

Ineffable Name..

Nama yang tak bisa

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=593&letter=S
======================

Inilah prinsip KESELAMATAN yang diajarkan Yesus Kristus Nabi dari Nazaret kepada GENERASI AWAL KRISTEN..

Beliau bukanlah ALLAH….dan beliau UTUSAN ALLAH

Yoh 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

========================

Ketika Elia pun menerima wahyu dari Tuhan disuatu malam dalam sebuah gua..
1 Raja-raja 19:9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman TUHAN datang kepadanya, demikian: “Apakah kerjamu di sini, hai Elia?”

==========================

Ya…Yesus memang Nabi..berdasar pengakuan beliau sendiri…

Mat 13:57 Lalu mereka kecewa dan menolak beliau. Maka Yesus berkata kepada mereka: “Seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya.”

============================

Ketika tanda kurung dalam Alkitab Inggris dihilangkan dalam Alkitab Indonesia…Terkaburlah Teks asli John 7:22 Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers;) and ye on the sabbath day circumcise a man.Yoh 7:22 Jadi: Musa menetapkan supaya kamu bersunat–sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita–dan kamu menyunat orang pada hari Sabat!

===========================

Ketika Yesus Kristus Isa Al Masih Nabi dari Nazaret menyatakan proklamasi kenabian bahwa beliau adalah UTUSAN TUHAN…
Yohanes 7:16 Jawab Yesus kepada mereka: “Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku.

=========================

Seseorang bisa masuk sorga karena sepatah kata lisan..

dan …..

Seseorang bisa masuk neraka karena sepatah kata lisan juga..

=========================

Ketika Bangsa Israel mendapatkan perintah kewajiban berhaji tiga kali dalam setahun, dan Islam memberikan kemudahan sekali dalam seumur hidup…
Tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan Hagg ( haji ) bagiKu” (Keluaran 23: 17)

=======================

Kekuatan hafalan para pengumpul hadits:
Muhammad bin Hamdawaih rahimahullah menceritakan : Aku pernah mendengar Bukhari mengatakan, “Aku hafal seratus ribu hadits sahih.” (Hadyu Sari, hal. 654).
Bukhari rahimahullah mengatakan, “Aku menyusun kitab Al-Jami’ (Sahih Bukhari, pent) ini dari enam ratus ribu hadits yang telah aku dapatkan dalam waktu enam belas tahun” (Hadyu Sari, hal. 656).

========================

Hukum cambuk dan rajam bagi pelaku selingkuh yang mesum..
Tampak mengerikan bagi kita..
Tapi ALLAH menguji kita dengan hukum-hukumNya..
Dengannya ALLAH mengetahui siapa diantara hambaNya yang taat dengan yang tidak taat..
Masih lumayan kita tidak diuji sebagaimana ujian Nabi Ibrahim yang diuji untuk menyembelih anaknya…

=======================

“Sudah lama orang-orang Barat pada umumnya kehilngan pegangan keagamaan, gedung gereja tidak mereka kunjungi lagi, ke gereja hanya jika baptis, menikah dan mati. tidak membaca kitab suci lagi. Yang sedikit lebih baik ke gereja hanya jika natal dan Paskah. Yang paling parah sudah menyatakan diri atheis, agnostik atau new Ages. Sebahagian ada juga masuk Christian Science”(Komentar Viktor Sagala,2010)
==================

Radio Radio BBC pertanggal 14 Juni 2010 mengetengahkan laporan reporter Jane Garvey bersama Kevin Brice dari Swensea University membahas “Why Woman Choose Became a Moslem?”..

Ribuan wanita Inggris masuk Islam..separuhnya usia dibawah 30 an..

Para wanita muda Inggris masuk Islam..merasakan kedamaian luar biasa ketika Sholat Shubuh..

======================

Al Maun 1-2

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim”

====>

Berhati-hatilah dalam memperlakukan seorang anak tanpa bapak…Darinya engkau bisa mendapatkan surga atau neraka..

=====================

Pembunuhan dan pemboman yang membunuh anak kecil, orang tua, penduduk sipil yang dilindungi dengan dalih jihad…

Memerangi orang
zhalim yang tidak berhukum dengan hukum Islam..

Menuntut penerapan
hukum Islam dengan cara mencaci maki pemerintah kaum Muslimin..

Itu semuanya adalah amalan
yang batil dan rusak…

Janganlah seorang muslim membenarkan dan mendukung nya, meskipun
dengan satu kata atau satu rupiah..
================================

Para Salafus Shalih tidak mudah memberikan pujian kepada orang lain dan tidak berlebihan dalam mencela ..ghulluw berlebihan adalah dua hal yang membinasakan dua umat terdahulu..

Cukuplah pelajaran umat yang mencintai Nabinya sampai pada taraf menjadikan sekutu bagiNya, Tuhan Semesta Alam..

Cukuplah pelajaran umat yang membenci Nabinya sampai pada taraf pembunuhan dan penyaliban Nabi utusan Tuhan mereka..

===========================

Ketika Tuhan mengambil Perjanjian Baru kepada Umat Nasrani….

Al Maidah 14.Dan di antara orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani”, ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat.

===========================

Maka apakah
mereka tidak memperhatikan Al-Quraan ataukah hati mereka terkunci?
(QS. Muhammad: 24)======>

Kewajiban kaum muslimin untuk belajar AlQur’an dan merenungi maknanya untuk menyembuhkan hati yang sakit..
===========================

Ash Shaffat 63. Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai
siksaan bagi orang-orang yang zalim=========>Pohon yang tumbuh dari dasar Neraka Jahim..

======================
Al Ghasiyah 6. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri

======>Kabar tentang pohon Zaqqum..Pohon yang tumbuh di Neraka..Buahnya diperuntukkan untuk makanan penduduk Neraka..Buah yang tidak mengenyangkan…
=====================

IMAN haruslah disertai dengan PERBUATAN KEBAJIKAN..

ILMU harus disertai dengan AMAL..

Al Ashr 3 kecuali orang-orang yang BERIMAN dan mengerjakan PERBUATAN BAIK dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi
kesabaran.
====================

enarkah Muhammad seorang NABI?

Apa buktinya kalau NABI?

Mari
simak apa tanda KENABIAN MUHAMMAD shallallahu alaihi wa sallam …..

Lengkap beserta link sumber hadits di bagian bawah..

http://id.wikipedia.org/wiki/Mukjizat_Muhammad
===================

Anas bin Malik Radhiallaahu anhu mengungkapkan, yang
artinya: “Tidak ada seorangpun yang lebih mereka cintai daripada
Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam .

Walaupun begitu, apabila
mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri untuk menyambut beliau. Karena mereka mengetahui bahwa beliau Shalallaahu alaihi wasalam
tidak menyukai cara seperti itu.” (HR: Ahmad)

=====================

Disebutkan bahwa
seorang lelaki berkata:“Allah tidak akan mengampuni si Fulan!

Maka
Allah Subhanahu wa Ta’ala pun berfirman:“Siapakah yang lancang
bersumpah atas namaKu bahwa Aku tidak mengampuni Fulan?! Sungguh…
Aku telah mengampuninya dan menghapus amalanmu!” (HR. Muslim)==>

Pelajaran bagi seorang muslim untuk tidak meyakini dirinya orang yang shalih sementara para penjahat adalah manusia ahli neraka..

========================

Wajib untuk mempelajari kitabullah dan memahami arti bacaan..

Hendaklah kamu menjadi orang-orang
rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu
tetap mempelajarinya. (QS. Ali Imran: 79)

Perintah untuk melakukan tadabbur
Al-Quran juga kita dapati sebagai kewajiban bagi seorang
muslim.

Maka apakah mereka tidak
memperhatikan Al-Quraan ataukah hati mereka terkunci? (QS.
Muhammad: 24)
========================
Jangankan kepada Ahmadiyah yang masih sholat dan zakat…

Bahkan bagi kami cukuplah berdosa dalam Islam jika seseorang merusak Gereja-Gereja dan Sinagog yang… dilindungi oleh Pemerintah Indonesia..

Apalagi dengan perbuatan MENUSUK dan MEMBUNUH PENDETA yang DILINDUNGI oleh pemerintah Indonesia..
=========================

Sebuah Teks Gulungan Laut Mati dari abad pertama dengan nomer gulungan ke 4Q534 mengindikasikan bahwa NABI PILIHAN TUHAN..THE CHOSEN ONE…AL MUSTAFA…Mempunyai TANDA FISIK KENABIAN berupa..

TAHI LALAT..!!(…. he will have moles on..)

Yup…Sang Nabi mempunyai TANDA KENABIAN TAHI LALAT di PUNGGUNG BELIAU!!

http://jewishchristianlit.com//Resources/StudTxts/4Q534ff.html

===========================

Umat Islam mewarisi tradisi para NABI 2 ALKITAB ..

Sujud Sholat menyembah ALLAH MAHA BESAR sampai ke TANAH…

dan mengaminkan doa IMAM SHOLAT….AMIN..AMIN..sambil MENGANGKAT TANGAN

Nehemia 8:7 Lalu Ezra memuji TUHAN, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan: “Amin, amin!”, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada TUHAN dengan muka sampai ke tanah.
====================================

Nubuat Yesus akan PERPINDAHAN kerajaan kenabian dari keturunan Israel kepada keturunan Ismael

Matius 21:43 Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu.

========================

Hadis riwayat Anas bin Malik, ia berkata:

“Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta supaya pintu surga dibuka. Penjaga surga bertanya : “Engkau siapa?” Saya menjawab: “Muhammad!” Lalu dia berkata : “Saya diperintahkan, supaya tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau”(Hadits Riwayat Muslim no hadits 197)
========================
Mengenal SINGGASANA TUHAN SEMESTA ALAM

http://ghanivie.multiply.com/journal/item/71
==========================

Benarkah bahwa ALLAH yang disembah kaum muslimin ada di MEKKAH?

Tidak benar..Yang benar ALLAH bersemayam diatas LANGIT..

Dalam bahasa IBRANI dikatakan BERTAHTA di SAMAYIM

Dalam ALKITAB di SALAHTERJEMAHKAN sebagai Bapa di SORGA

===========================

Benarkah bahwa ALLAH yang disembah kaum muslimin ada di MEKKAH?

Tidak benar..Yang benar ALLAH bersemayam diatas LANGIT..

Dalam bahasa IBRANI dikatakan SAMAYIM..

Dalam ALKITAB di SALAHTERJEMAHKAN sebagai Bapa di SORGA

http://buletin.muslim.or.id/aqidah/tahukah-kamu-di-manakah-allah

========================

Al Qurthubi rahimahullah mengatakan, “Sifat yang disebutkan dalam (Al Fajr ayat 15-16) adalah sifat orang kafir yang tidak beriman pada hari berbangkit.

Sesungguhnya kemuliaan yang dianggap orang kafir adalah dilihat pada banyak atau sedikitnya harta.

Sedangkan orang mukmin, kemuliaan menurutnya adalah dilihat pada ketaatan pada Allah dan bagaimana ia menggunakan segala nikmat untuk tujuan akhirat…

=========================

Banyak yang salah paham dalam memahami ucapan Yesus Kristus Nabi dari Nazaret..

Beranggapan bahwa Yesus Sang Nabi Mesias melarang PERCERAIAN..

Perhatikan kalimat beliau..

Matius 5:32 Tetapi aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya KECUALI karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah

Perhatikan..beliau MEMBOLEHKAN PERCERAIAN dengan syarat..

JIKA ISTRI BERZINAH..
================================

Mau atau tidak mau adalah inti ujian ketaatan Bapa Abraham terhadap perintah Tuhannya..

Maukah menyembelih anaknya karena Tuhannya atau tidak…

Itulah semangat ajaran Islam dan para penyerunya dari dahulu sampai hari ini.

Taat kepada perintah Penciptanya lewat lisan utusanNya..

Tunduk tidak melanggar larangan yang ditetapkanNya

Suka atau tidak suka…

Cocok dengan selera atau pahit di dada..
==============

POLIANDRI?

Mengapa POLIANDRI tidak memungkinkan dan menyulitkan MANUSIA?

Karena anda harus MELAKUKAN TEST DNA tiap kali istri anda melahirkan bayinya untuk menentukan siapa bapaknya…

Hal yang sama TIDAK terjadi di POLIGAMI..

Berapapun ISTRI ANDA…

Maka anda ADALAH bapak dari bayi itu…
========================

Poligami hukumnya JAIZ (BOLEH)

Jangan DICELA..

Jangan pula DIPAKSA..

Ada yang BISA…

Ada yang TAK KUASA..

Ada yang MEMBUTUHKANNYA..

Ada pula yang MEMBAHAYAKAN KELUARGANYA..

Karenanya …

Bersikap jujurlah kepada dirimu..

Islam MEMBOLEHKAN..

Islam juga tidak MEWAJIBKAN..
========================

Hari itu adalah hari yang mencekam…

Hari ketika para penduduk langit menyaksikan lautan manusia dan jin..

Menunggu kedatangan Dia..

Yang Mengawasi mereka selama ini..

“Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.” (QS. AN-NABA’:38)
=================

Islam adalah bentuk ketaatan yang diajarkan para Nabi dalam Alkitab…

Para nabi Alkitab adalah kaum yang taat kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta..

Avraham bar Aazaar Terah… Yitzhaaq…Yaakov…Yesus Kristus atau Y’shua Ha Masiha bar Mariam…Muhammad….sholallahu alaihim wassallam..

Mereka semua para penyembah Tuhan Yang Satu Tuhan Semesta Alam..Elloh Echad

Allah yang Ahad..Allah yang Maha Esa
===================

Ketika Tuhan mengabarkan menyelamatkan jasad Firaun musuhnya setelah ditenggelamkan dalam laut Teberau..

Sebagai monumen bagi ribuan tahun generasi..

Kesudahan yang jelek bagi kesombongan raja-raja di bumi..

Yunus 92. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami

=====================

Nubuat Yesaya 60 tentang ibadah qurban di Tanah
Suci…Ternak Suku Qaidaar Bani Ismael dan Suku Nabayuut
dipersembahkan di Hari Raya Haji…Idul Adha..Di Arabia

Yesaya 60:7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun
kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu;
semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang
berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan Bait keagungan-Ku.

===================
Bahwa pengakuan Yesus seorang Nabi dari Nazaret itu sudah cukup dikatakan percaya..Tidak ada perintah dan kabar berita dari Yesus bahwa beliau adalah ALLAH itu sendiri..

Yoh 3:1-2. Ia(Nikodemus) datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata: Rabi, kami tahu, bahwa anda datang sebagai RABI YANG DIUTUS ALLAH;sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan tanda2 yang anda adakan itu, jika Allah tidak menyertai
=============

Telah dinubuatkan bahwa sang Nabi Pamungkas Bani Israel ditakdirkan hanyalah untuk Bangsa Israel..

Mengutuk dan menghinakan anak-anak Israel yang kafir kepada beliau (AlMaidah 78) dan memuliakan mereka yang beriman kepada kenabian beliau..

Mat 2:34 Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu: “Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di ISRAEL..

=================

Temanku..jujur..Kami sedih dengan ideologi kaum teroris itu..Akan tetapi hanya inilah yang bisa kami lakukan…

Kami mendakwahi mereka kaum teroris Khawarij itu untuk kembali kepada jalan kaum Muslimin..Islam

Sebagaimana kami mendakwahi anda untuk kembali kepada jalan para Nabi dalam Alkitab..Islam

Terimakasih untuk saran anda, temanku..

==================
Telah dinubuatkan bahwa sang Nabi Pamungkas Bani Israel ditakdirkan hanyalah untuk Bangsa Israel…mengutuk dan menghinakan yang kafir kepada beliau atau memuliakan mereka yang beriman kepada kenabian beliau..

Mat 2:34 Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu: “Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di ISRAEL..

====================

Soal: Apakah saudara percaya bahwa Alkitab serta segala kebenaran yang terkandung di dalamnya adalah karya dari Roh Kudus?

Jawab:
IYA ,jika yang anda maksud adalah AlKitab yang terkandung Taurat Musa dan Injil Yesus Kristus Nabi dari Nazaret..
TIDAK, jika yang anda maksud AlKitab adalah sekumpulan Kitab yang selain didalamnya didapatkan Taurat Musa dan Injil Yesus juga didapatkan komentar manusia biasa…
==================

Tanpa Ilmu Sanad Ilmu Hadits..

Maka kesesatan tinggal menunggu waktu di ujung jalan..

Apakah benar berita itu valid dari Musa atau Yeshua…

Bisa ditelusuri dengan ilmu hadits bernama ilmu Sanad…

Tanpa ilmu sanad…

Maka segala berita bisa ditolak atau diterima karena SELERA SUKA atau TIDAK SUKA..

Karena ini Ilham Roh Kudus atau bukan..

=====================

Alasan pertama, karena Sabat hanya khusus untuk bangsa Israel saja bukan untuk selain mereka..

Kitab Keluaran 31:12-13

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Katakanlah kepada orang ISRAEL, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu, TURUN TEMURUN, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu.

========================

Sabat di hari JUMAT? Apalagi neh?

Kitab Yoshua 10:12-13

Kalau ayat tersebut benar bahwa matahari diam tidak terbenam selama SEHARI PENUH, berarti pernah terjadi ada satu hari yang perhitungannya dimajukan. Artinya Sabat hari Sabtu, sebenarnya jatuh di hari Jumat, sebab pernah terjadi SEPENINGGAL Nabi Musa, sehari lamanya 48 jam di zaman Nabi Yoshua bin Nun.

Ini berarti Jumat pada hari setelah itu adalah…

======================

Ilmu Sanad Hadits meneliti apakah mulut yang satu berasal dari mulut yang suka berkata benar atau dikenal suka berkata dusta..

Apakah mulut yang satu benar pernah bertemu dengan mulut yang lain…

Apakah benar mulut yang satu seorang yang mempunyai hafalan kuat atau hafalan lemah..

Inilah Ahlul Hadits…Ahlul Atsar

Para penjaga ISLAM dari penyelewengan agama..
=========================

Tanpa Ilmu Sanad Hadits ..

Maka kesesatan menunggu waktu di ujung jalan..

Apakah benar berita itu dari Musa atau Yeshua…

Bisa ditelusuri dari Ilmu Sanad…

Tanpa ilmu sanad…

Maka segala berita bisa ditolak atau diterima karena SELERA SUKA atau TAK SUKA..

Karena ini Ilham Roh kudus atau bukan Ilham Roh kudus..

===================

Inilah dia ilmu sanad hadits..Ilmu rantai kisah..dengannya diketahui validitas berita dr sang Nabi..

Berkata Imam Bukhari : Mengabarkan kepadaku Abul Yaman berkata mengabarkan Syuaib kepadaku bahwa mengabarkan kepadaku Abu Zinad bahwasanya Abdurrahman bin Hurmuz al A’raja seorang maula dari Rabi’ah bin Harits mengabarkan bahwa ia mendengar :

Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda..:
=====================

Sabat di hari JUMAT? Apalagi neh?

Kitab Yoshua 10:12-13

Kalau ayat tersebut benar bahwa matahari diam tidak terbenam selama SEHARI PENUH, berarti pernah terjadi ada satu hari yang perhitungannya dimajukan. Artinya Sabat hari Sabtu, sebenarnya jatuh di hari Jumat, sebab pernah terjadi SEPENINGGAL Nabi Musa, sehari lamanya 48 jam di zaman Nabi Yoshua bin Nun.
==========================

Pertama, karena Sabat hanya khusus untuk bangsa Israel saja bukan untuk selain mereka..

Kitab Keluaran 31:12-13
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Katakanlah kepada orang ISRAEL, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu, TURUN TEMURUN, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu.

============================

Aku telah diberikan tujuh buah surat panjang (Sab’u ath-Thiwaal) sebagai tempat (pengganti) Taurat. Dan aku juga telah diberikan beberapa surat yang ayatnya berjumlah seratus lebih (al-Miani) sebagai tempat (pengganti) Zabur. Dan aku telah diberikkan beberapa surat yang jumlah ayatnya kurang dari seratus (Al Matsani) sebagai tempat (pengganti) Injil, serta dilebihkan dengan surat-surat pendek (Al Mufashshol)

==========================

Kaum Muslimin menaklukkan kota-kota dan mendirikan puing-puing Bait Kudus di Yerusalem setelah dijadikan tempat sampah oleh umat Nasrani sebagai penghinaan kepada Yahudi..

Yesaya 61:4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi; mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi.

============================

20 September

==================

Dari pegunungan Paran tempat Ishmael dan bundanya pernah bermukim, akan datang Kenabian dari keturunannya..
Habakuk 3:3. God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise.

===============

Tergenapi ketika Sang Nabi menaklukkan kota Makkah dan suku-suku Arab berbondong-bondong masuk Islam terpesona dengan kemegahan konvoi pasukan Kenabian memasuki Mekkah dan menghacurkan patung berhala..

Yesaya 60:6 Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur TUHAN.
=============================

Jika anda berkeras demikian, maka baiklah kami tidak menolak jika yang dimaksud Nubuat Ulangan 18:18 adalah Yesus Kristus..

Karena kami pun menyepakati bahwa Yesus Kristus adalag Nabi seperi Musa..

Musa bukan TUHAN dan juga bukan ANAK TUHAN..

Yesus pun demikian bukan TUHAN dan juga bukan ANAK TUHAN..

Musa tidak pernah dipanggil TUHAN MUSA..demikian pula YESUS (harusnya)

Yesus adalah NABI seperti Musa.
==============================

Nubuat nasib bangsa Yahudi Pengingkar Yesus Kristus yang selalu mendapat Cap Kutukan dari umat terakhir pilihan Tuhan..

Yahudi yang mendapat kutukan kemarahan Tuhan atas perilaku tegar tengkuk mereka kepada Nabi-Nabi yang diutus atas mereka….Almaghdluubi alaihim

Yesaya 65:15 Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihan-Ku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk..

===============================

Mengapa Yesaya 28:11-12 merujuk kepada bangsa Arab? Karena Yesaya 21:13 menyebutkan siapakah yang dimaksud bangsa yang kepada mereka Tuhan berfirman “Inilah tempat perhentian”

Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan!

=============================

Nubuat Firman Tuhan kepada Bani Israel akan diturunkan dalam bahasa Arab…!!

Yesaya 28:11-12 Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka: “Inilah tempat perhentian”

============================

Saat itu para murid dan pengikut Yesus Kristus The Prophet mengenal diri beliau sebagai pemimpin mereka, sebagai tuan mereka, sebagai Nabi..Sama sekali mereka tidak pernah menganggap bahwa yang naik berkhotbah di mimbar adalah “Tuhan penguasa alam semesta”

“Dan mereka berusaha menangkap beliau, tetapi mereka takut kepada oranq banyak karena orang banyak itu mengangap beliau adalah NABI”. (Matius 21:46)

=========================

Nubuat misi kenabian Nabi terakhir untuk segenap ras manusia keseluruh penjuru dunia sebagai Perjanjian Terakhir bagi agamaNya yang sempurna..

Kerajaan Langit telah hadir dengan datangnya Nabi terakhir yang datang sepeninggal Yesus Kristus Nabi dari Nazaret..

Yesaya 42:6 Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa,

===========================

Nubuat tentang kekafiran bangsa Yahudi kepada Nabi-Nabi yang diutus membawa cahaya petunjuk dari Tuhan..

Yesaya 65:2 Sepanjang hari Aku telah mengulurkan tangan-Ku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri;

=========================

Nubuat kenabian untuk bangsa Arab Bani Ismel , bangsa yang tidak pernah mendapatkan Kitab sebagaimana saudaranya Bani Israel..

Yesaya 65:1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku telah berkata: “Ini Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak memanggil nama-Ku.

=========================

Ketika Tuhan mengabarkan apa yang tidak tercantum dalam Alkitab Kanonik..Dia jadikan Nabinya berbicara ketika dalam masih dalam buaian Maria..

Al Maidah 110. (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: “Hai Isa putra Maryam (Yshua putra Maria), ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus…Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa

============================

Roh Kudus…dlm kitab hadits Shahih Bukhari dan Shahih Muslim: diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi shollallahu alaihi wassalam berdoa untuk Hassan ibn Tsabit:

“Ya Allah, perkenankanlah doaku,kuatkanlah ia dengan Roh Kudus”

Hadits Riwayat Bukhari, di kitab shahih dengan nomor hadits 453, Kitab: Shalat, Bab: Membaca syair di dalam masjid. Muslim, dengan nomor hadits 2485, Kitab: Keutamaan Sahabat

=============================

Nabi terakhir melarang para hamba Tuhan untuk melakukan korupsi…

Dari Abdullah bin Amr,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ.

“Rasulullah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap” (HR Abu Daud no 3580 dll, dinilai shahih oleh al Albani).

=================================

Poligami adalah tradisi para Nabi-Nabi..

Umat-umat terdahulu maupun umat di hari ini..

Seseorang boleh tidak berpoligami..

Tapi tak selayaknya mencela para Nabi-Nabi yang berpoligami..
===========================

Kasihilah sesamamu..dari buahnya kamu tahu..

http://www.facebook.com/note.php?note_id=115862321779823

============================

Tuhan memerintahkan harta zakat diambil dari yang berkelebihan untuk diberikan kepada yang berkekurangan…

aT Taubah 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan…

========================

Setiap waktu doa harian kami selalu mendoakan SHOLAWAT dan doa BERKAT untuk ABRAHAM..

Sholawat IBRAHIMIYAH : Allahumma BARRIK ala muhammad WA ALA ALI MUHAMMAD kama BARROKTA ala IBRAHIIM WA ALA ALI IBRAHIM…

Kejadian 12:3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.”
===========================

Nubuat datangnya Cahaya Kenabian untuk Bani Ismael…

Yesaya 42:16 Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata.
==============================

Pas benar NUBUAT INI dengan sifat NABI ITU!!!

Yesaya 42:2 Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan

===========================

Nubuat betapa umat pewaris Alkitab banyak yang tidak sadar bahwa di depannya terbentang agama Islam sebagai penggenapan Nubuat Firman Tuhan dalam bahasa Arab…

Yesaya 42:20 Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar.

============================

Nubuat kekalahan kaum Musyrikin Mekkah penyembah patung di hari Penaklukan Makkah oleh 10.000 tentara Kerajaan Kenabian…

Yesaya 42:17 Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan: “Kamulah allah kami!”
=============================

Nubuat pemindahan Kerajaan Kenabian dari Bani Israel

Yesaya 42:15 Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya; Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga.

==================================

Nubuat Gemuruh Talbiyah Haji di kota-kota Miqat Haji….

Yesaya 42:10-11 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN dan pujilah Dia dari ujung bumi! Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami KEDAR! Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari pun

================================

Keruntuhan Besi dalam Nubuat Daniel 2 Romawi dimulai dengan serangan kaum Muslimin pada tahun 636 M yang mengobarkan Perang Yarmuk untuk mengajak Romawi kepada Islam dan Romawi runtuh secara keseluruhan tahun 1453 M setelah ibukotanya di Turki, Constantinople direbut Kerajaan Islam dibawah pimpinan Sultan Mehmet II . Dengan menggunakan Canon Ball buatan Urban, sarjana Jerman maka runtuhlah Romawi dari Sejarah.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Forthodoxwiki.org%2FFall_of_Constantinople&h=28cb8

========================

Kerajaan Dada Lengan Perak dalam Nubuatan Daniel 2 Kerajaan Persia diruntuhkan oleh pasukan Muslim pada perang Qadissiyah dengan terbunuhnya Panglima Perang legendaris,Jendral Rustam Farrukhzad oleh Panglima Pasukan Muslim Saad Bin Abi Waqqash..

Dan akhirnya Yazdargird III pada tahun 642 M tewas setelah mancari bantuan kemana-mana tidak berhasil..

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Qadisiyyah

============================

Kaum Budhis sujud kepada Bhiksuni dan Bhiksu…

Kaum Hindu sujud kepada Ganesha..Krishna dan Sri Rama..

Adapun Abraham..Musa..Ayub..dan Yesus Kristus Sujud kepada Tuhan Semesta Alam..

Sama dengan umat Muslim dalam sujud siang dan malamnya..

Bedakan!!
=================

Aku akan bertanya kepada tiga hal yang tak seorang pun tahu kecuali seorang nabi. Apakah tanda-tanda pertama dari Hari Akhir? Makanan pertama apa yang dimakan orang di surga? Mengapa seorang anak mirip ayahnya dan mengapa saudaranya mirip pamannya?….

Dan ternyata Sang Nabi mampu menjawabnya..(Kisah Masuk Islamnya Ravvi Abdiel bar Shallom Sang Yahudi Mizrahim kota Yahthrib )
=====================

Bahkan Iyob Iyov Job Ayyub sang Nabi pun sujud menyungkur kepadaNya sebagaimana kaum Muslimin sujud menyembahNya …lima waktu..

Ayub 1:20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah
=======================

Dalam Yoh 1:19..YAHUDI menunggu TIGA ORANG

MESIAS…ELIAS…dan…..NABI ITU…

Jika MESIAS adalah YESUS (Mat 16:16)

Jika Elia adalah YOHANES (Mat 11:14)

Maka tinggal SATU, NABI ITU, yang hadir setelah MESIAS dan ELIA..

Maka tentu saja…siapa lagi NABI ITU jika bukan….

MUHAMMAD sholallahu alaihi wassalam..
=======================

Penghibur dalam Injil Arami tertulis sebagai ACHAMOTH…!!AHMAD!!

Yohanes 14:26 “tetapi Penghibur, yaitu Roh kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu”.

=========================

Lebih baik,sebenarnya,jika anda menyembunyikan kebencian anda di hati anda..

Akan tetapi anda tidak sabar..

Anda menanam benih yang keliru..

Anda sedang mengundang gelombang Uni Emirat Islam Internasional..

Maka bersiaplah akan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada mimpi buruk anda yang paling buruk sekalipun..

http://www.huffingtonpost.com/2010/09/08/quran-burning-pastor-expl_1_n_709310.html
=========================

BulanMu segera berlalu…

Betapa tangis berderai disegenap sudut-sudut rumah-rumahMu…

Tangis tertumpa di keheningan jamaah Sholat Malam..

Hendak ingin merasakan serbuan Malaikat Mu menebar SayangMu..

Ingin merasakan kehadiran Roh Kudus di Malam Qadr..

….

(Berharap kepadaMu panjangkan umur supaya kembali bersua dengan bulanMu..)
======================

“Puasa adalah perisai, bila seseorang dari kamu berpuasa, hendaknya ia tidak berkata buruk dan berteriak2.Bila seseorang menghina/mencacinya, hendaknya ia berkata “Aku sedang berpuasa”(HR Bukhari Muslim)

Yesaya 58:4 Sesungguhnya, kamu BERPUASA sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi
=============================

Kaum apakah mereka ini?

Harta yang ia kumpulkan dengan payah dan susah..

Dengan mudahnya ia berikan kepada yang lapar dan telanjang..

Setiap saat dan setiap tahun ia tidak takut kemiskinan dan kelaparan anak-anaknya sendiri..

Ia yakin apa yang ia berikan untuk yang papa kelak akan kembali..

Hanya karena janji yang diyakini..

Sebuah potret generasi pewaris para Nabi..

==================================

Sebuah kaum yang manakjubkan…

Mau berlapar disiang hari dan berhaus hanya karenaNya..

Merunduk sujud menangis di hadapanNya meminta ampunanNya di tepian malamnya..

Membaca FirmanNya di tengah malamnya..

Menyantap keberkahanNya di dingin hari memulai hari laparnya..

Bergegas ke rumahNya di dingin gelap subuh..

Bersimpuh sujud mengawali kesibukan hari-harinya..

Manakjubkan…!!

=====================================

Tidak ada perdebatan di bulan yang punuh berkat ini…

Sibukkan bulan ini dengan kebaikan-kebaikan kepada manusia…

Jika ada yang mengajak berdebat..

Maka sang Nabi sholallahu alaihi wassalam memerintahkan kami untuk tidak melayani dan berucap :

“Saya sedang berpuasa”

===================================

Menakjubkan sekali manusia-manusia ini..

Berlapar disiang hari dan berhaus karenaNya..

Merunduk sujud menangis di hadapanNya meminta ampunanNya di tepian malamnya..

Membaca kata-kataNya hingga tengah malamnya..

Dan menyantap keberkahanNya di dingin hari memulai hari laparnya..

Dan bergegas ke rumahNya di gelap subuh bersimpuh sujud mengawali kesibukan hari-harinya..

Terimakasih Pencipta…

=====================================

Hagar memang orang Mitzraim, akan tetapi Ismael pun mendapat berkat..

Kejadian 17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati

Dan disebutkan bahwa bangsa Arab hari inilah yang dimaksud Tuhan sebagai BANGSA YANG BESAR..GADWL GWYIM

Kejadian 17:20 Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.
===================================

Yakub bar Ishak bar Abraham mendirikan batu sebagai tugu awal dari pembangunan Bait Suci Yerusalem…40 tahun setelah kakek dan pamannya mendirikan Bait Allah di Bakkah…Makkah..nun jauh di selatan…Di sebuah lembah diantara deretan Pegunungan Faran..

Kejadian 28:22 Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi Bait Allah…Rumah Allah

===================================

Nubuat kelak Firman Tuhan dalam bahasa Arab kepada bangsa Yahudi..

Yesaya 28
28:11 Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh
orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini.

28:12 Dia yang telah berfirman kepada mereka: “Inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah; inilah tempat peristirahatan!” TETAPI MEREKA TIDAK MAU MENDENGARKAN

===================================

Nubuat Yesaya para hamba Tuhan bergemuruh memujiNya..Gemuruh Talbiyah Haji menggetarkan Bersyeba tanah keturunan Qoidar ben Ismael …Makkah

Yesaya 42 : 10-12 “Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar.”

=====================================

Ketika muslim menyerang penjajah dengan BAMBU RUNCING mereka sebut EXTEREMIST INLANDER..

Ketika muslim menyerang dengan BATU mereka sebut sebagai ANTI SEMIT..

Dan ketika mereka menjajah INDONESIA dan menghancurkan IRAQ dan AFGHANISTAN dan mendukung PEMBUNUHAN BAYI PALESTINA…maka…

Atas nama GOSPEL dan CRUSADE mereka TERDIAM dan berkata…

“KASIH harus DIWARTAKAN”..

…(dari buahnya kamu tahu)
==================================

Inilah koment2 umat Nasrani yang mulai tidak
percaya kepada Trinitas dan menolak ide Yesus adalah Allah itu sendiri……Semoga ALLAH memberi hidayah Islam kepada
mantan Pendeta GKI Jakarta ini dan memudahkan para pengikutnya untuk
menerima Islam…Aaamiin

http://www.facebook.com/profile.php?id=1115769006#!/profile.php?id=100000811735527&v=wall&story_fbid=143481952330681

===============================

Tidak harus menjadi seorang muslim untuk menjadi teroris..

Bomber Gerilyawan Basque di Spanyol adalah beragama Katolik..

Bomber Gerilyawan Macan Tamil Elam Srilanka beragama Hindu..

Rosaria yang baik…

Percayalah…Agama kami dibajak mereka..

Sebagaimana agama anda dibajak Pasukan Salib dan Pasukan Kelelawar Tibo di Poso..

==================================

Mengapa dari semua yang koment hanya Vircel Rasius yang tampak sekali menunjukkan ajaran kasih Nabi Utusan Allah..Yesus Kristus Isa Al Masih alaihissalam

Kami memuliakan Yesus Kristus sang Nabi dari Nazaret…mengapa anda menghina Nabi kami?

Apa salah kami yang memuliakan Jesus Christ Nabiullah?

Mengapa anda balas menghina Nabi kami?

==============================

M.m. Saffrie Darongke bertanya :”mengapa hingga kini (ber-abad2 lamanya), setiap hari seluruh umat Islam harus mendoakan “keselamatan” nabi Mohammad ???
==============>
Inilah penggenapan Nubuat Mazmur 72..Nabi yang akan mendapatkan doa sholawat dan doa berkat..SEPANJANG HARI!!

Mazmur 72:15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari..

==============================

Nubuat Shalawat sepanjang hari untuk Penutup KENABIAN..Utusan Tuhan untuk bangsa-bangsa dunia..

Mazmur 72:15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia DIDOAKAN senantiasa, dan DIBERKATI SEPANJANG hari!

========================

Nubuat Yesaya 21 tentang Perang Badar, setahun setelah pengungsian kaum Muslimin Muhajirin ke Yathrib..Madinah

21:16 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: “Dalam SETAHUN lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan KEDAR akan habis.

21:17 Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani KEDAR, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab TUHAN, Allah Israel, telah mengatakannya.”

=============================

Kalau ajarannya ada kesamaan dibilang MENJIPLAK…

Kalau ajarannnya ada perbedaan dibilang MENGARANG…

hanya ada satu kata….

“Hahahahaha….”

==============================

Inggris menuju negara Islam…According to Kevin Brice, of the Centre for
Migration Policy Research, Swansea University, this number may now be
closer to 50,000 – and the majority are women. “Basic analysis shows
that increasing numbers of young, university-educated women in their
twenties and thirties are converting to Islam,” confirms Brice.

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7135026.ece

===================================

Pada Alqur’an akan anda dapati sebagian aturan2 Musa…

Pada Alqur’an akan anda dapati ajaran kasih Isa Al Masih Yesus Kristus..

Pada Alqur’an akan anda dapati pujia-pujian Mazmur Zabur Dawud..

Pada Alqur’an akan anda dapati perumpamaan Abraham..

Dalam ALQUR’AN ALLAH telah menyempurnakan seluruh ajaran sebelumnya..

Itulah yang disebut “AgamaNya telah Sempurna”

==================================

Kami tidak mencari pamor dan popularitas dalam mendakwahkan agama sebenar yang diajarkan Yesus Kristus Nabi dari Nazaret dan Nabi2 sebelum dan setelah beliau..

Apa yang beliau ajarkan adalah TAUHID…Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah yang Esa Sesembahan yang benar..

Dan memang…Nasib semua manusia yang mengajarkan dan mendakwahkan TAUHID adalah..

Kehilangan pamor..

==============================

dalam ALKITAB YUNANI…

Kurios adalah TUAN..sebagai padanan IBRANI dari ADONAY

Untuk Theos barulah TUHAN…

Dan terjadilah MUSIBAH BESAR ketika KURIOS ditejemahkan sebagai TUHAN

Penterjemahan yang salah…mengakibatkan MUSIBAH TRINITAS…

==============================

Jesus Christ akan marah besar kepada mereka yang mengaku-ngaku PENGIKUT PECINTA YESUS tapi enggan menyembah TUHAN PENCIPTA LANGIT DAN BUMI..

DALIL ALKITABIAH

MATIUS 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.

==================================

Kami kaum muslimin percaya Isa Al Masih Nabi Utusan Allah dari Nazaret…

dan kami kaum muslimin juga percaya Muhammad sholallahu alaihi wassalam sebagai Nabi dan Utusan Allah..

Apakah itu tidak cukup?

===============================

Benarkah Bait Suci yang akan datang tidak berbentuk KUBUS?

Simak selanjutnya YEHEZKIEL 42:15 dan 16 dan 17 dan 18 dan 19 dan 20…

Selanjutnya tinggal anda pikirkan bentuk Bait Suci dalam NUBUATAN YEHEZKIEL apa…Thanks atas pencerahannya wahai temanku..

Salam keselamatan bagi pengikut petunjuk dan hidayahNya..

========================

Haram dan dosa besar meyakini para Nabi dan para Wali dan para Santo dan para orang Sholeh nan Kudus mempunyai kedudukan setara dengan Tuhan Semesta Alam…

Allah tidak membutuhkan mereka dalam hal penciptaan kenikmatan..

Kepada Allah semata sahaja seorang manusia harus berserah diri berdoa dan memuji…

============================

Tafsir Yohanes 14:7 Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapaku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.”

Benar…siapa saja yang mengenal ajaran para Nabi maka tentulah dia akan mengenal siapa Tuhannya…

Karena tidak ada yang lebih mengenal Tuhan kecuali para Utusan Tuhan yang diutus untuk mengenalkan Tuhan Pencipta Alam kepada manusia ciptaanNya…

============================

Yoh 14:6 Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku.

Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa para Nabi 2 ALKITAB mengajarkan jalan dan kebenaran….dari Nabi dan Utusan Tuhan yang pertama sampai terakhir…Muhammad sholallahu alaihiwassalam

======================

Bukan saya yang mampu membuat anda takjub…

Tapi Dia yang kepadaNya Yesus Kristus sujud dan menyembah berdoa…

Dialah yang menjadikan hati para hamba tunduk dan lunak kepada agama para Nabi2 ALKITAB..Tauhid..

Adapun kami hanyalah menyampaikan apa yang perlu disampaikan..

Jika anda berpaling…maka itu bukan tugas kami membuat anda masuk Islam

========================

Berikut nubuat Yesaya 62 tentang kota Makkah

Yesaya 62:12 Orang akan menyebutkan mereka “bangsa kudus”, “orang-orang tebusan TUHAN”, dan engkau akan disebutkan “yang dicari”, “kota yang tidak ditinggalkan”.

=============================

Makkah hari ini berarti : “Kota yang Dicari-cari”..”Kota Yang Dirindukan”..Tercantum dalam website Free Dictionary dalam http://www.thefreedictionary.com/Mecca sebagai “a place that attracts many visitors”..

Berikut nubuat Yesaya 62 tentang kota Makkah

Yesaya 62:12 Orang akan menyebutkan mereka “bangsa kudus”, “orang-orang tebusan TUHAN”, dan engkau akan disebutkan “yang dicari”, “kota yang tidak ditinggalkan”.

http://www.thefreedictionary.com/Mecca

=========================

Yehezkiel 40:2 menubuatkan Yehezkiel menyaksikan Bangunan Kabah di SELATAN TANAH ISRAEL…Dan kata SELATAN dihilangkan dalam ALKITAB INDONESIA…Entah dalam rangka apa?

Yehezkiel 40:2 In the visions of God He brought me into the land of Israel and set me down upon a very high mountain, ON THE SOUTH SIDE of which there was what seemed to be the structure of a city..

==========================

Nubuat para jamaah haji datang dari seluruh penjuru dunia dgn berjalan kaki, mengendarai unta kurus dan unta gemuk..hitam dan putih bertemu dan berjabat tangan..Saling mengajarkan Islam untuk negerinya masing2..

Yesaya 60:6 Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu,unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba,akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur TUHAN

==========================

Nubuat Ibadah Kurban di Tanah Suci Makkah…Ketika ternak Suku Qaidaar Bani Ismael dan Suku Nabayuut dipersembahkan di Hari Raya Haji…Di Saudi Arabia

Yesaya 60:7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan Bait keagungan-Ku.

=============================

Nubuat kejayaan kota Mekkah yang dahulu ditinggalkan tidak berpenghuni …Maka Mekkah akan hidup di malamnya dan siangnya…Bait Allah berdiri kokoh..

Yesaya 60:15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorangpun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun.

===============================

Pintu gerbang Mekkah senantiasa terbuka untuk para peziarah Umroh maupun Haji…dari seluruh negara mereka memberikan kekayaannya kepada negeri yang GERSANG…

Yesaya 60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan.

========================

Mekkah yang padang gersang tidak dilirik oleh para pewaris Alkitab bahkan tidak dianggap…akan menjadi berharga dengan “Damai Sejahtera”..ISLAM

Yesaya 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu.

===========================

Nubuat Yesaya 62 tentang kota Makkah…Makkah hari ini berarti : “Kota yang Dicari-cari”..”Kota Yang Dirindukan”..Tercantum dalam website Free Dictionary sebagai “a place that attracts many visitors”

Yesaya 62:12 Orang akan menyebutkan mereka “bangsa kudus”, “orang-orang tebusan TUHAN”, dan engkau akan disebutkan “yang dicari”, “kota yang tidak ditinggalkan”.

http://www.thefreedictionary.com/Mecca

============================

Nubuat Yesaya 60 tentang keamanan Makkah yang tersebar setelah pengutusan seorang Nabi..

60:18 Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu; engkau akan menyebutkan tembokmu “Selamat” dan pintu-pintu gerbangmu “Pujian”.
========================

Nubuat Yesaya 35 bahwa kota Makkah tidak akan dimasuki kaum Non Muslim…

Yesaya 35:8 Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus; orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.

==============================

Benar..kami kaum muslimin telah menjadikan FirmanNya ke dalam hati dada-dada kami..

Yesaya 31:33 demikianlah firman TUHAN: Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka;

Bahkan balita kami pun telah mampu menghafal bacaan Alqur’an tanpa membaca Teks…

Yesaya 31:34 Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman TUHAN

FirmanNya yang dihafal…

=======================

Inilah Yesaya 21 yang dimaksud oleh Yesaya 28 tentang siapa “mereka” ini

21:13. Ucapan ilahi terhadap ARABIA. Di belukar di ARABIA kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan!

21:14 Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!

======================

Nubuat Tuhan akan berfirman melalui seorang utusanNya dengan bahasa Arab kepada bangsa Yahudi..

Yesaya 28:11 Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh
orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini.

Dia yang telah berfirman kepada mereka: “Inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah; inilah tempat peristirahatan!” TETAPI MEREKA TIDAK MAU MENDENGARKAN.

=======================

Siapa yang disalib kamu ga perlu tahu..

Yang perlu kamu tahu adalah…

JANGANKAN DISALIB dan DITAMPAR dan DITELANJANGI…

Bahkan KESANDUNG BATU pun MALAIKAT diperintahkan untuk MENYELAMATKAN Eshua Sang Nabi Pamungkas Bani Israel…(Matius 4:6)..

Sebagai penggenapan Nubuat Mazmur 91..Nubuat Penyelamatan sang Nabi dari Penyaliban…

========================

Siapa yang disalib kamu ga perlu tahu..

Yang perlu kamu tahu adalah…

JANGANKAN DISALIB dan DITAMPAR dan DITELANJANGI…

KESANDUNG BATU pun malaikat diperintahkan untuk menyelamatkan Eshua Sang Nabi Pamungkas Bani Israel…(Matius 4:6)..

========================

Kedatangan Yesus Kristus (True Messiah Isa bin Mariam) ke dunia akan membunuh Kristus Palsu yang mengaku2 Tuhan atau Anak Tuhan( Fake Messiah Dajjal )….

Merobohkan salib-salib yang menghinakan beliau..

Menjadi hakim yang adil memerintahkan manusia untuk masuk Islam atau dihukum mati..

Bersama pimpinan kaum Muslimin keturunan sang Nabi, Muhammad bin Abdullah al Quraisy al Hasyimi memerintah dunia…

============================

Allah mengutus para rasul dan menjadikan mereka sebagai manusia dari golongan kaumnya dan dengan bahasa mereka, untuk menjelaskan kepada mereka agama yang benar:

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petinjuk kepada siapa yang Dia kehendaki” (QS. Ibrahim :4)

=====================

Ada link pertengkaran antara pembaca Alkitab LAI melawan Alkitab ILT..

Satu agama dua Kitab suci…Satu dengan yang lain saling mengkafirkan..

Padahal hanya masalah siapakah nama Tuhan..

Cepetan mumpun belum di hapus sama yang punya..

http://www.facebook.com/profile.php?id=1785715842&v=wall&story_fbid=141727955843915

=============================

Kepada para PENERUS SAKSI YEHOVAH dan bertopeng sebagai MESSIANIK INDONESIA…

Ketahuilah dan engkau pun tahu….

Tidak ada bukti bahwa YHWH dibaca YAHWEH…

Sebagaimana tidak ada bukti bahwa YHWH dibaca sebagai YEHOVAH..

Dan…Anda pun tahu bahwa YESUS SANG NABI PUTRA MARIAM pun tidak memanggilNya sebagai YHWH tapi..

“ELOHI…..ELOHI….”

Pisss……!!

============================

Ketahuilah…Islam adalah bentuk ketundukanmu kepadaNya, Pencipta Adam Noah dan Abraham, ketundukkan terhadap tata peraturan dariNya yang harus anda taati tanpa ada keberatan dalam hati anda..

Itulah yang dimaksud dalam Alkitab anda ketika Kristus di hari Penghakiman marah kepada sebagian pengikut beliau, dan menyatakan syarat keselamatan adalah “Tunduk patuh melakukan kehendak Pencipta”

===============================

Nikki yang haus akan ilmu tentang Islam..Islam di zaman Noah dan Abraham tidak sama tata cara ibadahnya dengan Islam di zaman Musa..Islam di zaman Musa tidak sama tata cara ibadahnya dengan Islam di zaman Muhammad..

===========================

Dan untuk pewaris Alkitab..Umat Islam memahami dan mengimani Yesus Nabi dari Nazaret dari kacamata ajaran Musa dan bukan kacamata filsafat Yunani Hellenisme…

=========================

Semoga Allah Yang Maha Tinggi memberkati rezeki kaum Muslimin di pasar2 mereka..Memberkati nasi dan lauk mereka..Tuhanku Engkau Penciptaku tempatku bersandar dan berlindung..Sayangilah mereka saudara2ku yang letih mencari nafkah untuk makan anak istri mereka hambamu jua..

=====================

Kepada teman kami pemeluk agama Nasrani…Tuhan dalam Islam adalah Tuhannya Yesus Kristus juga…

Tuhan yang disembah sujud beliau di Getsemani adalah Tuhan yang disembah umat Islam dalam doa membungkuk dan bersujud mereka…

Tidakkah ini sangat menarik?

Kami dan Yesus Kristus Nabi dari Nazaret bertuhan sama…

========================

Bagaimana dengan pendapat anda bahwa Kisah Gua Hira pun dinubuatkan dalam ALKITAB?

Yesaya 29:12 memnyebutkan seorang buta huruf diperintah untuk membaca lembaran Firman Tuhan…

https://jalanibrahim.wordpress.com/2010/07/08/tafsir-alkitab-nubuat-yesaya-29-tentang-kisah-awal-wahyu-gua-hira-dalam-alkitab-iqra-bacalah/

=======================

Nubuat Yesaya 29:12 dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: “QERA’ NA ZE”..“Baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat membaca.”

Tergenapi ketika Malaikat Jibril memerintahkan Muhammad sholallahu alaihi wassalammembaca lembaran Firman “Iqra’!” berarti “Bacalah !“ . Dan beliau pun menjawab “Maa ana bi Qori”…”Aku tak bisa membaca”

==========================

Lantas tidak membutuhkan waktu lama lagi, sekitar medio 1999, Dale Andrew Collins-Smith kemudian berpindah agama sekaligus berganti nama menjadi Wahyu Soeparno Putro. Dan, prosesi ‘hijrah’ itu dilakukannya di masjid yang mengumandangkan adzan Subuh dekat rumahnya…

Adzan seruan sholat yang dulu dianggap “mengganggu” tidurnya….

======================

Gereja menolak bahwa AHMAD adalah penggenapan nubuah Yesus tentang “Sang-Penghibur”..”Achamoth” dalam bahasa Arami..Paracletos dalam Naskah Yunani

Gereja menolak Muhammad sebagai kelanjutan dari perjalanan misi Yesus. Mereka mengatakan Muhammad kaum “Ummi”, bukan Bani Israil..

Bangsa Yahudi menolak Muhammad. Bagi mereka tidak mungkin Tuhan Allah Abraham mengangkat seorang Mesias dari kalangan bukan Bani Israil

======================

Ya…Kaum Muslimin hari ini masih setia denganTefilah para Nabi…

Mereka masih memberikan buah-buah Kerajaan Surga…

Mereka masih melakukan posisi doa para Nabi-Nabi ALKITAB…..

Membungkuk dan Bersujud dari seluruh penjuru bumi menuju ke satu titik..

Bait Allah di Beersyeba…di lembah pegunungan Paran

Makkah

======================
Bahkan Nabi Daniel pun sholat sujud menyembah Tuhan menghadap Kiblat Baitul Maqdis…Daniel 6:11 “Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut (membungkuk), berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya

======================

Contoh adanya penghilangan KITAB SUCI adalah hilangnya KITAB ORANG JUJUR dalam YOSHUA 10:13

Apakah anda mendapati KITAB ORANG JUJUR dalam ALKITAB anda dihari ini…?

Hari ini kitab itu disebut oleh orang Yahudi sebagai Sefer Yasher..

BOOK of JASHER…Kitab Orang Jujur

http://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/index.htm
================================

Bukti TAHRIF dalam ALKITAB…..bahwa ALKITAB telah DIROBAH2…

Pada MANUSKIRIP Codex Sinaiticus tidak didapati 12 kalimat terakhir Markus 16…

dengan kata lain…Jika CODEXnya salah maka CODEX SINAITICUS-lah yang mengurangi isi ALKITAB…

Jika CODEX SINAITICUS yang benar maka ALKITAB hari inilah yang menambahkan AYAT SISIPAN yang tidak ada di NASKAH AWAL..

Dengan mata kepala anda sendiri anda bisa membaca bahwa MARKUS 16 berhenti HANYA SAMPAI ayat 8…

Sisanya?..Simpulkan sendiri…
http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?=Kirim&book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0

======================

Nabiullah Yesus Kristus Nabi dari Nazaret tampaknya sedang sholat Tahajjud…Sholat tengah malam yang diwajibkan atas para Nabi (Luk 6:12)

“ Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa / pray / sholat dan semalam-malaman Ia berdoa / pray / sholat kepada Allah”

========================

Setelah bernafsu untuk membunuh Yesus Kristus Nabi dari Nazaret…Kebun anggur itu dicabut dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada SATU BANGSA YANG LAIN…Bukan BANYAK BANGSA…Bangsa manakah itu?

21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SUATU BANGSA yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu…

===========================

m Setelah bernafsu untuk membunuh Yesus Kristus Nabi dari Nazaret…Kebun anggur itu dicabut dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada SATU BANGSA YANG LAIN…Bukan BANYAK BANGSA…Bangsa manakah itu?

21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SUATU BANGSA yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu…
03 Juli jam 14:48 · Komentari ·
Suka · Lihat 14 Komentar

Hapus
Jalan Avraham “Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’: 32)>>Asy-Syaikh As-Sa’di rahimahullah menjelaskan di dalam tafsirnya, “Larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina …
Lihat Selengkapnya
03 Juli jam 14:46 · Komentari ·
Suka · Lihat 18 Komentar

Hapus
Jalan Avraham
Tafsir Alkitab Belajar Alkitab : Matius 21
Setelah bernafsu untuk membunuh Nabi Isa…Kebun anggur itu dicabut dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada SATU BANGSA YANG LAIN…Bukan BANYAK BANGSA tapi SATU BANGSA… Bangsa manakah itu? Matius 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu da
source: Mengenal Islam dalam Alkitab
link: Full Article…
03 Juli jam 14:24 melalui NetworkedBlogs · Komentari · Suka · Lihat 1 Komentar · Share

Hapus
Jalan Avraham Tafsir Alkitab Belajar Alkitab : Matius 21
Setelah bernafsu untuk membunuh Nabi Isa…Kebun anggur itu dicabut dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada SATU BANGSA YANG LAIN…Bukan BANYAK BANGSA tapi SATU BANGSA… Bangsa manakah itu? Matius 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah ak…
03 Juli jam 14:24 melalui WordPress.com · Komentari · Suka · Lihat 3 Komentar · Read
original post

Hapus
Jalan Avraham Setelah bernafsu untuk membunuh Nabi Isa…Kebun anggur itu dicabut dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada SATU BANGSA YANG LAIN…Bukan BANYAK BANGSA…Bangsa manakah itu?

21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SUATU BANGSA yang akan menghasilkan …

====================
Injil Yohannes 1:19-21 Yohannes ditanya dan dia tidak berdusta, “Siapakah engkau,mesias?”.. “Bukan”…”ELia?” …”Bukan”…”Engkaukah NABI YANG AKAN DATANG?”…”Bukan”

Jika Yesus adalah Mesias dan Yohanes Pembaptis adalah Elia, lantas siapakah Nabi yang akan datang ini??
=========================

Aku memuji ALLAH yang maha Esa nan Maha Tinggi Pencipta Langit dan Bumi..

Dengan kasihsayangNya telah menyelamatkan seorang teman diskusi dari neraka, Insya ALLAH..

Satu orang teman diskusi online kami, dua hari lalu, telah menyatakan kepada kami telah masuk Islam..

ALHAMDULILLAH
=============================

Bersabda Yesus Kristus Nabi dari Nazaret berkata:”Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu,Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka”

Kesimpulannya adalah “Jika berbuah manis…itulah Nabi yang asli..Jika busuk atau tidak berbuah..maka itulah Nabi yang palsu..

Terbukti bahwa setelah beliau ada seorang Nabi yang menghasilkan miliaran buah…lestari sampai hari ini..harum dan manis..
========================

Bersabda Yesus Kristus Nabi dari Nazaret berkata:”Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu,Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka”

Suatu pabrik mengeluarkan produk baru, dan beriklan: “Waspadalah terhadap barang barang palsu, dari kwalitasnyalah kamu mengetahui barang itu asli”

APAKAH BERARTI TIDAK ADA BARANG YANG ASLI?
==========================

Haram berdoa kepada selain ALLAH yang kepadaNya pula Yesus Kristus Nabi dari Nazaret berdoa kepadaNya..

Berdoa kepada Yesus Nabi dari Nazaret adalah perbuatan bidat yang sesat menyesatkan karena tidak ada tuntunan dan perintah dari sang Nabi dan menyalahi perintah para Nabi untuk berdoa HANYA kepada ALLAH..

Karena itu berdoalah demikian: Wahai Tuhanku yang di langit, Maha Suci NamaMu (Injil versi Matius 6:9)
==========================

Berita tertanggal 30 Juni 2010..Kardinal Miloslav Vlk, seorang Arcbishop Praha menilai pesatnya Islamisasi di Eropa akibat kehampaan jiwa yang dirasakan pemeluk Kristen Eropa..Mayoritas dari Pemeluk Kristen telah berubah menjadi Atheis dan menemukan kekayaan hati dalam sebuah agama monotheis bernama…ISLAM

BEsar kemungkinan Islam akan mengusai Eropa dengan senjata ruhani setelah tidak mampu mengalahkan Eropa dengan senjata fisik..

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/6942088/Cardinal-says-Christian-Europe-is-to-blame-for-Islamisation.html
=======================

Dan para Nabi dalam Alkitab berbahasa Ibrani dan Arami dan bukan bahasa Yunani..

Akibat penerjemahan bahasa Ibrani Arami kedalam bahasa Yunani…

Maka Mariam adalah nama Ibrani yang kemudian ditransliterasi kedalam bahasa Yunani menjadi Maria….

Sebagaimana nama Yeshua atau Yoshua atau Eshua yang diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Iesous atau Yesus…
=======================

30 Juni

Islam memuliakan Maria bunda Yesus….Sedangkan Yahudi menghina Maria bunda Yesus sebagai wanita pezina..Sungguh kotor ucapan manusia yang menghina Mariam bar Imran..>

“Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!”” (QS. MARYAM:20)

=======================
Bahkan Nabi Ezra pun berdoa dengan menadahkan tangannya ke atas berharap kepada rahmat Tuhannya…

Ezra 9:5. Pada waktu Minchah petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Allah, sesembahanku..

=================
Bahkan Nabi Ezra pun bersujud meminta ampun kepada Allah dengan bersujud dan menangisi dosa-dosanya..Hari ini umat Islam seluruh dunia melakukan hal yang sama..Bersujud dan menangis dalam sujudnya…Islam dalam Alkitab

Ezra 10:1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah…
====================

‎..lalu dibawakan tempat air wudhu kepada Rasulullah saw., lalu beliau meletakkan tangan beliau di bejana itu, dan beliau menyuruh orang-orang berwudhu dari air itu.” Anas berkata, “Aku melihat air itu keluar dari bawah jari-jari beliau sehingga orang yang terakhir dari mereka selesai berwudhu.” [Kami bertanya, “Berapa jumlah kalian?” Dia menjawab, “Delapan puluh orang lebih.”]

=========================

Jika Sang Nabi utusan ALLAH mati atau terbunuh..Apakah itu membuat anda berbalik kafir?…

Ali Imran 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun

=========================

Adapun kami adalah kaum yang diperintahkan untuk melarang kejahatan selain memerintahkan kebaikan.

Ali Imran 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

===========================\
Itulah perbedaan anda dengan kami kaum muslimin…

Anda tidak melarang perbuatan jahat sesama anda sebagaimana pendahulu anda..Al Maidah 78-79 Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas..

Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat..

=============================

Mengutip ucapan Yesus bagi anda yang menolak hukuman rajam dan mendahulukan hukum manusia..

“Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri”(Matius 15:6)

=========================

Kata siapa Yesus Kristus Nabi dari Nazareth tidak memerintahkan penegakkan hukuman mati?

Kata siapa Yesus menghapus hukuman rajam dalam Taurat?

Maukah anda saya tunjukkan ayat alkitab bahwa Yesus Kristus pun memerintahkan hukuman mati dirajam?

===========================

ERCAYA kepada SEBAGIAN NABI berarti KAFIR INGKAR kepada SELURUH NABI..
.
Yahudi PERCAYA kepada Musa tapi INGKAR kepada YESUS berarti KAFIR kepada SELURUH NABI..

PERCAYA kepada Musa dan Yesus tapi INGKAR kepada Muhammad sholallahu alaihi wassalam maka berarti dia INGKAR kepada Musa dan Yesus…

===========================

Itulah arti ISLAM….TUNDUK kepada TUHAN SEMESTA ALAM..

Maka kaum pengikut Musa dan para Nabi dalam ALKITAB adalah MUSLIM ketika mereka beriman kepada APA YANG DITURUNKAN ALLAH berupa KitabNYA..

Siapa saja yang tidak mau TUNDUK kepada ALLAH melalui Kitab2-Nya yang diturunkan kepada Nabi2-Nya berarti bukan ISLAM…

=============================

Kaum Muslimin memberikan buahnya ketika mereka membasuh tangan wajah dan kaki sebelum berdoa kepada Tuhannya Musa dan Harun..Tercatat dalam Kitab Keluaran 40

40:31 Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.

40:32 Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

https://jalanibrahim.wordpress.com/2010/06/26/wudhu-para-nabi-dalam-alkitab/

=================================

Benarkah hukuman mati bagi orang murtadin dan misionaris trinitas hanya monopoli hukum Islam?

Simak bukti valid bahwa Tuhan pun memerintahkan hal yang sama kepada Nabi Musa..

Hukuman mati dirajam bagi para murtadin dan misionaris trinitas..

https://jalanibrahim.wordpress.com/2010/06/26/islam-dalam-alkitab-hukuman-mati-dirajam-bagi-murtadin-dalam-alkitab/

===================================

Aneh, dalam Markus 1:1 Mengapa kami tidak melihat kata-kata “Son of God” dalam Naskah ALKITAB kuno Manuskrip Codex Sinaiticus?

Bukankah Codex ini adalah salah satu dari dua Codex ALKITAB TERTUA yang ditemukan?

Apakah “Son of God” adalah penambahan dari penyalin ALKITAB pada abad2 setelahnya?

http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34

========================================
Artikel terbaru seputar bangunan batu Maqom Ibrahim di samping Bait Allah di Bakkah Makkah sebagai bekas jejak Bapa Abraham membangun Bait tanpa tangga sebagaimana perintah Tuhan dalam Keluaran 20:26 Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbah-Ku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya.

https://jalanibrahim.wordpress.com/2010/06/25/masjidil-aqsha-adalah-bait-suci-yerusalem/

=======================================

Jauh sebelum datangnya Yesus Kristus Nabi Isa Al Masih, Raja Daud pun berwudhu membasuh tangan dan kaki untuk menyucikan diri sebelum beribadah kepada Tuhan….Demikian juga Harun saudara Musa..

Mazmur 26:6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah..

Keluaran 30:19 Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.

=======================================

Keluaran 22:21 “Janganlah kautindas atau kautekan seorang orang asing……An Nisa 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

========================================

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” Tentu mereka akan menjawab: “Allah”, maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar).
(QS. AL ANKABUT:61)========>Tafsir: Bahkan manusia penyembah berhala pun mengakui bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan Yang Maha Esa…
======================================

Sangat jelas bahwa ALLAH yang disembah Musa alaihissalam pun ALLAH yang disembah Yesus Kristus, Isa Al Masih Alaihissalam pun ALLAH yang disembah Muhammad sholallahu alaihi wassalam…

ALLAH yang sama disembah oleh puluhan ribu para Nabi yang berbeda…

=====================================

Ketika ALKITAB pun diragukan keasliannya oleh umatnya sendiri…

http://www.akupercaya.com/pengajaran-alkitab/2276-markus-16-9-20-a.html

============================

Dibalik penindasan Yahudi kepada Bani Ismael…Ada kisah-kisah semerbak harum tentang terulangnya pertolongan Allah kepada setiap hambaNya yang ditindas dimuka bumi dan selalu meminta pertolonganNya…Tidak ada penindasan kepada makhluk yang papa kecuali datang pertolongan dari langit sebagaimana Dia dahulu menolong hamba2-Nya Bani Israel dari penindasan

http://ruangberita.com/kisah-kisah-keajaiban-perang-di-gaza-palestina-2/

====================================

Sebuah Teks Kuno Kitab Yobel telah saya temukan..Menceritakan kisah Perjalanan Nabi Abraham ke Beersheba, Mekkah mendirikan Kabah dan memutarinya 7 kali dan memerintahkan anak cucunya memelihara Ibadah Haji..”And Abraham took branches of palm trees, and the fruit of goodly trees, and every day going round the altar with the branches seven times..(Book of Jubilee, Chapter Abraham at Beersheba)”

=================================

Dia pun bergelar Mesias…Dia bisa menghidupkan orang mati menurunkan hujan mengalirkan sungai dan menumbuhkan tanaman..Tidak heran banyak yang menyangka bahwa Mesias Yahudi ini akan disangka oleh miliaran manusia sebagai Yesus yang turun kembali..Banyak kemungkinan kelak bahwa umat Yahudi dan Nasrani dibawah panji-panji Antikristus akan bersatu padu memerangi kaum Muslimin..Sampai datangnya Mesias asli..

==================================

“Tidak akan terjadi kiamat sebelum kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon; maka batu dan pohon itu berkata, “Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah,” kecuali pohon gharqad, karena sesungguhnya ia adalah pohonnya Yahudi.” (HR. Muslim no. 7523)

================================

Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu: “Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu.(Kitab Yosua 24:27)

=============================

Batu bisa berbicara karena berlakunya sumpah bangsa Israel dihadapan Yosua, yang mana Yosua menjadikan batu sebagai saksinya. Apabila nanti bangsa Israel mengingkari janji kepada Rabbnya, maka batu-batu pada akhirnya akan bersaksi dan akan membinasakan mereka….(Kitab Yosua 24:27)

=================================

Kedatangan ISLAM ke tanah Arab adalah penggenapan dari Nubuat Yesus dlm sebuah kalimat yang singkat padat..Mat 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu..Kerajaan itu diberikan kepada bangsa Arab Muslim…Di tangan Pasukan Islam, kerajaan itu memberikan buah pelaksanaan Hukum2 Tuhan…

====================================

Maka Dia menurunkan sebuah Kitab yang tidak akan dirubah oleh tangan-tangan lancang manusia…

Sebuah Kitab yang dihapal dalam batin 2 balita dan hati2 manula…

Kitab yang tidak tergantung oleh NASKAH..

Kitab yang dihafal dengan MUDAH dalam SATU BAHASA oleh manusia SELURUH DUNIA dari pelbagai BAHASA…

Itulah penggenapan nubuat dalam Yeremia 31:33

=====================================

Dua manuskrip ALKITAB kuno Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, pagi ini telah saya periksa ulang dan sekalilagi membuktikan bahwa 12 ayat terakhir dalam Pasal Markus 16 adalah tambahan atau sisipan…

Silakan anda buktikan sendiri di di situs http://www.CodexSinaiticus.org dan Codex Vaticanus http://www.archive.org/stream/novumtestamentum00tisc#page/68/mode/2up

Markus Pasal 16 berhenti hanya sampai pada ayat ke 8..

Menurut wikipedia, 2 manuskrip ini adalah Manuskrip kuno terbaik

http://en.wikipedia.org/wiki/Differences_between_codices_Sinaiticus_and_Vaticanus

==========================================

Dengan sangat menyesal kami harus berterusterang kepada anda..

Bahwasanya..

Ayat yang anda sodorkan kepada kami Markus 16:15-17..

Setelah kami periksa dalam naskah ALKITAB Manuskrip kuno Codex Sinaiticus dot org…

Ternyata..

Markus Pasal 16 berhenti hanya sampai pada ayat ke 8..

======================================

Benarkah KAMI hanya menunjukan kata JAMAK?

BAHKAN….Kamus Besar Bahasa Indonesia membuktikan kata KAMI pun digunakan sebagai kata ganti TUNGGAL untuk KEAGUNGAN RAJA..

Arti kata KAMI dalam bahasa INDONESIA adalah:

1 yg berbicara bersama dng orang lain (tidak termasuk yg diajak berbicara); yg menulis atas nama kelompok, tidak termasuk pembaca;

2 yg berbicara (digunakan oleh orang besar, msl raja); yg menulis (digunakan oleh penulis)

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php

======================

Benarkah KAMI selalu bermakna JAMAK?

Bahkan KAMI dalam ALKITAB pun juga bermakna TUNGGAL

Efesus 1:12 supaya KAMI, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada…

Efesus 2:3 Sebenarnya dahulu KAMI semua juga terhitung di antara mereka…

Galatia 1:8 Tetapi sekalipun KAMI atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada…

(Orang yang mengatakan “KAMI” diatas adalah “SEORANG” bernama PAULUS)

=========================

Kaum Muslimin berdoa seperti Yesus berdoa dan Nabi-nabi ALKITAB berdoa..

Mereka berdoa dengan posisi bersujud dan membungkuk…

Mereka berdoa kepada Tuhan Langit dan Bumi..

Ketika anda melihat kaum muslimin bersujud..maka anda menyaksikan seperti itulah Yesus berdoa di suatu malam di Getsemani ….2000 tahun lalu…

================================

Nabiullah Yesus mengajarkan Peribadatan Satu Tuhan…

Yakni ketika Nabiullah Yesus mengajarkan kalimat Tauhid Shema Yisrael kepada Keturunan Israel yang berbunyi “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa(Markus 12:29)..

Dan ini juga adalah ajaran Tauhid Musa dalam kitab Ulangan 6:4. Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu Esa!!!

====================================

Tepat sekali Siong Gie…larangan mengucapkan Tetragramatton secara sembarangan telah dilanggar oleh pemeluk sekte Messianik Yahudi yang lebih Yahudi dari Yahudi…

Akibatnya..

Mereka mengobral NamaNya yang suci nan kudus untuk menghujat dan munuduh sesat sesama Nasrani dan memusuhi manusia beriman kepada Nabi Terakhir Utusan Tuhan Semesta Alam…

===============================

Benar sekali bahwa Bene Yisrael dahulu adalah bangsa pilihan Tuhan…Sampai pada akhirnya..Karena pembunuhan mereka kepada Nabi-Nabi yang diutus…Nabi Yesus menubuatkan kelak bangsa lain..Bangsa Arab..Pewaris Kerajaan Langit …Matius 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu

==============================

Aharun yang baik…bagaimana kami tidak membenci apa yang Tuhan benci…

Kami membenci apa yang dibenci Tuhan..

Sebagaimana kami mencintai apa yang dicintai Tuhan..

Cinta kami adalah cinta karenaNya…

Sebagaimana kebencian kami adalah kebencian karenanya..

Tidak semua kebencian tercela..

Sebagaimana tidak semua cinta terpuji..

==============================

Ioanes Rakhmat, Dosen STT Jakarta (ahli bahasa Yunani dan Sejarah Gereja), ketika kepada Frans Donald tanyakan perihal Doktrin Trinitas, spontan dosen ahli itu menjawab: “Doktrin Trinitas memakai istilah-istilah Yunani yang tidak dikenal dalam Perjanjian Baru, seperti hypostasis, ousios, homoousios, dan lain-lain. Jangan pikirkan (pusingkan) doktrin Trinitas, buang saja ke keranjang sampah.”

==============================

Dalam ALQUR’AN akan anda temukan ayat-ayat ikhlas dalam beribadah..

haram riya keinginan untuk dipuji..

haram sombong terhadap manusia..

haram dengki kepada kenikmatan yang ALLAH berikan kepada orang lain…

perintah tawadlu rendah hati kepada yang kurang..

wajib zuhud dari kehidupan dunia..mengasihi para makhluk..

dan inipula dakwah Nabiullah Isa Al Masih putra Mariam kepada para Pewaris Taurat..
===================================

Demikianlah Alqur’an..

Terkandung didalamnya peneguhan sebagian besar hukum2 Taurat Musa..

Terkandung didalamnya keindahan Kidung Pujian2 Mazmur Daud..

Terkandung didalamnya perumpamaan2 dalam lembaran2 Abraham…

Terkandung didalamnya hikmat perbuatan hati dan kasih dalam Injil Yesus Kristus Nabiullah..

Semuanya Tuhan sempurnakan dalam ALQUR’AN sebagai kitab untuk segala zaman dan segala tempat..

=================================

Maka Hudzaifah pun bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan jika aku menjumpainya?” …Beliau menjawab, “Kamu harus tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu, walaupun punggungmu harus dipukul dan hartamu diambil. Tetaplah mendengar dan taat.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Imarah)

================================

2 Juni 2010

Bedakan dulu persepsi jihad yang dilakukan kaum teroris dengan jihad dalam syariat Islam.Jihad dalam syariat Islam adalah sesuatu yang lazim dilakukan manusia kudus dalam ALKTAB..Jihad PEPERANGAN dalam syariat Islam dilakukan DENGAN SYARAT2 salah satunya adalah di MEDAN TEMPUR dibawah komando AMIR atau SULTAN atau KHALIFAH atau PRESIDEN dan semacamnya…
==================
Sampai hari ini…TAK SATUPUN NEGARA bahkan NEGARA YAHUDI yang bersedia melaksanakan HUKUM TUHAN untuk MENGHUKUM MATI PEMBUNUH..

Tidakkah anda heranJUSTRU oleh kaum MUSLIMIN di negara2 ISLAM hukum ini diberlakukan SAMPAI HARI INI..

HUKUM QISHAS..Matius 21:43 Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu.
==================

Bolehkah memberi nama negeri Yahudi -yang kafir lagi jahat- dengan Isra’il atau Negara Israel yang kemudian ketika mengarahkan kecaman dan celaan kepadanya, menyebutkan nama Israel!?Simak sebuah Faidah Ilmiyah dari Fadhilatul ‘Allamah Dr. Rabi’ bin Hadi bin ‘Umair Al-Madkhali

http://www.assalafy.org/mahad/?p=489
=====================

Tidakkah anda merinding mendengar bahwa Mount Sinai gunung tempat Musa berbicara dengan Tuhan ternyata ditemukan di Saudi Arabia…Jabal El Lawz adalah Gunung Sinai itu….Gunung Sinai hari ini adalah kesalahan Historis akibat Ratu Helena ibu dari Konstantin menetapkan Pegunungan Mesir selatan sebagai Gunung Sinai…

http://www.baseinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Amount-sinai-is-on-saudi-missile-base&catid=65%3Abob-cornuke-biography&Itemid=84
======================

Sisa-sisa pengikut Nasrani awal gereja di hari ini..12 Rasul Nabiullah Yesus pun mengingkari bahwa Sang Guru adalah Tuhan yang turun ke bumi…Wikipedia mengungkap Trinitas bukanlah ajaran Nabiullah Yesus Isa Al Masih dan 12 Rasul beliau..

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Trinitarian_churches
========================

Shalawat adalah penggenapan Nubuatan Mazmur tentang datangnya seorang Nabi yang senantiasa didoakan dan diberkati oleh kaum yang berman dan percaya…

Mazmur 72:15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba(Yaman) ! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!..

Terbukti beliau didoakan oleh Miliaran kaum Muslimin setiap saat sepanjang hari….
=======================
Betapa banyak para Nabi Alkitab disubutkan tak punya muzizat…ABRAHAM pun ga punya mukjizat dalam ALKITAB

ISHAK..ISHMAEL..YESAYA…YEHEZKIEL…DANIEL…DAUD..SALOMO..NATHAN..

Ini semua menunjukkan SEORANG NABI tidak harus mempunyai MUKZIZAT atau KEAJAIBAN..

Cukuplah FIRMAN TUHAN PENCIPTA ALAM yang menunjukkan kenabian SESEORANG..
========================

Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Anshori rodhiallohu ‘anhu. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam, “Apa pendapatmu bila aku telah sholat lima waktu, berpuasa Ramadhan, aku menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah amalan selain itu, apakah aku akan masuk surga?” Nabi menjawab, “Ya” (HR Muslim)
============================

“Wahai Pewaris Alkitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran – ajaran Taurat, Injil DAN APA YANG DITURUNKAN KEPADAMU dari TUHANMU”(QS.5:68)….Menunjukkan tidak cukup anda beriman kepada Taurat dan Injil tanpa beriman kepada apa yang diturunkan oleh setelah itu yakni ALQur’an…FirmanNya setelah Injil..

Al-Bara’ bin ‘Azib radhiyallah ‘anhu menuturkan:
“Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam adalah seorang yang sangat tampan wajahnya, sangat luhur budi pekertinya, beliau tidak terlalu jangkung dan tidak pula terlalu pendek.” (HR. Al-Bukhari)

=================

Benar….

Jika Bait Suci Yerusalem BELUM didirikan pada saat Raja Daud hidup…

Maka Bait manakah yang Raja Daud bersujud menghadap?(Mazmur 138:2)..

Mungkinkah BAIT yang dimaksud bukan BAIT di YERUSALEM?

Mungkinkah BAIT yang dimaksud adalah BAIT di BAKKAH?..MAKKAH?(Mazmur 84 : 7 )

==================

Doa sang Nabi agar manusia tidak mengkultuskan kuburan beliau…

“Ya Alloh janganlah Engkau menjadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah, amat sangat kemurkaan Alloh kepada kaum yang menjadikan kubur nabinya sebagai masjid-masjid (tempat-tempat ibadah)

==================

Kemarahan YESUS di AKHIR ZAMAN atas PENGKULTUSAN BELIAU…

Matius 7:22 Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku TUHAN..TUHAN..Bukankah kami bernubuat atas namamu?Mengusir setan dengan namamu? Mengadakan mukjizat dengan namamu juga? Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang, AKU TIDAK PERNAH MENGENAL KALIAN!! ENYAH KALIAN DARIPADAKU!!KALIAN PEMBUAT KEJAHATAN!!

=====================

Dalil bahwa PENYALIBAN bukanlah fondasi keyakinanan NABI YESUS…SANG NABI..

Matius 7 : 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Adonay..Adonay! yang akan memasuki kerajaan sorga melainkan yang melakukan kehendak Bapaku di sorga.

=================

Kami cuma menghormati Tag atas kami..Semakin kami ditag dicatatan anda, semakin menjengkelkan keberadaan kami bagi anda…

Jadi…jika anda tidak ingin buang-buang energi mengkonter dakwah…Jangan pernah tag nama akun JA..

Silakan tag akun ini..Maka kami akan sangat menjengkelkan bagi anda..”ISLAM dalam ALKITAB”..Itulah tema akun ini kami buat…

Untuk itulah misi kami diterjunkan…

===================

Ketika kaum muslimin banyak dicemooh sebagai KAUM YANG MISKIN…

Lukas 6:20. Lalu Yesus Sang Nabi memandang murid-murid beliau dan berkata: “Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah..

Dan Imam Al Bukhari mengatakan (9/5196) dari Usamah dari Nabi shallallahu’alaihi wa sallam beliau bersabda: “Aku berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin.”

http://qurandansunnah.wordpress.com/2010/04/19/menjaga-hak-orang-orang-yang-lemah/

=====================

Abu Hurairah menceritakan: “Suatu ketika, seorang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid (tepatnya di sudut masjid). Orang-orang lantas berdiri untuk memukulinya namun Rasulullah SAW memerintahkan: “Biarkanlah dia, siramlah air kencingnya dengan seember atau segayung air. Sesungguhnya kamu ditampilkan ketengah-tengah umat manusia untuk memberi kemudahan bukan untuk membuat kesukaran.” (HR. Al-Bukhari).
======================

Maka malaikat gunung memanggilku, dia mengucapkan salam kemudian berkata, ‘Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, aku adalah malaikat gunung, Rabbmu mengutusku kepadamu agar kamu memerintahkanku sekehendakmu, jika engkau berkehendak maka aku akan menimpakan Akhsyabain –dua gunung di Makkah- atas mereka.” Maka Nabi menjawab, “Justru aku berharap Allah berkenan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Ta’ala semata dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu.”..

(“KASIHILAH musuhmu dan BERDOALAH bagi mereka YANG MENGANIAYA kamu”.)

http://www.alsofwah.or.id/cetaksastra.php?id=135

=====================

Nubuat Kerajaan Kenabian akan diberikan kepada Nabi Terakhir…

Yehezkiel 21:27 Puing, puing, puing akan Kujadikan dia! Inipun tidak akan tetap. Sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan Kuberikan itu….

Kejadian 49:10 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.

=======================

Apakah Tuhan yang disembah Nabi Yesaya dan Tuhan yang disembah sujud umat ISLAM adalah Tuhan yang sama? ..

Kitab Yesaya 46:9 Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku….

Bandingkan dengan Tha haa 14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku…

==================

Tauhid dalam Kitab Yesaya 46:9 Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku….

Bandingkan dengan Tha haa 14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku…

=================

Islam bukanlah hal yang baru dalam ALKITAB….ISLAM telah ada sejak diciptakannya manusia pertama….Islam diajarkan dan diwarisi turun temurun oleh para Nabi2 zaman ALKITAB dan ISLAM mengalami bentuk akhirnya yang sempurna pada saat dibangkitkannya seorang Nabi dari keturunan Nabi Ishmael bin Ibrahim (Abraham) sholatu wassalam wa barrik ‘alaihima…Setelah itu tak ada lagi Nabi Penyempurna ISLAM

================

Pertanyaan orang awam:”Apakah orang Nasrani mengakui KEBENARAN ALQURAN sehingga ALQUR’AN dijadikan rujukan untuk membenarkan KENABIAN YESUS KRISTUS? ..

Pilihan Jawaban:Ya dan Tidak..

Jika anda menjawab YA maka bukalah ALMAIDAH 72..

Jika anda menjawab TIDAK maka untuk apa anda mengutip ALQUR’AN untuk membenarkan KETUHANAN YESUS?

==================

Jika pemahaman teologi Yahudi Messianik yang mengatakan Yesus bukan Bapa tidak anda permasalahkan…

Maka Saksi2 Yehovah juga tidak perlu dipermasalahkan…

Maka pandangan teologi Kristen Unitarian juga tidak perlu dipermasalahkan..dan..selayaknya…

Teologi ISLAM yang mengatakan YESUS adalah HAMBA dan UTUSAN TUHAN…Tidak Perlu di PERMASALAHKAN…

===================

IMAN KRISTIANI yang benar adalah IMAN berdasar AJARAN NABI YESUS sebagai Syahadat Kesaksian TAUHID : “Katakanlah olehmu bahwa HANYALAH ALLAH TUHAN KITA….TUHAN KITA YANG ESA ADANYA..(Markus12:29)…INILAH dasar AJARAN SEMUA NABI2 dalam ALKITAB…TAUHID

===============

Berita dari CNN..seorang Professor Theologia mengakui bahwa ALKITAB yang ada ditangan anda tidak sama dengan ALKITAB yang diyakini oleh para PENGIKUT JESUS 2000 tahun lampau dengan sebab CAMPUR TANGAN MANUSIA dalam MENYISIPKAN beberapa AYAT TAMBAHAN yang menerangkan KETUHANAN SANG NABI…

http://edition.cnn.com/2009/LIVING/05/15/bible.critic/

=======================

Penelitian BBC London mencuatkan suatu kesimpulan, setelah meneliti NASKAH ALKITAB tertua CODEX SINAITICUS, bahwa ALKITAB hari ini kehilangan banyak KITAB-KITAB penting dan..tidak ada satupun TEKS ALKITAB AWAL yang mengatakan YESUS BANGKIT dari KEMATIAN!!!

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7651105.stm

=========================

Ketika jumlah kaum Muslimin Perancis tumbuh pesat sedangkan gereja-gereja semakin berkurang dan kosong ditinggalkan jemaatnya…..Bagaimanapun Kabar Nubuatan sang Nabi terakhir akan terlaksana..Insya ALLAH ISLAM akan menggenggam dunia..Timurnya dan Baratnya…

http://www.christiantelegraph.com/issue3861.html

==========================

Sangat menakjubkan mendapati bahwa para Nabi2 ALKITAB rukuk membungkuk dan sujud sebagaimana kami rukuk dan sujud..Pantaslah sang Nabi Ieshua ha Masiha atau dalam bahasa Yunani ditulis Iesus..Yesus..menubuatkan dalam Matius 21:43 “Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada SUATU BANGSA yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu”
========================

Bagaimana Para Nabi dahulu SHOLATBERJAMAAH? Nehemia 8:6 Lalu Ezra memuji TUHAN, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan: “Amin, amin!”, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada TUHAN dengan muka sampai ke tanah.
=========================

Bagaimana komentar anda jika seorang Rabbi Yahudi pun mengakui bahwa Muhammad memang nabi yang dijanjikan dalam Taurat….Simak penuturan Rabbi Avraham

====================

Must watch!!Terungkap,nama Muhammad tercantum di dalam Old testament song of solomon 5:16, 4 huruf bahasa hebrew ini מחמד silahkan di copy paste ke web berikut http://www.freetranslation.com/

Song of Solomon chapter 5 verse 16:
“Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehrace Bayna Jerusalem.”….maka tercatat bahwa nama MACHMADIM adalah…(YOU DONT HAVE RIGHT TO CHANGE person name in Bible)


======================

ALKITAB ARAMI Beresyit 20:17 Wa salee Abraham qadam Allaha..

ALKITAB KJV Genesis 20:17 And Abraham prayed to Allah..

ALKITAB LAI Kejadian 20:17 Lalu Abraham berdoa kepada Allah…

Perhatikan bahwa Nabi Abraham pun berdoa kepada TUHAN dengan bahasa SHOLLI…

dan SHOLAT kaum muslimin 5 kali sehari adalah DOA YANG DIPANJATKAN kepada ALLAH yang disembah Nabi Abraham…
==============================

Haruslah mereka yang mencintai Yesus mengikuti Nabi yang dinubuatkan kedatangannya oleh Yesus…

Nabi yang harus ditaati oleh pengikut Yesus jika datang dengan kesaksian tentang kebenaran Risalah Yesus…

Yesus menyebut nama Nabi itu dalam bahasa ARAM sebagai ACHAMOTH…

dalam bahasa ARAB sebagai AHMAD…

dalam bahasa YUNANI diterjemahkan sebagai PARAKLATOS..

dalam bahasa INGGRIS sebagai ADVOCATE..

dalam bahasa INDONESIA diterjemahkan sebagai PENOLONG..
-==============================

Jika anda menanyakan mengapa Nabimu didoakan dalam Sholawat?Maka kami menjawab inilah Penggenapan Nubuat ALKITAB tentang Doa Sholawat kepada Nabi..Bahwasanya Beliau Senantiasa Didoakan setiap waktu …..“Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!” (Mazmur 72:15) …Kaum Muslimin mendoakan dan berdoa berkat setiap kalinya dalam penghujung doa harian kami(sholat) yakni melalui salawat Ibrahimiyah…

===============================

ALKITAB ARAMI…

Marq 12:29 Amar leh Yashu’ admay min kullhoon puqdane, Shma Israyel Marya Allahan Marya HAD hu..

Markus 12:29 Jawab Ieshua: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang AHAD(Esa)”….

Bandingkan dengan ALQUR’AN surat ALIKHLAS 1 : Katakanlah Dialah ALLAH yang AHAD(Esa)…
==============================

Baik dan buruk bukanlah hakmu menilai…BAIK dimatamu bisa jadi BURUK di hadapan TUHANMU….

BURUK dimatamu…bisa jadi BAIK di hadapan TUHANMU….

JIHAD dua orang Nabi…MUSA dan MUHAMMAD sholallahu ‘alaihima wassalam…tampak BURUK dimata HAM…

=================================

TEKS ALKITAB bahasa ARAM menunjukkan Nabi YESUS seorang Muslim..

Lukas 6:40 Ein talmeed na’leh ‘al rabbo; shekken kal adam she’MUSHLAM yihyeh k’rabbo….

TERJEMAHAN: 6:40 Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah MUSHLAM (tamat pelajarannya) akan sama dengan gurunya..MUSHLAM dalam bahasa ARAM atau MUSLIM dalam Bahasa ARAB
================================

Dakwah keimanan kepada manusia dimulai dari cabang iman yang paling rendah semacam ajakan menghilangkan gangguan duri di jalan sampai ajakan menghilangkan gangguan kekafiran, kesyrikan dan kebid’ahan dari jalan2 yang akan dilalui kaum muslimin…

===============

Ketika menyaksikan gemerlap internet dan pergaulan bebas..maka mendidik anak dengan Pendidikan Berbasis TAKUT AKAN PENGAWASAN TUHANNYA adalah salah satu upaya kita supaya generasi penerus kita dikontrol oleh imannya. dan selanjutnya…yang paling utama adalah…Mendoakannya dan menitipkan pendidikan mereka kepadaNya…bermohon kepadaNya supaya anak-anak kita dididikNya dengan didikanNya yang penuh berkah..

====================

Teman FB, kami tidak menyangkal Yesus adalah Kristus..dalam bhs Arab, kami tidak menyangkal Isa adalah Al Masih…dalam bhs Ibrani kami tak menyangkal Yeshua adalah Ha Masiha..dalam bhs Aram kami tidak menyangkal Eshua adalah Ha Masikha..Ayat (1John 2:22-23) bukan untuk kami kaum Muslimin..Ayat itu diperuntukkan bagi kaum Yahudi yang mengatakan Nabi Isa adalah Nabi Palsu dan tidak percaya Isa adalah Al Masih..
========================

Tasya, kami kaum muslimin dilarang oleh Tuhan untuk berbicara tanpa ILMU…

“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya.” (Al-A’râf: 33)
==========================

Maaf Tasya, kami kaum muslimin dilarang oleh Tuhan untuk berbicara tanpa ILMU…

“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya.” (Al-A’râf: 33)

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Al-Isrâ’: 36)

Karena itu pertanyaan Tasya tentang Kitab umat terdahulu kami jawab sesuai ilmu yang ada pada sisi kami yakni :

‘Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Abraham, Ishmael, Ishaq, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa, serta apa yang diberikan kepada NABI-NABI dari Rabb-Nya. kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami Hanya tunduk patuh kepada-Nya’.” (Al-Baqarah: 136)

http://www.facebook.com/note.php?note_id=107394433179&comments

==================================

Anda mengatakan orang lain kurang cerdas…mengatakan orang lain BODOH…

Saya sendiri tidak mengatakan orang lain kurang cerdas dari saya…

Karenanya, anda telah melanggar ajaran Nabi Yesus sendiri,: MATIUS 5:22 Tetapi Aku berkata kepadamu: …..siapa yang berkata: BODOH! harus diserahkan ke dalam NERAKA yang menyala-nyala…

====================================

Bukankah MUSA pun dalam ALKITAB DIPERINTAHKAN TUHAN untuk berperang dan berjihad melakukan penaklukan-penaklukan?…

Bilangan 31:7. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka

================================
Dari BUAHNYA kamu TAHU…Islam tampak kebenaran BUAH yang diHASILKAN ketika Raja Richard the Lion Heart Pimpinan Perang Salib mengakui KASIH yang ditunjukkan SALAHUDDIN ketika mengirim dokter ISTANA untuk mengobati RICHARD sang RAJA yang sedang sakit…Kasihilah MUSUHMU…SANGAT tampak ANGGUN Ajaran ISLAM jauh dari yang digambarkan dalam KOMIK2 FIKSI….

==========================

Dalam Perang Salib, Raja Richard The Lion Heart pernah mengatakan : “Saya lebih rela Yerusalem dipimpin oleh Seorang MUSLIM yang bijak dan berjiwa ksatria daripada kota suci itu jatuh ketangan para Baron Eropa yang hanya mengejar kekayaan pribadi”…

==========================

Bukti MUHAMMAD shollallahu alaihi wassalam seorang NABI adalah KETEPATAN NUBUAT:

“Suatu ketika kami sedang menulis di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau ditanya, “Mana yang terkalahkan lebih dahulu, Konstantinopel atau Romawi?” Beliau menjawab, “Kota Heraklius-lah yang akanterkalahkan lebih dulu.” Maksudnya adalah Konstantinopel.” [H.R. Ahmad,Ad-Darimi, Al-Hakim]

Cocokkan dengan Kitab Ulangan 18

18:21 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN?

18:22 Apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi
dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN;dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya.”

Bagaimana?..Siapkah diri anda untuk mengucapkan DUA KALIMAT SYAHADAT?

http://yulian.firdaus.or.id/2006/03/08/fatih-the-conqueror/
============================

Apa itu JALAN ABRAHAM?..Jalan yang ditempuh NABIULLAH ABRAHAM alaihissalam..yakni JALAN TAUHID…TAUHID adalah engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada SATU TUHAN yang BERHAK untuk diibadahi…dan ENGKAU mengkafiri sesembahan lain SELAIN DIA..Engkau TAAT dan PATUH kepadaNya lewat lisan para UTUSANNYA…

===============================

Penggenapan NUBUATAN DANIEL 2 Terekam dalam WIKIPEDIA….

Penaklukan ROMAWI TIMUR..BYZANTIUM sebagai KERAJAAN EMAS yang diruntuhkan oleh BATU CADAS yang tercungkil dari GUNUNG……

KAUM MUSLIMIN adalah BATU CADAS ITU

http://orthodoxwiki.org/Fall_of_Constantinople

================================

Seseorang bertanya “LALU KENAPA ALQURAN HARUS BAHASA ARAB tidak BAHASA INDONESIA SAJA biar MUDAH???”…

Maka jawabannya : Karena ALQURAN turun di Arab ditengah ORANG ARAB…

Sangat lucu bukan kalau ALQUR’AN dalam bahasa INDONESIA diturunkan kepada ORANG ARAB?

=============================

Pemeliharaan ALQUR’AN tidak tergantung TEXT..ALHAMDULILLAH..

Bahkan AlQur’an ada di dada – dada kaum Muslimin…Dihafal bahkan oleh balita 2 tahun anda…

Seandainya ada berniat membumihhanguskan SELURUH TEXT ALQUR’AN SEDUNIA….

Maka SELURUH DUNIA akan menulis dan mencetak kembali ALQUR’AN dengan SATU BAHASA dan HURUF yang SAMA…BAHASA ARAB…

Amazing Isn’t?..Menakjubkan bukan?
==================================

Nubuatan Nabi Daniel 2 sangat MENCOCOKI FAKTA SEJARAH…

bahwa KERAJAAN YANG MENGHANCURKAN PERSIA dan ROMAWI TIMUR BIZANTIUM adalah KERAJAAN TUHAN di MUKA BUMI…

dan sejarah membuktikan KERAJAAN ISLAM yang meruntuhkan KEKAISARAN ROMAWI BIZANTIUM dan KERAJAAN PERSIA….

Apalagi yang anda RAGUKAN dari NUBUATAN itu?……

====================================

Nubuatan Nabi Daniel sangat MENCOCOKI FAKTA SEJARAH…

KERAJAAN YANG MENGHANCURKAN PERSIA dan ROMAWI TIMUR BIZANTIUM adalah KERAJAAN ISLAM….

Apalagi yang anda RAGUKAN dari NUBUATAN itu?…..

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150177026710454&comments

=====================================

KEPANIKAN melanda para pemuka masyarakat Kristen Jerman karena Islam berkembang pesat di sana. Kepanikan itu antara lain tercermin dari ucapan Kardinal Jerman, Karl Lehman, yang melontarkan pernyataan provokatif soal toleransi beragama di negaranya. Ketua konferensi keuskupan Jerman ini menyatakan sangat khawatir melihat kebebasan beragama di negaranya yang ternyata membuka peluang bagi pesatnya perkembangan Islam.,,Langsung dari situs katolik

http://ncronline.org/blogs/future-church/papal-example-rebuff-swiss-vote-minarets

=======================================

Sebuah NUBUATAN yang menakjubkan dapat anda baca di Kitab Daniel 2…

Analisis berdasar kajian FAKTUAL HISTORIS menunjukan ISLAM sebagai KERAJAAN TUHAN di MUKA BUMI…

https://jalanibrahim.wordpress.com/2010/01/19/nubuatan-daniel-2-tentang-kerajaan-yang-meruntuhkan-kerajaan-romawi/

=========================================

ISLAM tidak mengingkari KEBERADAAN ROH KUDUS…RUHUL QUDUS..

Kami menyebutnya satu nama dari MALAIKAT JIBRIL…GIBRA_EL…. Yang tidak bisa kami terima adalah..

Seseorang mengaku PENUH dengan ROH KUDUS dan mendapat ILHAM ROH KUDUS padahal dia tahu dirinya BUKAN NABI….

Siapakah dirinya yang meyakini dirinya beroleh KEKUDUSAN sementara dia TAK AMAN DARI DOSA?

==========================================

Roh Kudus…..Siapakah kita yang yakin diri kita penuh dengan Roh Kudus?…

Siapakah kita yang menjamin bahwa kita adalah manusia kudus?..

Berapa banyak manusia mengaku membaca Firman berdasar Roh Kudus dan membantah sesama pemilik ROH KUDUS?…

Mengapa Sesama PEMILIK ROH KUDUS menuduh ALKITAB paling BENAR dan ALKITAB yang lain SALAH…?

Sesama ROH KUDUS SALING MEMBANTAH?..

==================================

Roh Kudus…..Siapakah kita yang yakin diri kita penuh dengan Roh Kudus?…Siapakah kita yang menjamin bahwa kita adalah manusia kudus?..

Allah berfirman, “Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia-lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa,” (An-Najm: 32).

===========================

Anda meragukan kenabian dari Bangsa Arab…Batu buangan para kuli bangunan….menjadi BAtu Penjuru yang menyangga Kerajaan yang menghasilkan Buah Kerajaan Tuhan…Well..Perbuatan AJAIB di mata kita..sangat MUSTAHIL!!….

Itulah makna Nubuat Yesus Matius 21:42 ” hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.”

============================

Bangsa Keturunan Ismael yang anda hina sebagai bangsa BUDAK itu…SEHINGGA tampak AJAIB dan MUSTAHIL bagi anda ketika bangsa itu melahirkan NABI BESAR yang mengalahkan bangsa-bangsa..

Matius 21:42 Kata Yesus kepada mereka: “Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi BATU PENJURU: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.

==============================

Bahkan Raja Daud pun SUJUD menghadap KIBLAT BAIT ALLAH….

Mazmur 5:7. Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, SUJUD menyembah KE ARAH BAIT-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau)…

Tidak diketahui BAIT YANG MANA..BAIT YERUSALEM belum dibangun saat itu atau BAIT BAKKAH yang didirikan BUYUTNYA..Nabi Abraham bar Terah Azaar…

===============================

Ikut berdukacita atas MUNCULNYA EMASIPASI WANITA yang mengakibatkan KAUM PRIA TERPINGGIRKAN HAK-HAKNYA sebagai TULANG PUNGGUNG KELUARGA….

Ketika Kaum PRIA mendapatkan jatah PEKERJAAN yang TERSISA sebagai TUKANG PARKIR dan PENGAMEN…

Semoga saja KEJAHATAN tidak bertambah akibat PENGANGGURAN para AYAH yang menyayangi ISTRI dan ANAKNYA…
===================================
Nubuat Nabi Yesus di Matius 20:16 “Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.”

Digenapi dalam Hadits…“Kita adalah umat terakhir namun paling awal pada hari kiamat. Kita adalah umat yang pertama kali masuk al jannah, meskipun mereka diberi kitab sebelum kita, dan kita diberi kitab sesudah mereka.” (HR. Muslim no. 855)….
===================================

Kami adalah Para Pembela Nabi Yesus..Nabi Isa Al Masih Nabi Pamungkas Bani Israel…

Kami membela nama Nabi Yesus dari PENGKULTUSAN PENUHANAN oleh kaum NASRANI..

Membela nama Nabi Yesus dari PENGHINAAN TUDUHAN KEJI oleh kaum YAHUDI..

Kami adalah UMMATAN WASATHAN..

UMAT yang PERTENGAHAN diantara DUA EKSTREM..

===================================

Bagaimana TUHAN memberi PETANDA Bagaimana manusia harus membedakan seseorang sebagai NABI atau BUKAN..

ULANGAN 18:21-22 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? Apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN..
======================================

NUBUATAN ALQUR’AN bahwa MAKKAH akan DITAKLUKKAN oleh PASUKAN KENABIAN….

ALFATH 27. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut.

==================================
Tepat sekali ucapan anda..siapa saja yang telah datang kepadanya KABAR KENABIAN Muhammad Sholallahu ‘alihi wassalam dan tidak mau beriman kepada beliau…maka tak dapat tidak dia harus bertanggung jawab..dia telah ingkar kepada NABI ITU..

Ulangan 18:19 “Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan NABI ITU demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut PERTANGGUNG JAWABAN”
====================================

Kaum MUSLIMIN tidak ada yang bingung Siapa TUHANNYA…

Tidak ada yang bingung Nabi kami PENJELMAAN TUHAN apa SEKEDAR UTUSAN TUHAN..

dan yang terpenting..

Semuanya sepakat ALLAH nama TUHAN KAMI..

Sebanyak apapun sekte dan DENOMINASI KAMI..
=====================================

Penggenapan Nubuat Nabi Musa tentang keberhasilan Nabi menaklukkan kota Makkah dengan 10.000 pasukan…

Ulangan, 33:2 Berkatalah ia: “TUHAN datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus, disebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala.”
===========================

Nubuat ALKITAB tentang KEMULIAAN yang diberikan kepada KOTA MEKKAH setelah DITINGGALKAN..

YESAYA 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan ISLAM( Sh-L-M ;damai sejahtera) dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu.

=================================

NUBUAT ALKITAB tentang KOTA MEKKAH…Dari kota Ismael yang diremehkan menjadi kota yang dituju para penyembah Tuhan…

YESAYA 60:15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorangpun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun.
=====================================

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” [QS 27:88]..

14 abad lampau seluruh manusia menyangka gunung itu diam tidak bergerak..

Namun hari ini anda tahu bahwa KERAK BUMI bergerak..

KERAK BUMI bergerak mengapung di atas CAIRAN MAGMA DIBAWAH..

====================================

“Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka…” (Al Qur’an 21:31)…

Para Geolog telah mengetahui bahwa Gunung Berapi terletak di Tepian Lempeng BENUA..

Jika terjadi pergerakan lempeng maka Gunung akan menyalurkan energi akibat pergeseran lempeng ini berupa letusan Gunung..Gunung berperan sebagai peredam kejut…

PASAK bagi LEMPENG BENUA..CONTINENTAL PLATE

====================================

NUBUAT Kejadian 12:3 Aku akan MEMBERKATI orang-orang yang MEMBERKATI engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau..

Tentunya umat yang berdoa setiap hari dalam SHOLATNYA adalah UMAT ISLM..”..Ya Allah, berilah BERKAT kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan BERKAT kepada IBRAHIM dan keluarganya.
===============================

Bahkan seorang Imam Abu Hanafi…Imam dari Madzhab Hanafiah pun mengetahui bahwa Pimpinan semut adalah BETINA…Ratu Semut!! dari Al-Qur’an

An Naml (Semut)18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor Semut (betina): Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”

http://ujang-ohle.cybermq.com/post/detail/3124/semut-jantan-atau-semut-betina-
==================================

ALQUR’AN Surat An Naml (Semut)18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor Semut (betina): Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”.. Perhatikan…1400 tahun yang lalu manusia tidak mengetahui bahwa Semut dipimpin oleh seekor Betina…Ratu Semut

http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_ant
======================================

Menemukan secara tidak sengaja…please browse..ternyat Imam ABU HANIFAH Imam dalam madzhab HANAFI mengatakan hal yang sama..

http://ujang-ohle.cybermq.com/post/detail/3124/semut-jantan-atau-semut-betina-

Al-Qur’an Surat An Naml (Semut)18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor Semut (betina): :Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”
===========================================

ALQUR’AN Surat An Naml (Semut)18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor Semut (betina): Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”.. Perhatikan…1400 tahun yang lalu manusia tidak mengetahui bahwa Semut dipimpin oleh seekor Betina…Ratu Semut

=============================================

Apa yang seharusnya didakwahkan para PENDAKWAH pertama kali?

Tentunya dakwah yang disampaikan para NABI2….

http://www.salafy.or.id/salafy.php?menu=detil&id_artikel=721
===============================================

Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak adalah hal yang paling pokok dalam Islam. Dengan hal tersebut, anak akan senantiasa dalam fitrahnya dan di dalam hatinya bersemayam cahaya-cahaya hikmah sebelum hawa nafsu dan maksiat mengeruhkan hati dan menyesatkannya dari jalan yang benar

http://muslimah.or.id/pendidikan-anak/wahai-anakku-cintailah-al-quran.html
================================================

Semoga kaum muslimin dijauhkan dari lisan yang suka mengkutuk dan mengumpat saudaranya…

http://ruangmuslimah.wordpress.com/2007/02/12/menjaga-lisan-dari-mengutuk-dan-melaknat/

=============================================

Mengingat kaum muslimin yang sangat saya cintai banyak yang belum tahu hukum Astrologi semacam Horoskop, Zodiak, Kartu Tarot dan peruntungan lainnya, sangat saya sarankan kepada kaum Muslimin untuk membaca artikel yang sangat penting dibawah ini..

http://www.salafy.or.id/salafy.php?menu=detil&id_artikel=193
==============================================

Bahkan Nabi2 ALKITAB pun RUKU MEMBUNGKUK dan SUJUD dalam

Nehemia 8:6 (8-7) Lalu Ezra memuji TUHAN, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan: “Amin, amin!”, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka membungkuk dan sujud menyembah kepada TUHAN dengan muka sampai ke tanah.
==========================================

Nubuat Nabi Yesaya tentang Gemuruh Talbiyah Haji di tanah Kedar..Arab Saudi..

Yesaya, 42 : 10-12 “Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar.”

==========================================

Nubuat tentang pindahnya Kiblat Ibadah dari Yerusalem ke Makkah

Yohanes 4 : 21 “Saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini(Gunung Yakub) dan bukan di Yerusalem.”

=============================================

Apakah anda ingin mengetahui tulisan seorang Kemal Salibi, seorang Sejarawan Nasrani Mesir yang mengatakan dengan tanpa ragu bahwa Kisah2 dalam Bible terjadi di Jazirah Arabia?

Berikut tulisannya sekaligus menegaskan bahwa Pegunungan PARAN adalah Pegunungan FARON….SAUDI ARABIA

http://media.isnet.org/kristen/Mencari/index.html
=================================================

Kemal Salibi…

Penulis “Bible Came from Arabia” seorang Nasrani Mesir yang mencuatkan teory bahwa kisah Bangsa Israel kuno terletak di Arabia Barat….

http://baheyeldin.com/science/kamal-salibi-and-the-israel-from-yemen-theory.html
====================================================

Nubuat Ibadah Haji dengan Menyembelih hewan Qurban di BAIT ALLAH MAKKAH..

“Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku. ” (Yesaya 60:7)

===================================================

Nubuat Ulangan 33 ketika Makkah di Pegunungan Faran, ditaklukkan Sang Nabi dengan membawa Hukum ALLAH yang menyala-nyala memimpin pasukan 10.000 orang kudus/beriman

Ulangan, 33 : 2 “Tuhan datang dari Sinai, dan terbit dari Seir kepada Mereka, Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari 10.000 orang kudus, disebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala”

.

=================================================

Allah maha Melihat bermakna ALLAH melihat dan mengawasi apa yang sedang saya ketikkan dan kamu ketikkan saat ini..ALLAH sedang mengawasi aku dan kamu…Saat ini

===============================================

Kaum MUSLIMIN MERUNDUK SUJUD 34 kali sehari semalam dan MEMBUNGKUK RUKUK 17 kali sehari semalam kepada TUHAN YANG DISEMBAH YESUS…Yesus pun BERSUJUD kepadaNYA

==================================================

Anda….tidaklah sedang meninggalkan YESUS ketika anda masuk ISLAM… Anda berdua bahkan sedang mulai meniti apa yang diajarkan YESUS 2000 tahun lalu…

=============================================

Mencintai Yesus Kristus tidak perlu dengan mempertuhankan Yesus Kristus…

http://www.asysyariah.com/print.php?id_online=558

==============================================

Kami mencintai NABI kami…walaupun demikian apa WASIAT NABI kepada kami?Simak.. “Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku seperti dilakukan Nashara terhadap Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah oleh kalian: Hamba Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Al-Bukhari)
========================================

Ketika malam itu datang..dan NABIULLAH YESUS pun sujud sholat kepada TUHAN \….SUJUD GERAKAN SHOLAT…

Tidak ada AGAMA YANG DIKENAL pada hari ini berdoa kepada SATU TUHAN SEMESTA ALAM dengan CARA BERSUJUD…

selain ISLAM
===========================================

Bagaimana YESUS bersujud di Getsemani 2000 tahun yang lalu?…..

Mulai hari ini tiap kali anda menyaksikan kaum MUSLIMIN berdoa dengan BERSUJUD…

Maka seperti itulah YESUS BERSUJUD DI GETSEMANI…2000 tahun yang lalu…

=========================================

Beriman kepada semua NABI2 adalah kepercayaan kami kaum MUSLIMIN dan kami beriman YESUS adalah SATU diantara PARA UTUSAN ALLAH…

YESUS bukan milik anda saja…

YESUS adalah NABI yang kami hormati dan kami muliakan sebagai UTUSAN TERAKHIR BANI ISRAEL…

THE LAST PROPHET OF YISRAEL..

==========================================

Bahkan YESUS di GETSEMANI pun sujud kepada ALLAH …

Dan SUJUD adalah GERAKAN SHOLAT…

Tidak ada AGAMA YANG DIKENAL berdoa kepada SATU TUHAN SEMESTA ALAM dengan CARA BERSUJUD selain ISLAM
=============================================

Penulis Injil Yohanes bukanlah Yohanes murid Yesus…Dalam istilah teolog INJIL YOHANES adalah INJIL NON SINOPTIK…dan INJIL ini sangat berbeda dengan 3 INJIL SINOPTIK lainnya…Brikut saya link kan ke situs Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

http://www.sttcipanas.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=2

==========================================

Apakah anda sekalian bangsa INDONESIA mampu menemkan kemiripan dua bahasa SERUMPUN bahasa MELAYU MALAYSIA dan INDONESIA ?……Seperti itulah BAHASA SERUMPUN SEMITIK….IBRANI dan ARAB adalah bahasa SERUMPUN…. BAHKAN….huruf ALIF BA JIM DAL pun tak jauh-jauh dengan HURUF IBRANI…ALEPH BET GIMEL DALET….

==========================================

Nubuat kedatangan Kerajaan Islam menaklukkan YERUSALEM 636 M

YESAYA 26:2-3 Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk Bangsa yang SHIDDIQ dan AMANAH! Yang hatinya teguh Kaujagai dengan ISLAM..ISLAM..sebab kepada-Mulah ia bertawakkal..

===========================================

Kalaupun semua kitab suci yang ada dibumi di musnahkan…

Maka hanya tersisa kitab suci yang ada dalam dada-dada manusia…

Mereka yang teks-teks kitab suci telah Tuhan masukkan kedalam dada mereka dan mereka jaga dari mulut ke mulut…

Hafalan Kitab Suci

=============================================

Bahkan seorang Pendeta GKI Indonesia sekaliber Ioanes Rahmat pun menanyakan relevansi penyaliban …..Bagaimanapun Penyaliban Yesus tetap menjadi MISTERI SEPANJANG SEJARAH….dan ISLAM datang MENJAWAB TEKA-TEKI ITU..http://ioanesrakhmat2009.blogspot.com/2010/01/penutup-kekristenan-tanpa-soteriologi.html

============================================

Inilah WAHYU untuk PETRUS yang ditemukan di Nag Hammady Mesir tahun 1970 an…

Tentang Ketertakjuban Rasul Petrus bahwa Yang disalib bukanlah YESUS!!!!

http://www.gnosis.org/naghamm/apopet.html

============================================

Sebuah berita menggemparkan dari negeri VATIKAN….Langsung dari kantor berita Reuter ……

http://uk.reuters.com/article/idUKL3068682420080330

=============================================

Ribuan tahun lalu kaum NASRANI TIMUR TENGAH dan YAHUDI TIMUR TENGAH telah membaca tetragrammaton Y-H-W-H sebagai ELOH..ELOHI..ALAHA..ALLAH

dan dibantah RIBUAN TAHUN kemudian oleh AHLI BAHASA IBRANI MODERN yang membaca YHWH sebagai YA- H-WE-H…

Mana yang lebih dekat dengan KEBENARAN?

============================================

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(AlmAidah 8)

=============================================

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi saw. beliau bersabda, “Rasulullah saw. melaknat penyuap dan penerima suap,” (Shahih lighairihi, at-Tirmidzi 1336)
==============================================

2 Komentar

 1. Salam Alaikum Bro…

  minta Alamat email dong

  ada yg mau ane tanya bro,

  jazakalllah sebelumnya

 2. Увлекательный и познавательный мультсериал о гоночных машинках, науке и технике и, конечно же, дружбе, которая спасает в любой ситуации. В центре сюжета – мальчик Эй-Джей, любитель техники и водитель пикапа по имени Вспыш. Героев ждет множество приключений, в которые они отправляются вместе с друзьями – другими пикапами. Каждая из чудо-машинок обладает собственным характером и уникальными способностями. Вспыш – настоящий целеустремлённый гонщик, а его верные друзья – Старла, Рык, Зэг и Смельчак – всегда готовы поддержать его начинания. Девочка-механик Гэбби всегда готова прийти на помощь и устранить любую неполадку, а Эй-Джей – не только отличный знаток современных супертехнологий, но и прирождённый лидер, всегда умеющий поддержать Вспыша. Нашей замечательной команде вместе предстоит одолеть главного соперника Вспыша – хитрого и вредного Крушилу. Но, конечно, никакая нечестная игра и козни Крушилы и его помощника Огурчика не смогут противостоять отличной подготовке и взаимовыручке друзей!

  Приятного просмотра!
  Смотреть мультфильм Вспыш и чудо машинки


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s